Zgłaszanie kandydatur do Rady Naczelnej ZHP – do 15.09.2023

Druhny i Druhowie!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady Naczelnej ZHP.

Działając na podstawie Statutu ZHP § 68 ust. 2 oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHPnr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt 62 – 67 Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członków Rady Naczelnej ZHP.

Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na zbiórce zaplanowanej na 25 września 2023 roku na godzinę 18.00 w biurze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6 wyłoni 2 kandydatów lub kandydatki na nieobsadzone 2 mandaty w Radzie Naczelnej ZHP, przysługujące Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

 Przedstawiamy najważniejsze dla kandydatek i kandydatów informacje dotyczące wyborów uzupełniających:

  1. Termin i tryb przyjmowania zgłoszeń:
    – do dnia 15.09.2023 r. – należy wysłać zeskanowane zgłoszenie (Załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@dolnoslaska.zhp.pl
  2. Przypominamy, że kandydat/tka do Rady Naczelnej ZHP powinien/powinna spełniać następujące warunki:
  • być instruktorem/instruktorką ZHP,
  • mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP,
  • mieć zaliczoną służbę instruktorską za rok 2021/2022,
  • nie być skazanym/skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • nie być pracownikiem ZHP.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10-XIII-2023 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zgłoszone kandydatury poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie na zbiórce Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Każdy/a kandydat/ka do Rady Naczelnej ZHP ma prawo wypowiedzi przy zapewnieniu członkom Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP możliwości zadania pytań.

Prosimy zainteresowane osoby, aby zapoznały się z obowiązkami i zadaniami członka Rady Naczelnej ZHP, które sią określone w harcerskich dokumentach m.in. w Statucie ZHP, przyjętym przez Radę Naczelną ZHP Regulaminem oraz informacjami o poszczególnych zespołach RN ZHP https://gkzhp.sharepoint.com/sites/RadaNaczelnaZHP .

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA INSTRUKTORSKIEJ SŁUŻBY!

CZUWAJ!

RADA CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

Related Posts

Skip to content