Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty i dotacje 2023

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2023:

Odkrywamy Dolny ŚląskHarcerskie Festiwale na Dolnym ŚląskuHarcerze – Wdzięczni Bohaterom Powstańcom StyczniowymAktywny Senior 2023GALA
 

Od 13 lutego 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt Odkrywamy Dolny Śląsk 2023, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 25000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Odkrywamy Dolny Śląsk 2023– to działania edukacyjne, których celem jest popularyzacja wiedzy o regionie, wzmocnienie, pielęgnowanie oraz eksplorowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska oraz działania wykorzystujące zasoby wodne – Odry ukazujące walory kulturowe Dolnego Śląska.  

W ramach realizacji projektu planujemy zrealizować:  

 • międzypokoleniowe warsztaty edukacji kulturowej nt. dorobku kulturowego Dolnego Śląska,
 • młodzieżowe regaty wodne,
 • rajd twierdz,
 • gra miejska gramy w COOLture.

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań , które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będziemy przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.  

Cele projektu:  

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie kultury, historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska  
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w miejscowościach na Dolnym Śląsku.  
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.  
 • Przygotowywanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym Dolnego Śląska,  
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.  
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu,  
 • Promocja Dolnego Śląska.

 

Od 1 marca 2023  ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku, który otrzymał dotację w kwocie 120 000,00 zł na lata 2023-2025 ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt obejmuje  cykl corocznych wydarzeń o regionalnym lub ponad regionalnym charakterze.

Celem naszych festiwali jest stworzenie atrakcyjnej programowo i wizualnie, swobodnej i nieformalnej przestrzeni dla młodych twórców, która umożliwi promocję i prezentację ich umiejętności i twórczości. Nasze festiwale to też możliwość nawiązywania nowych relacji i kontaktów oraz rozwój zainteresowań przez zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz budowanie nowych doświadczeń.

Festiwale są otwarte dla mieszkańców miast w których się odbywają. Do udziału w zmaganiach konkursowych festiwalu zapraszania się wykonawcy spoza województwa.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące festiwale:

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”,
 2. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol”,
 3. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Kamgór,
 4. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej i Patriotyzmu „Jelonek”,
 5. Festiwal piosenki turystycznej i patriotycznej,
 6. Srebrnogórski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Lilijka”.

Bezpośrednimi uczestnikami festiwali są młodzi twórcy i pasjonaci muzyki, śpiewu, tańca w wieku od 5-35 lat.

Pośrednim uczestnikami są rodziny, szkolni i harcerscy rówieśnicy, przypadkowi przechodnie – turyści i mieszkańcy danej miejscowości.

 

 

Od 5 maja realizowany jest projekt Projekt „Harcerze – Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Styczniowym 2023” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach. Odbiorcami są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego, Wołowskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 

 

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań: 

-Warsztaty historyczne „Pamięci Bohaterom -Powstańcom Styczniowym” 

-Wystawa plastyczna „Bitwy i Bohaterowie Powstania Styczniowego” 

-Wakacyjny bieg patriotyczny „Harcerskich Oddziałów Powstańczych” 

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat wydarzeń związanych z ruchami Powstania Styczniowego, o znaczeniu zrywów niepodległościowych dla rozwoju świadomości narodowej społeczeństwa i w konsekwencji dla rozwoju ruchów społecznych, które doprowadziły do odzyskania i odbudowy Państwa Polskiego. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 28600,00 zł

 

 

Od 1 kwietnia 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Aktywny Senior 2023”, który ma na celu aktywizację seniorów przez organizację cyklu warsztatów oraz imprez plenerowych. 

Dzisiejszy senior chce pozostać jak najdłużej aktywny, samodzielny, w pełni korzystający z uroków życia. Mimo 

 

Celem projektu jest ukazanie seniorom możliwości aktywnego działania w różnych płaszczyznach życia w celu budowania indywidualnego potencjału oraz tworzenia lokalnych grup wsparcia, które mogą stanowić realną pomoc dla 135 seniorów. 

 

W ramach zadania planujemy zorganizować: 

-Warsztaty „Senior online’’ 

-Warsztaty psychologiczne 

– warsztaty „Zdrowy senior” 

-zajęcia z twórczości artystycznej „ Artterapia dla seniora” 

– Złaz terenowy seniorów i starszyzny 

-Warsztaty „bezpieczny senior” 

 

Część zadania będzie realizowana w siedzibie oferenta we Wrocławiu. Zajęcia plenerowe odbędą się na terenie Gór Sowich oraz Karkonoszy. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 38000,00 zł 

 

 

Gala Harcerskiego Wolontariatu – NIESTRUDZENI 2022 jest przedsięwzięciem skierowanym do instruktorów harcerskich działających na rzecz rozwoju środowiska harcerskiego oraz lokalnego przez pełnienie służby harcerskiej na terenie swojego hufca.  

Nazwa plebiscytu – Niestrudzeni jest stricte związana z osobą bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Stefana Mirowskiego – żołnierza AK i Szarych Szeregów- Niestrudzonego w swojej postawie, pracy, zaangażowaniu na rzecz walki o wolną ojczyznę. Uczestnikami plebiscytu są instruktorzy/liderzy, którzy w roku 2022 – pełnili swoją służbę nieprzerwanie, wspierając dzieci i młodzież, środowiska lokalne nie tylko prowadząc działalność statutową, ale również podejmując się dodatkowych zadań np. pełniąc służbę na rzecz uchodźców z Ukrainy, realizując swoje zadania również w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Centrach Wspierania Rodziny opiekując się osobami starszymi i samotnymi jak również jako rzetelnie wypełniający swe obowiązki pracownicy służb medycznych- lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.  

W trakcie Gali zostaną wyłonieni instruktorzy, którzy w roku 2022 wykazali się największym zaangażowaniem w pracy na rzecz dzieci i młodzieży w swoim środowisku harcerskim. Podczas imprezy promowane będą różnorodne formy działalności wolontariuszy harcerskich, ich sukcesy i osiągnięcia w środowiskach lokalnych. Będą wręczane statuetki Niestrudzony 2022 w 10 kategoriach (w zależności od pola realizowanej służby), nagrody dla wyróżnionych, medale i odznaczenia dla najlepszych instruktorów. Po części oficjalnej tradycyjnie odbędzie się koncert zaproszonego zespołu.  

Cele Gali Instruktorskiej:  

 • promowanie idei wolontariatu i społecznej pracy,
 • rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia;
 • docenienie pracy instruktorów harcerskich pracujących na terenie województwa dolnośląskiego;
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i regionalnej

Gala jest podsumowaniem plebiscytu NIESTRUDZENI 2022, którego celem jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP ze względu na ich osiągnięcia, inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty, które zostały zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.  

Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Plebiscytu, którą powołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Kapituła rozpatruje kandydatury do plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.  

Kandydatów można zgłaszać w kategoriach:  

 • Drużynowy gromady zuchowej,
 • Drużynowy drużyny harcerskiej,
 • Drużynowy drużyny starszoharcerskiej,
 • Drużynowy drużyny wędrowniczej,
 • Drużynowy drużyny wielopoziomowej,
 • Drużynowy Nieprzetartego Szlaku,
 • Komendant szczepu lub związku drużyn,
 • Wsparcie metodyczne,
 • Praca z kadrą i kształcenie,
 • Harcerski specjalista

 

Zadanie dofinansowane w kwocie 10000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.