Projekty i dotacje 2023

Projekty i dotacje 2023

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2023:
Bądź Gotów
Młodzi Liderzy w działaniu 2023
Górska Przygoda
Odkrywamy Dolny Śląsk 2023
Harcerskie harce odrzańskie
25 LAT WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku
Harcerze – Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Styczniowym
Gala Harcerskiego Wolontariatu - NIESTRUDZENI 2022
Aktywny senior 2023
Świąteczne spotkania braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów 2023

Bądź Gotów – harcerskie działania pro obronne

ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje od lipca do grudnia 2023 projekt  „Bądź Gotów – harcerskie działania pro obronne” w formie cyklu zadań mających na celu popularyzowanie i upowszechnienie zajęć pro obronnych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie społecznej świadomości o prawach i obowiązkach obywateli wobec Ojczyzny, kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zadanie realizowane jest poprzez organizację: 

 1. Obozów sportowo-obronnych.
 2. Warsztatów pro obornnych.
 3. Manewrów Techniczno-Obronnych. 

Projekt zakłada organizację 4 obozów po 6 dni każdy dla 160 osób. 

Uczestnicy obozów będą zdobywać i poszerzać wiedzę oraz doskonalić umiejętności w  dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, wspinaczki, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano gry ze współzawodnictwem między drużynami obozowymi sprawdzające stopień opanowania technik specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w  sytuacjach kryzysowych. 

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie i we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych im Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja  rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-pro obronnego.

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 100 dzieci i młodzieży z zajęciami pro obronnymi oraz z zajęciami z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Obrony Narodowej w kwocie 65000,00 zł.

   

Młodzi Liderzy w działaniu 2023

ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje w okresie od 8.05.2023 do 30.11.2023 projekt „Młodzi Liderzy w działaniu 2023”.

Projekt ma na celu rozwój wśród młodych ludzi postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim. Realizowany będzie w trakcie cyklu działań szkoleniowych wzmacniających postawy wolontariackie, umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

 1. Warsztaty „Lider Działań Społecznych” 100 osób – Marianówka k. Bystrzycy Kłodzkiej.
 2. Rajd wolontariuszy „Na tropie braterstwa” 600 osób – Karkonosze (Szklarska Poręba, Borowice).

Natomiast Rajd, podczas którego przeprowadzimy 10 warsztatów odbędzie się we wrześniu na terenie Karkonoszy i Szklarskiej Poręby (warsztaty będą miały miejsce na terenie powiatu: jeleniogórskiego, lubańskiego oraz kamiennogórskiego).

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku. Udział w nim weźmie planowanych 800 osób. Uczestnicy projektu to osoby w wieku od 14 do 35 lat, mieszkańcy Dolnego Śląska, w większości członkowie ZHP, lokalni liderzy, harcerscy wychowawcy ale też jesteśmy otwarci na osoby niezrzeszone zainteresowane działaniami w ramach wolontariatu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25000,00 zł

 

Górska Przygoda podczas XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Granica

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt ”Górska Przygoda podczas XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Granica” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 272 700,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności z Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 w kwocie 7 200,00 zł. Celem projektu jest:

 • Aktywizowanie harcerzy z niepełnosprawnościami do zdobywania nowych umiejętności (sportowych, turystycznych, artystycznych) we współpracy ze sprawnymi rówieśnikami
 • integracja społeczna między drużynami harcerskimi – harcerzy sprawnych i niepełnosprawnych, integracja społeczna niepełnosprawnych harcerzy w społeczeństwie
 • prezentacja aktywizujących form działalności drużyn Nieprzetartego Szlaku,

„Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXXI Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski. W roku 2023 planujemy udział 240 harcerzy z niepełnosprawnościami. Będą to niepełnosprawni harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski. Uczestnikami naszego projektu będą też młodzi ludzie niezrzeszeni w ZHP ale współpracujący z drużynami NS.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn. Zadania sprawnościowe, manualne sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży z drużyn Nieprzetartego Szlaku wyłonią najlepiej przygotowane drużyny rajdowe.

Termin realizacji projektu: 1.03-30.11.2023

Trasy Rajdu Granica: 14-17.09.2023

 

Odkrywamy Dolny Śląsk 2023

Od 13 lutego 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt Odkrywamy Dolny Śląsk 2023, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 25000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Odkrywamy Dolny Śląsk 2023– to działania edukacyjne, których celem jest popularyzacja wiedzy o regionie, wzmocnienie, pielęgnowanie oraz eksplorowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska oraz działania wykorzystujące zasoby wodne – Odry ukazujące walory kulturowe Dolnego Śląska. 

W ramach realizacji projektu planujemy zrealizować:

 • Młodzieżowe regaty wodne;
 • Rajd twierdz;
 • Gra miejska „Gramy w COOLture”;
 • Warsztaty edukacji kulturowej nt. dorobku kulturowego.

Cele projektu

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie kultury, historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska .
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w miejscowościach na Dolnym Śląsku.  
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.  
 • Przygotowywanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym Dolnego Śląska,  
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.  
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.
 • Promocja Dolnego Śląska.

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań , które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będziemy przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu. 

Harcerskie harce odrzańskie

ZHP Chorągiew Dolnośląska  realizuje od 2 maja 2023 projekt  „Harcerskie harce odrzańskie”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 135.000,00 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja projektu  ma na celu upowszechnienie turystyki i promocję walorów turystycznych rzeki Odry.  

Na terenie dwóch ośrodków wodnych ZHP położonych we Wrocławiu na brzegu rzeki zostanie wykonanych szereg prac, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie potencjału ośrodków oraz upowszechnienie turystyki wodnej nie tylko wśród członków ZHP.  

Na zakończenie projektu planujemy zorganizowanie regat od jednego z ośrodków do portu w Ujeździe z wykorzystaniem zakupionych łodzi i kajaków, co pozwoli na rozpowszechnienie Odry Górnej we Wrocławiu jako miejsca przyjaznego żeglarzom, kajakarzom.  

Dzięki zakupionym sprzętom poszerzymy dostępność do organizowanych kursów na żeglarza i sternika jachtowego a tym samym będziemy mogli zwiększyć zainteresowanie turystyką wodną wśród harcerzy ale też wśród dzieci i młodzieży niezrzeszonych w ZHP. 

Aby upowszechnić turystykę i żeglarstwo już od najmłodszych lat chcemy poprawić bezpieczeństwo dzieci, młodzieży poprzez zakup łodzi asekuracyjno-ratowniczej. Łódź ratunkowo-asekuracyjny to narzędzie które pozwala na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa na wodzie podczas zajęć rekreacyjno-szkoleniowych, żeglarskich które są prowadzone dla dzieci i młodzieży, zapewnia bezpieczną realizacja zadania oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa na wodzie także dla innych osób korzystających z uroków rzeki Odry, osób pływających na rowerkach wodnych czy innych sprzętach wodnych- czyli przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska.  

To także wsparcie współpracy z jednostką WOPR czy Policji wodnej lub uzupełnienie w przypadku ich braku na jeziorze. Zakupiona łódź będzie również udostępniania mieszkańcom Dolnego Śląska posiadający stosowne patenty wodne. 

25 LAT WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

ZHP Chorągiew Dolnośląska w ramach 25 leci Województwa Dolnośląskiego przystąpiła do realizacji 2 projektów „Okrywajmy Dolny Śląsk” oraz „Wspaniały i tajemniczy Dolny Śląsk” 

Okrywajmy Dolny Śląsk – to wydarzenia kulturalno-rodzinne organizowane przez jednostki harcerskie w planowanych 12 powiatach lub gminach. Działania projektu w zamierzeniu przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. 

W ramach projektu odbędą się przedsięwzięcia: 

 1. Rodzinne Gry Terenowe podczas Harcerskich Startów w Bystrzycy Kłodzkiej, Jezierzanach, Srebrnej Górze, Wrocławiu 
 2. Odkrywczo o muzyce Karkonoszy – Przystanek Kultura – w Kamiennej Górze 
 3. Rajd Twierdza w Głogowie 

Wspaniały i tajemniczy Dolny Śląsk” – to 9 wydarzeń turystycznych, w których udział weźmie co najmniej 770 osób.  

W ramach projektu odbędą się rajdy piesze, zawody wspinaczkowe, marsze na orientacje.

Uczestnikami projektów będą dzieci, młodzież, ich rodzice i seniorzy. W większości będą to członkowie ZHP ale zapraszać będziemy również osoby niezrzeszone w organizacji a zainteresowane tematyką danej aktywności. 

Projekty zostały dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku

Od 1 marca 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku, który otrzymał dotację w kwocie 120 000,00 zł na lata 2023-2025 ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt obejmuje cykl corocznych wydarzeń o regionalnym lub ponad regionalnym charakterze.

Celem naszych festiwali jest stworzenie atrakcyjnej programowo i wizualnie, swobodnej i nieformalnej przestrzeni dla młodych twórców, która umożliwi promocję i prezentację ich umiejętności i twórczości. Nasze festiwale to też możliwość nawiązywania nowych relacji i kontaktów oraz rozwój zainteresowań przez zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz budowanie nowych doświadczeń.

Festiwale są otwarte dla mieszkańców miast w których się odbywają. Do udziału w zmaganiach konkursowych festiwalu zapraszania się wykonawcy spoza województwa.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące festiwale:

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”
 2. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol”
 3. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Kamgór
 4. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej i Patriotyzmu „Jelonek”
 5. Festiwal piosenki turystycznej i patriotycznej 
 6. Srebrnogórski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Lilijka”

Bezpośrednimi uczestnikami festiwali są młodzi twórcy i pasjonaci muzyki, śpiewu, tańca w wieku od 5-35 lat. Pośrednim uczestnikami są rodziny, szkolni i harcerscy rówieśnicy, przypadkowi przechodnie – turyści i mieszkańcy danej miejscowości.

Harcerze – Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Styczniowym
 
Od 5 maja realizowany jest projekt Projekt „Harcerze – Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Styczniowym 2023” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach. Odbiorcami są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego, Wołowskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań: 

 • Warsztaty historyczne „Pamięci Bohaterom -Powstańcom Styczniowym” 
 • Wystawa plastyczna „Bitwy i Bohaterowie Powstania Styczniowego” 
 • Wakacyjny bieg patriotyczny „Harcerskich Oddziałów Powstańczych” 

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat wydarzeń związanych z ruchami Powstania Styczniowego, o znaczeniu zrywów niepodległościowych dla rozwoju świadomości narodowej społeczeństwa i w konsekwencji dla rozwoju ruchów społecznych, które doprowadziły do odzyskania i odbudowy Państwa Polskiego. 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 28600,00 zł
 
 

Gala Harcerskiego Wolontariatu – NIESTRUDZENI 2022

Gala Harcerskiego Wolontariatu – NIESTRUDZENI 2022 jest przedsięwzięciem skierowanym do instruktorów harcerskich działających na rzecz rozwoju środowiska harcerskiego oraz lokalnego przez pełnienie służby harcerskiej na terenie swojego hufca.  

Nazwa plebiscytu – Niestrudzeni jest stricte związana z osobą bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Stefana Mirowskiego – żołnierza AK i Szarych Szeregów- Niestrudzonego w swojej postawie, pracy, zaangażowaniu na rzecz walki o wolną ojczyznę. Uczestnikami plebiscytu są instruktorzy/liderzy, którzy w roku 2022 – pełnili swoją służbę nieprzerwanie, wspierając dzieci i młodzież, środowiska lokalne nie tylko prowadząc działalność statutową, ale również podejmując się dodatkowych zadań np. pełniąc służbę na rzecz uchodźców z Ukrainy, realizując swoje zadania również w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Centrach Wspierania Rodziny opiekując się osobami starszymi i samotnymi jak również jako rzetelnie wypełniający swe obowiązki pracownicy służb medycznych- lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.  

W trakcie Gali zostaną wyłonieni instruktorzy, którzy w roku 2022 wykazali się największym zaangażowaniem w pracy na rzecz dzieci i młodzieży w swoim środowisku harcerskim. Podczas imprezy promowane będą różnorodne formy działalności wolontariuszy harcerskich, ich sukcesy i osiągnięcia w środowiskach lokalnych. Będą wręczane statuetki Niestrudzony 2022 w 10 kategoriach (w zależności od pola realizowanej służby), nagrody dla wyróżnionych, medale i odznaczenia dla najlepszych instruktorów. Po części oficjalnej tradycyjnie odbędzie się koncert zaproszonego zespołu.  

Cele Gali Instruktorskiej:  

 • promowanie idei wolontariatu i społecznej pracy,  
 • rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia;  
 • docenienie pracy instruktorów harcerskich pracujących na terenie województwa dolnośląskiego;  
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i regionalnej  

Gala jest podsumowaniem plebiscytu NIESTRUDZENI 2022, którego celem jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP ze względu na ich osiągnięcia, inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty, które zostały zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.  

Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Plebiscytu, którą powołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Kapituła rozpatruje kandydatury do plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.  

Kandydatów można zgłaszać w kategoriach:  

 • Drużynowy gromady zuchowej,  
 • Drużynowy drużyny harcerskiej,  
 • Drużynowy drużyny starszoharcerskiej,  
 • Drużynowy drużyny wędrowniczej,  
 • Drużynowy drużyny wielopoziomowej,  
 • Drużynowy Nieprzetartego Szlaku,  
 • Komendant szczepu lub związku drużyn,  
 • Wsparcie metodyczne,  
 • Praca z kadrą i kształcenie,  
 • Harcerski specjalista 

Zadanie dofinansowane w kwocie 10000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Aktywny Senior 2023

Od 1 kwietnia 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Aktywny Senior 2023”, który ma na celu aktywizację seniorów przez organizację cyklu warsztatów oraz imprez plenerowych. 

Dzisiejszy senior chce pozostać jak najdłużej aktywny, samodzielny, w pełni korzystający z uroków życia.

Celem projektu jest ukazanie seniorom możliwości aktywnego działania w różnych płaszczyznach życia w celu budowania indywidualnego potencjału oraz tworzenia lokalnych grup wsparcia, które mogą stanowić realną pomoc dla 135 seniorów. 

W ramach zadania planujemy zorganizować: 

 • warsztaty „Senior online’’ 
 • warsztaty psychologiczne 
 • warsztaty „Zdrowy senior” 
 • zajęcia z twórczości artystycznej „ Artterapia dla seniora” 
 • złaz terenowy seniorów i starszyzny 
 • warsztaty „bezpieczny senior” 

Część zadania będzie realizowana w siedzibie oferenta we Wrocławiu. Zajęcia plenerowe odbędą się na terenie Gór Sowich oraz Karkonoszy. 

 Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 38000,00 zł 

Od 26 listopada 2023  Chorągiew Dolnośląska ZHP realizuje projekt „Świąteczne spotkania braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów 2023”.

Jest to zadanie, które realizujemy po raz kolejny. Zaplanowano realizację zadania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych chcemy dotrzeć do jeszcze żyjących polskich byłych żołnierzy walczących o obronie Polski w okresie II Wojny Światowej. Chcemy jak co roku podziękować im za służbę dla Polski, podkreślić ,że nie zapominamy o nich i ich walce, a także przedstawić młodszym uczestnikom zadania jak ważna jest pamięć o historii Polski o bohaterstwie polskich żołnierzy. Zadanie realizować będziemy na rzecz kombatantów i osób represjonowanych mieszkających na terenie działania Hufców ZHP w Łagiewnikach, Świdnicy, Powiecie Trzebnickim, Wrocławiu oraz Lubinie.

Planowane spotkania braterstwa to spotkania z kombatantami ale też tylko przygotowanie i wręczenie podczas spotkań świątecznych paczek. Bierzemy również pod uwagę ,że część kombatantów nie będzie mogła dojechać na spotkania więc dla nich zostaną paczki dostarczone bezpośrednio do ich domów. W środowiskach gdzie będzie możliwe spotkanie świąteczne harcerze przygotują krótkie prezentacje historyczne, mini występy i kolędowanie. Liczymy na to, że takie spotkania sprzyjać będą rozmowom z odchodzącymi uczestnikami walk w czasie II wojny światowej oraz z tymi, którzy w okresie od 1945 do 1989 roku oddani sprawie opozycji komunistycznej poddawani byli represjom.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o najnowszej historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swą wiedzę i podzielić się doświadczeniami kolejnemu pokoleniu Polaków.

Ponadto młodzież uczestnicząca w zadaniu przygotuje paczki świąteczne i będzie je wręczała podczas zaplanowanych spotkań lub dostarczała bezpośrednio do miejsc zamieszkania w zależności od mobilności kombatantów oraz osób represjonowanych uczestniczących w projekcie

Harcerska młodzież uczestnicząca w projekcie przygotuje również:

 • występy dla kombatantów podczas spotkań świątecznych, scenografie sal w których odbędą się spotkania
 • będzie rozwozić przygotowane paczki do domów kombatantów słabszych fizycznie – nie mogących samodzielnie dotrzeć na spotkania.

Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom możliwe będzie zbudowanie i podtrzymanie braterstwa -wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby kombatantów, weteranów, seniorów oraz budowa ich autorytetu.

W projekcie uczestniczyć będą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców : Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy, Wrocławia, Łagiewnik oraz Lubina. Planujemy średnio po 5 osób/wolontariuszy z hufca. Szacujemy udział kombatantów w zadaniu wg wstępnego rozpoznania komendantów wymienionych hufców:

 • Hufiec Łagiewniki – 40 kombatantów,
 • Hufiec Świdnica – 40 kombatantów,
 • Hufiec Powiatu Trzebnickiego – 40 kombatantów,
 • Hufiec Lubin – 20 kombatantów,
 • Hufiec Wrocław – 80 kombatantów,

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Oborny Narodowej w kwocie 138.450,00 zł

Skip to content