Dolnośląskie Podwórka

Together we can

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny dla osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form.

W ramach Projektu na terenie powiatu bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego i we Wrocławiu powstaje 95 świetlic podwórkowych obsługiwanych przez 9 Centrów Świetlic Podwórkowych. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych co najmniej 1425 dzieci w wieku 3-18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością wieku 19-25 lat z woj. dolnośląskiego, spełniających przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 7 ust. „O pomocy społecznej”, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny, działając na podstawie norm ust. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stworzą dogodne warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wspierając jednocześnie więzi rodzinne uczestników projektu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z placówek wsparcia dziennego będą miały osoby znajdujące się w niżej wymienionych grupach docelowych: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego; 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); 

c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.  

Zajęcia prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze 10-15 osobowych grup przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych, będą stanowiły istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiskowych.

Główny cel

Głównym celem projektu jest stworzenie, w okresie od trwania projektu łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodzinny pracujących zgodnie z metodyką pedagogiki ulicy dla 1425 osób uprawnionych a nie korzystających z istniejących form, poprzez stworzenie sieci placówek  wsparcia dziennego, którą wnioskodawca będzie prowadził nowatorską metodą podwórkową. Dzięki działaniom Projektu dostęp do usług wspierania rodziny uzyskują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których obecna oferta nie jest dostosowana. Jednocześnie utworzenie placówek wsparcia dziennego wprowadzonych w formie podwórkowej w małych miejscowościach pozwoli na powiększenie dostępności tego typu usług na obszarach o najniższej dostępności.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 9 055 482,60 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 7 474 285,51 zł

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W celu zapisania się do Świetlicy prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
e-mail: podworka@dolnoslaska.zhp.pl
tel. 784 492 697

Zasięg projektu

Powiat: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, zgorzelecki, złotoryjski i we Wrocławiu

W ramach realizacji projektu planujemy zrealizować:

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań , które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będziemy przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.  

Skip to content