NOWEFIO 2021

Story About Us

NOWEFIO 2021

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2023:
Rajd Wolontariusza
Nasze pasje
Włączeni w WolONtariat
Warsztat członków zespołów trenerskich NGO
Lider działań społecznych
Prawne aspekty działalności wolontariackiej

4 dniowy rajd pieszy, który odbył się na terenie Karkonoszy w dniach 9-12.2021.
Dla 500 wolontariuszy zostało przygotowanych specjalnych VIII tras gdzie podczas kilku dni wędrówek poznali historię wybitnych postaci historycznych działających w obszarze działań społecznych. Rajd miał na celu uświadomienie młodemu pokoleniu jak ważne jest wychowanie obywatelskie. Podczas tych kilku dni zostało zrealizowanych aż 10 warsztatów „Żyj z pasją” – po 20 godzin zajęć, którego grupę odbiorców stanowiło 500 uczestników dzieci, młodzieży w tym osób niepełnosprawnych z całej Polski. W ramach warsztatów zostały przeprowadzone takie zajęcia jak: inicjatywy obywatelskiej jako aspekt rozwoju
środowiska lokalnego, „patriotyzm wczoraj, a patriotyzm dziś”, rola wyborów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie zainteresowań, zajęcia twórczości artystycznej. W trakcie rajdu wolontariusza z racji miejsca jego organizacji zostały dodatkowo przeprowadzone zajęcia z ekologii wspólnie z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Uczestnicy Rajdu zostali podzieleni na kilkunastoosobowe patrole gdzie przez kilka dni zdobywali wiedze m. in. za pośrednictwem rozlokowanych skrzynek Geocaching na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W kilkunastu lokalizacjach zostaną rozlokowane specjalne skrzynki z zadaniami, zagadkami i wyzwaniami dotyczącymi ekologii

11 września 2021 w Borowicach odbyły się warsztaty „Nasze pasje”, które miały celu zaaktywizować osoby starsze, ale także pomóc realizować własne pasje, zdobyć nowe, przydatne umiejętności oraz nawiązać kontakty i pozytywne relacje międzypokoleniowe. Spotkania były organizowane przez zespoły młodszych instruktorów w wieku 16-30 lat.
Grupę docelową stanowiło 300 dzieci, młodzież, osoby dorosłe w tym seniorzy

 

 

„Włączeni w WolONtariat” to projekt, którego głównym celem jest ponowne zaktywizowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką i odbudowanie więzi społecznych, które zostały ograniczone przez pandemię covid 19.
Planujemy przeprowadzić cykl warsztatów i szkoleń z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy społeczne oraz ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Ponadto część przedsięwzięć jest adresowanych do młodych osób niepełnosprawnych.
Zaplanowane działania będą realizowane formie weekendowych warsztatów, imprez plenerowych oraz licznych akcji, które w dobie pandemii będą mogły być samodzielnie zrealizowane przy zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.
Chcemy przeszkolić grupę wychowanków i instruktorów w zakresie nie tylko obszaru wolontariatu, ale też wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do jakościowo najlepszego pełnienia służby na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy na nowo zaangażować dzieci i młodzież w działalność wolontariacką jednocześnie wspierając ich w trudnej sytuacji jaką będzie ponowny powrót w dotychczasowe środowisko lokalne.
Projekt będzie składał się w z dwóch etapów. Pierwszy dotyczyć będzie zdobywania wiedzy teoretycznej. Zaproszeni specjaliści, praktycy z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzą szereg zajęć dotyczących funkcjonowania sektora pozarządowego jednocześnie prezentując dobre praktyki przy realizowaniu licznych akcji czy też kampanii społecznych.
W ramach projektu planujemy przeprowadzenie zajęć dla ,członków zespołów trenerskich NGO,, „Lider działań społecznych”, „Prawne aspekty działalności wolontariackiej” , Nasze pasje i wspieranie rozwoju.
Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przystąpimy do drugiego etapu opartego na zajęciach nastawionych na indywidualną ścieżkę rozwoju, działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz promocję wolontariatu.
Przeszkoleni wolontariusze przygotują jedno przedsięwzięci3, którym będzie: rajd wolontariusza, na który zaproszą dzieci i młodzież z całej Polski. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska realizuje równie wiele zadań na rzecz osób niepełnosprawnych : organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Mając na uwadze ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, odnosząc się w szczególności do art. 15zzf1 uważamy ,ze formy wsparcia przewidziane w realizacji zadania „Włączeni w WolONtariat” wpisują się w określane bieżące kierunki działań w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 również dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt „Włączeni w WolONtariat” obejmuje realizację wyjazdowych form szkoleniowych- warsztatów, które oprócz rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych, integrację środowiskową i wzmocnienie poczucia identyfikacji grupowej i indywidualnej zakładają rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, podniesienia samoświadomości, rozbudzenie wiary we własne siły i mocne strony również rozwój. Realizowane przez Stowarzyszenie od wielu lat projekty współfinansowane ze środków PFRON stanowiły w naszej pracy element rehabilitacyjny, wychowawczy, aktywizujący, rozwijający samodzielność, mobilizujący do podejmowania wyzwań często poza ogólnie określonymi schematami, wspierający rodziny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej skupionej w szeregach organizacji. Dla ponad 400 zuchów i harcerzy z niepełnosprawnościami stały się drogą do rozwoju bazującą na niestandardowych rozwiązaniach.

Dla każdego z nas sytuacja, w której znaleźliśmy się w obliczu pandemii COVID-19 jest czymś zupełnie nowym. Grono specjalistów zastanawia się, w jaki sposób wpłynie ona na funkcjonowanie ludzi jako jednostek, jakie długofalowe skutki wywoła dla mniejszych i większych społeczności, jak ze skutkami poradzą sobie osoby z deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi. Życie w bardzo krótkim czasie uległo diametralnej zmianie. Zakłócenie normalnego biegu zdarzeń wymagało weryfikacji sposobów myślenia, działania, zmiany form aktywności. Sytuacji tej towarzyszyła konieczność poddawania się biegowi zdarzeń, utrata kontroli, bezradność. Niezbędne było poszukiwanie nowych zasobów. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami niemożność utrzymywania stałości planowanych procesów rehabilitacyjno – edukacyjno – zawodowych, zaburzenie przewidywalności zdarzeń prowadziła do utraty poczucia bezpieczeństwa.
Naszym głównym celem jest poprawa zdolności organizacji do mobilizowania zasobów zwiększenie potencjału członków Chorągwi Dolnośląskiej, a w szczególności stworzenie grup 300 przeszkolonych i zmotywowanych wolontariuszy systematycznie pracujących przy realizacji zadań publicznych oraz
zaangażowanych w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Włączeni w WolONtariat jest szansą dla tych młodych ludzi na stabilizację społeczno – emocjonalną, rozwój samodzielności i kompleksową rehabilitację – podejmowanie aktywności społecznej.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 90700,00 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 100 500,00 zł

Warsztat członków zespołów trenerskich przeznaczony był dla osób wchodzących na drogę kształceniową. Program warsztatów pomógł uzyskać kompetencje trenerskie potrzebne do złożenia wniosku m. in. o Brązową Odznakę Kadry Kształcącej ZHP (określenie poziomu kompetencji szkoleniowych). Warsztat odbył się w dniach 26-28.11.2021 w Borowicach i obejmował łącznie 30 godzin zajęć. Grupę uczestników stanowiło 50 osób. Zajęcia były prowadzone atrakcyjnymi/aktywizującymi formami kształceniowymi ze szczególnym naciskiem na umiejętności interpersonalne. Po kursie uczestnik: 

-potrafi zdefiniować potrzeby szkoleniowe, 

-zna standardy kursów i potrafi z nimi pracować, 

-potrafi definiować cele i zamierzenia, 

-zna różnorodne metody i techniki szkoleniowe i potrafi je stosować, 

-potrafi dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu i specyfiki grupy, 

-umie zaplanować atrakcyjne formy kształceniowe. 

Kursanci, którzy spełnili warunki ukończenia kursu, otrzymali dyplom ukończenia kursu.

        

Celem 3 dniowych warsztatów zorganizowanych w dniach 4-5.12.2021 w Borowicach dla 60 osób było przygotowanie dobrych Liderów Społecznych do zarządzania i pracy w organizacjach pozarządowych. Warsztat w szczególności skierowany był do osób młodych i aktywnych, które chcą nauczyć się jak organizować i zarządzać akcją społeczną. Program warsztatu obejmował 2 podstawowe przedmioty:

– zajęcia praktyczne z organizacji akcji fundraisingowych

– zajęcia teoretyczne

– wykłady i warsztaty

Podczas warsztatów był kładziony nacisk na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

Ideą warsztatów było inspirowanie wolontariuszy do osiągania życiowego mistrzostwa w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. Po ukończeniu warsztatów każdy z uczestników:

-potrafi określić swoje mocne i słabe strony,

-potrafi wskazać i opisać swój autorytet,

-potrafi wzbogacać i rozwijać swój warsztat pracy,

-zna zasady zarządzania projektami,

-potrafi zarządzać projektem,

– zna i umie korzystać z narzędzi potrzebnych do realizacji projektów,

-umie zdefiniować cel projektu (biorąc pod uwagę grupę docelową, potrzebę realizacji projektu),

-zna i rozróżnia role grupowe w zespole,

-zna rolę lidera w grupie

   

Był to 3 dniowy warsztat organizowany w dniach 10-12.2021 w Poroninie., którego celem było poznanie prawnych unormowań pracy wolontariusza oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych. Każdy dzień był podzielony na tematyczne bloki składające się z części finansowej oraz prawnej.

45 uczestników zajęć zapoznało się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o fundacjach, źródłach finansowania NGO, prawach i obowiązkach organizacji pożytku publicznego, formach działania organizacji pozarządowych.

Skip to content