Projekty i dotacje 2020

Story About Us

Projekty i dotacje 2020

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2020:
Kierunek Rozwój
Górska Przygoda
Aktywni w społeczeństwie 2020
Wolontariusz Instruktor 2020
Kierunek kultura 2020
Jestem aktywny
Jesienne Zawody 2020
Świąteczne lekcje braterstwa

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP realizuje projekt „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 435,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS w kwocie 19 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 roku.

Cele projektu : Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (harcerzy i osób niezrzeszonych w organizacji) co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia ich podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowane są:

 1. warsztaty, które pozwolą na:
 • Doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy
  z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej ZHP w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych prowadzące do zwiększania samodzielności i aktywności życiowej ich podopiecznych.
 • Ujednolicanie wiedzy w zakresie tematyki warsztatów wśród instruktorów ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski.
 1. seminaria – trzydniowe spotkania grup instruktorskich zainteresowanych wybranym tematem. Seminaria dają możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska w zakresie stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt pt. „Górska przygoda podczas XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu Granica”

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 192350,00 zł  oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS  w kwocie  19000,00 zł będzie realizowany w terminie 1 kwietnia – 30 listopada 2020 r.

Zaproszenia do udziału w „Górskiej Przygodzie” skierowane były do współpracujących z ZHP placówek szkolnictwa specjalnego oraz do wszystkich jednostek ZHP szczebla wojewódzkiego (chorągwie) już w miesiącu maju i czerwcu. W zaproszeniu zostanie przedstawiony plan przedsięwzięcia, opisy tras rajdowych, opis zadań przedrajdowych, sposób zgłaszania się do udziału w przedsięwzięciu. Zaproszenia będą przekazywane drogą mailowa oraz zwykła pocztową. Wzorem lat ubiegłych zgłoszenia przyjmowane będą do końca pierwszej dekady września 2020 r. Do tego też czasu przesyłane będą od razu potwierdzenia przyjęcia do udziału w projekcie. Wykonanie zadań przedrajdowych oceniane i nagradzane będzie trzeciego dnia Rajdu.

Rajd Granica 2020 to już 28. Edycja. Planowane jest zorganizowanie 12 tras rajdowych oraz działania podkreślające obchody 100-lecia urodzin Stefana Mirowskiego – bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, żołnierza AK a zarazem Szarych Szeregów. Hasło Rajdu w 2020 roku brzmi „Wędruj z Bohaterem”. Podkreślane podczas rajdu będą wartości, jakie niosą dla uczestników, dla naszej organizacji i środowisk z których będą się rekrutować. Turystyczno-krajoznawczy charakter projektu będzie miał duże znaczenia dla ich aktywizacji, motywowania do zdobywania nowych umiejętności, pokonywania trudności na wędrówkach. Dziewięć tras o różnym stopniu trudności przeznaczonych jest uczestników sprawnych. Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano trzy trasy organizowane przez Referat Nieprzetartego Szlaku.

Rajd odbędzie się w dniach 17- 20.09.2020 roku. W dniach 17-19 września odbywać się będą wędrówki w górach ( Karkonosze i Góry Izerskie) , w sobotę 19 września planowane są zajęcia na Miasteczku programowym. Msza św. oraz plenerowy spektakl „Ogniobranie”, z występem zespołów muzycznych i zaproszonego Teatru Ognia. W niedzielę 20 września obędzie się apel kończący Rajd.

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Aktywni w Społeczeństwie 2020”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15 550,00zł  

Projekt „Aktywni w społeczeństwie 2020” oparty jest na działaniach edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej, kompetencji społecznych oraz działalności pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.  Zorganizowany zostanie  cykl przedsięwzięć w formie warsztatów szkoleniowych, konkursów wiedzy i sprawności w sytuacjach zagrożeń, Manewrów techniczno-Obronnych. Tematyka  warsztatów to przede wszystkim poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania struktury samorządu w części dotyczącej służbom/sztabom kryzysowym, aktywności obywatelskiej w czasach kryzysu, poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie projektu planujemy podczas Manewrów Techniczno-Obronnych w październiku. To forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki prezentowanej w trakcie projektu, ale tez dodatkowo sprawności proobronnych.

W ramach projektu odbędą się  następujące działania:

 1. Warsztaty ABC Bezpieczeństwa
 2. Warsztaty Świadomi obywatele.
 3. Manewry Techniczno-Obronne.

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku w którym udział weźmie 760 osób.  Projekt jest skierowany do młodzieży z klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół na poziome szkolnictwa średniego pochodzących
w szczególności z oddziałów terenowych ZHP Chorągwi Dolnośląskiej m. in. z powiatu Bolesławieckiego, Dzierżoniowskiego, Głogowskiego, Jaworskiego, Kłodzkiego, Oleśnickiego, Trzebnickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Oleśnickiego, Wrocławskiego.

Efektami realizacji projektu będzie

-integracja różnych środowisk młodzieżowych

– budowania świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej wokół tematyki bezpieczeństwa powszechnego

Rezultaty mierzalne:

-udział w zaplanowanych przedsięwzięciach będzie stanowić grupa 760 młodzieży

– zorganizowane zostanie łącznie 6 warsztatów

– zorganizowane zostaną Manewry Techniczno-Obronne

Osiągnięte powyższe rezultaty przyczynią się do zwiększenia liczby młodzieży zaangażowanej w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Dzięki dobrze wyszkolonej młodzieży liczymy, że w przyszłości zasili ona kadrę wychowawczo programową naszej organizacji

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Wolontariusz-Instruktor 2020”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20 000,00zł  realizowany jest w formie warsztatów oraz rajdu związanych z podnoszeniem wiedzy wolontariackiej oraz jego rozwoju. Projekt ma na celu ukazanie codziennej pracy wolontariusza wraz z podniesieniem jego kompetencji.

W ramach projektu odbędą się następujące działania działania:

 1. Warsztaty „Nasze prawa i obowiązki”
 2. Warsztaty „opiekunów prób wolontariackich”
 3. Kurs liderów zespołów instruktorskich
 4. Warsztaty „Lider+ kierowanie ludźmi w praktyce”
 5. Warsztaty „Lider+ motywowanie w działaniu”
 6. Rajd Wolontariusza, wraz z warsztatami „Żyj z pasją”

Rezultatami projektu będzie:

-stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wspierania harcerskich wychowawców w ich codziennej pracy,

-wyposażenie uczestników w narzędzia przewodzenia zespołem instruktorskim,

-integracja różnych środowisk młodzieżowych wolontariuszy

-zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami dotyczącymi pracy wolontariackiej w tym Prawo o stowarzyszeniach oraz w ustawa o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,

– rozwój zainteresowań uczestników projektu

– wypromowanie wolontariatu i postaw obywatelskich wśród młodzieży przez przekazanie dobrych praktyk

Bezpośrednim efektem projektu będzie:

-udział w zaplanowanych przedsięwzięciach będzie stanowić grupa ponad  1185 osób , w tym dzieci

i młodzież z Dolnego Śląska,

– przeszkolenie grupy 185 wolontariuszy podczas planowanych warsztatów i kursów

– wypromowanie Dolnego Śląska

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Kierunek Kultura”, który został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 000,00zł Jest to  projekt edukacji kulturalnej, którego celem jest rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej sztuki i kultury przez aktywną twórczość artystyczną, a w efekcie zwiększenie kompetencji artystycznych i twórczych, wiary we własne możliwości osób przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. Zadanie jest integracyjne w  założeniu skierowane do młodych ludzi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ten projekt to tworzenie, obcowanie z pięknem, odnajdywanie swojego miejsca w otaczającym świecie, odkrywanie i twórcze doświadczanie piękna przyrody w trakcie różnych pór roku

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl  przedsięwzięć o charakterze kulturalnym :

– 10 warsztatów „twórczości artystycznej” dla planowanych 300 osób

– 7 festiwali piosenek dla łącznie 1000 osób

– wydanie  300 egz. kalendarzy pod nazwą „Kultura 365”

– rozwój artystyczny i kulturalny 2200 dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży, w tym też do młodzieży niepełnosprawnej. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe oraz w niektórych przypadkach tak jak np. festiwal wszyscy uczestnicy bez podziału na wiek i płeć. Zaplanowane zadania w projekcie są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, rozwijającymi i odnoszą się do aktywizacji kulturalnej uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od lipca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Jestem Aktywny  – regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 27 750,00zł  

Projekt  ” Jestem Aktywny  – regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie uzdolnień, kompensowanie dysfunkcji, zaangażowanie społeczne. Osiągnięcie większej suwerenności w zakresie intensyfikowania i stymulacji wieloprofilowej rewalidacji, podniesienie jakości życia poprzez systematyczne utrwalanie kompetencji kluczowych.

Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Dolnośląskiej Chorągwi ZHP zorganizują regionalne imprezy dające możliwość poszerzenia spektrum aktywności dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w drużynach harcerskich i integracyjnych. Aktywizujące zajęcia ( w tym konkursy, współzawodnictwa, zawody) realizowane w trakcie imprez wpłyną na wszechstronne kształtowanie osobowości uczestników oraz umożliwią kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Przez urozmaicone zajęcia aktywizujące podczas zaplanowanych wydarzeń osoby niepełnosprawne będą mogły w większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym oraz pogłębić wiedzę, doświadczenia i relacje z innymi.

Zadanie przewiduje organizację cyklu imprez z repertuarem zajęć sportowych, turystycznych, twórczości artystycznej, integracyjnych. Beneficjenci poznają dzięki nim wiele nowych form aktywności i czynnego spędzania wolnego czasu. Nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności. Dzięki integracyjnej formie większości zajęć pogłębiona zostanie znajomość „świata osób niepełnosprawnych” wśród osób sprawnych.

Planowane działania:

 1. Festiwal Twórczości Artystycznej – lipiec
 2. Zajęcia z pływania połączone z aktywizującymi zajęciami ogólnorozwojowymi – lipiec/wrzesień
 3. Regaty kajakowe – wrzesień
 4. Jesienna Olimpiada sportów różnych- wrzesień/październik
 5. Spotkanie z Mikołajem- grudzień

Całe zadanie będzie realizowane na terenie Dolnego Śląska, którego adresatami będzie 280 osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna m. in. z powiatu Trzebnickiego, Wrocławskiego, Głogowskiego, Świdnickiego , Oleśnickiego  oraz Lubińskiego.

   

  

 

 

  

 

 

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej otrzymała dofinansowanie projektu „Jesienne Zawody 2020”, który ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10 000,00zł
Jesienne zawody 2020 odbywały się w 04.10.2020, w których uczestniczyło 200 osób w tym 40 osób z niepełnosprawnościami.
Na Jesienne Zawody 2020 złożyły się różne formy współzawodnictwa. Cała impreza miała charakter biegu na
orientację, podczas którego na wybranych punktach zawodnicy wykonywali różne zadania takie jak:
– ułożenie ogniska,
– przygotowanie posiłku na ognisku,
– rozkładanie składanie namiotu,
– budowanie szałasu,
– nauka maskowania,
– strzelanie z broni (pod okiem instruktorów),
– strzelanie z łuku,
– przejście małego toru przeszkód,
– niewidzalna ręka (zrobienie dobrego uczynku na rzecz społeczności lokalnej)
– budowanie wybranych budowli ze słomek,
– udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku,
– nauka orientacji w terenie,
– czytanie mapy,
– wyznaczanie azymutów itp.

Cała fabuła biegu dawała możliwość sprawdzenia sprawności fizycznej i zaznajomienia się w praktyce z formą jaką są terenowe gry przygodowe z fabułą. Z uwagi na panująca pandemię gry również kształtowały umiejętności i zachowania niezbędne w czasie pandemii, czy klęsk żywiołowych. W ten sposób nawiązaliśmy do działań jakie nasze harcerskie środowisko prowadziło w czasie wielkich powodzi, w czasie pożarów lasów, w czasie lockdownu.

Celami zawodów były:
– rozwój sprawności i aktywności dzieci i młodzieży
– integracja z osobami z niepełnosprawnościami
– kształtowanie świadomości obywatelskiej i służby na rzecz społeczności lokalnej
– rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
– zachęcenie do snucia i realizacji własnych marzeń
– rozwijanie umiejętności przydatnych w planowaniu i realizowaniu marzeń
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań przez udział w wydarzeniach programowych
– propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szacunku do świata przyrody

Ponieważ część uczestników to osoby niepełnosprawne ( drużyny Nieprzetartego Szlaku) wszystkie trasy – ich długość i zadania były dostosowywane do możliwości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanej kadry zarówno instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Ratowników Medycznych oraz instruktorów z wybranych dziedzin.

  

„Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów”

W okresie od 7.12-31.12.2020 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 65000,00 zł

Harcerze  i harcerki przygotowują 150 paczek świątecznych dla kombatantów oraz osób represjonowanych, które następnie są dostarczane bezpośrednio do miejsc zamieszkania. W paczkach oprócz artykułów spożywczych oraz chemicznych znajdują się również drobne upominki.

W projekcie uczestniczą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców: Jawor, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy, Łagiewnik oraz Lubin

                     

 

Skip to content