Projekty i dotacje 2021

Projekty i dotacje 2021

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2021:
Harcerska służba braterstwa
Górska przygoda
Kierunek Rozwój...
W kręgu Babiego lata
W służbie Ojczyźnie 2021
Żołnierzom
Młodzieżowy wolontariat 2021
Włączeni w WolONtariat
Aktywny Senior 2021
Odkrywamy Dolny Śląsk
Młodzi Patrioci 2021
Świąteczne lekcje braterstwa

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania  „Harcerska służba  braterstwa” , którego celem jest przygotowanie i dostarczenie paczek z artykułami spożywczymi/chemii gospodarczej/środków ochrony osobistej  dla łącznie 60 kombatantów i osób represjonowanych

Każdy wolontariuszy uczestniczący w projekcie, a wchodzący w skład zespołów dostarczających zakupy będzie miał dodatkowe zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkich wywiadów z  beneficjentami.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swoje wspomnienia i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków.

Młodzież uczestnicząca w zadaniu wykona następujące:

 1. Zakupy spożywcze – 1 na dwa tygodnie (3 x w zadaniu)
 2. Zakupy środków chemicznych i odkażających (1 w zadaniu)
 3. Będzie rozwozić przygotowane zakupy/paczki do domów kombatantów.

W projekcie uczestniczą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców: Jawor, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy , Zgorzelca, Lubina.

Zadanie finansowane jest w kwocie 30 000,00 zł ze środków Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt” Górska Przygoda podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Granica” dofinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 194780,00 zł oraz ze środków ROHiS w kwocie 21000,00 zł.
Celem projektu jest:

 • Aktywizowanie harcerzy z niepełnosprawnościami do zdobywania nowych umiejętności (sportowych, turystycznych, artystycznych) we współpracy ze sprawnymi rówieśnikami
 • integracja społeczna między drużynami harcerskimi – harcerzy sprawnych i niepełnosprawnych, integracja społeczna niepełnosprawnych harcerzy w społeczeństwie
 • Prezentacja aktywizujących form działalności drużyn Nieprzetartego Szlaku,

„Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski.  W roku 2021 planujemy udział 200 harcerzy z niepełnosprawnościami. Będą to niepełnosprawni harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn. Zadania sprawnościowe, manualne sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży z drużyn Nieprzetartego Szlaku wyłonią najlepiej przygotowane drużyny rajdowe.

Tegoroczna Górska Przygoda podczas XXIX Rajdu Granica odbędzie się w terminie od 9 do 12 września.

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP realizuje projekt „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP  i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 435,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS w kwocie 19 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Cele projektu : Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (harcerzy i osób niezrzeszonych w organizacji) co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia ich podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowane są:

 1. warsztaty, które pozwolą na:

* Doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym.

* Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej ZHP w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych prowadzące do zwiększania samodzielności i aktywności życiowej ich podopiecznych.

* Ujednolicanie wiedzy w zakresie tematyki warsztatów wśród instruktorów ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski.

 1. seminaria – trzydniowe spotkania grup instruktorskich zainteresowanych wybranym tematem. Seminaria dają możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska
  w zakresie stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Do 1 maja 2021 roku zrealizowano 4 edycje warsztatów, które odbyły się
w Szklarskiej Porębie, w OSW ‘Perkoz” w Schronisku Górskim „Głodówka”
w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział wzięło łącznie 95 osób.

Do końca czerwca zorganizowane zostaną 2 seminaria oraz 2 warsztaty.

Projekt realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku.

Celem jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja, rozwijanie kompetencji społecznych osób w wieku 60+ oraz działania długofalowe mające wpływ na postawy wobec starości u osób w różnym wieku. Naszym zadaniem jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób starszych zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych, zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania różnych form aktywności, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych przez wspólne z młodymi uczestnikami projektu działania.

Zadanie realizowane w placówkach we Wrocławiu, w Jeleniej Górze,
w Lubaniu, w Świdnicy, w Oławie oraz podczas Złazu Seniorów w trakcie Rajdu Granica.

Zadanie adresowane jest do grupy 150 osób w wieku 60+, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej, zakładamy że 20% uczestników projektu to będą seniorzy niezrzeszeni w ZHP.

Projekt jest dofinasowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 215 675 zł.

Od czerwca do grudnia 2021 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „W służbie Ojczyźnie 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 70000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”. Wartość całego projektu wynosi 107900,00 zł

W ramach projektu realizuje się

1. cykl obozów sportów-proobronnych

2. warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej

3. dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych

Uczestnicy obozu będą zdobywać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano współzawodnictwo między drużynami obozowymi sprawdzające znajomość technik specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zakłada organizację 7 obozów po 5 dni każdy dla 210 osób rekrutowanych z powiatów i gmin: Żmigród, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Wrocław, Łagiewniki, Bolesławiec. Obozy planowane są na miesiące lipiec oraz sierpień na terenie baz harcerskich w woj. Lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim – m. in. w Lginiu, Zaborówcu, Białogórze, Pobierowie, Wygnańczycach.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z dodatkowym modułem dot. Bezpieczeństwa. Dzięki nim pogłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne
w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się
o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się
w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać
w lesie, w nieznanym terenie. Dodatkowy moduł dotyczący bezpieczeństwa to możliwość pokazania w praktyce zagrożeń związanych z nieznanym terenem, z zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogody.

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 40 dzieci i młodzieży
z zakresu pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przekażemy wiedzę jak należy udzielać pierwszej pomocy.

 

 

Od 14 maja do 31 października 2021 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym ”. Wartość całego projektu wynosi 30950,00 zł

Projekt realizowany jest w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin. Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) .

W projekcie jako interesariusze biorą udział także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi.

W ramach projektu realizowane są:

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Niezłomnym”

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,

-Wakacyjny bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Niezłomnych

-Konferencja – Harcerz- Żołnierz Niezłomny – Witold Pilecki

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

Projekt „Młodzieżowy wolontariat 2021” będzie realizowany w formie
m .in. cyklicznych warsztatów, kursów, rajdu połączonego z zadaniami
z zakresu działań wolontarystycznych, inicjatyw umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

Projekt ma na celu prezentację oraz promocję systematycznej pracy wolontariusza wraz

z podniesieniem jego kompetencji. Wolontariusze na co dzień są zawsze gotowi do podjęcia działań społecznych. Kluczowym elementem pracy wolontariusza jest stałe podnoszenie kompetencji społecznych
i organizacyjnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20 000 zł.

Włączeni w WolONtariat

Włączeni w WolONtariat” to projekt, którego głównym celem jest ponowne zaktywizowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką i odbudowanie więzi społecznych, które zostały ograniczone przez pandemię covid 19.

Planujemy przeprowadzić cykl warsztatów i szkoleń z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy społeczne oraz ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Ponadto część przedsięwzięć jest adresowanych do młodych osób niepełnosprawnych. Zaplanowane działania będą realizowane formie weekendowych warsztatów, imprez plenerowych oraz licznych akcji, które w dobie pandemii będą mogły być samodzielnie zrealizowane przy zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 90 700 zł.

Projekt Aktywny Senior 2021 ma na celu aktywizację seniorów przez organizację cyklu warsztatów oraz imprez plenerowych. Zadanie adresowane jest do grupy 150 osób, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej w tym z powiatu Wrocławskiego, miasta Wrocławia oraz powiatu Trzebnickiego, Świdnickiego i Wałbrzyskiego, zakładamy ze 20% uczestników projektu to będą seniorzy niezrzeszeni w ZHP.

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25 000 zł.

Bezpieczny Senior

10 lipca br. na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” odbyło się spotkanie 40 osób seniorów harcerskich z Wrocławia.. Spotkanie dotyczyło działania „Bezpieczny senior”

Na spotkanie zaproszono przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który przestawił realne i potencjalne zagrożenia oraz oszustwa, jakie mogą spotkać seniorów w codziennym życiu. Aby nie stać się ofiarą kradzieży i oszustwa seniorzy zostali zapoznani z zasadami, takimi jak: wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, groźnych dla życia i zdrowia lub godzących w posiadane mienie oraz zaangażowanie osób w starszym wieku w dbanie o bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców.

Seniorzy zapoznani zostali również z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza na przejściach dla pieszych.

Druga część spotkania odbyła się 3 września br. również na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho”. Tym razem tematem spotkania były „Zasady udzielania pierwszej pomocy przez seniora”. Zajęcia były prowadzone przez druha hm. Michała Kowalczyka, zawodowego ratownika medycznego. Przedstawił on zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: fantomu, kocy, apteczek pierwszej pomocy z materiałami opatrunkowymi itp.

Tematyka tego działania była bardzo interesująca dla seniorów. Dostarczyła im pożytecznej wiedzy nt. bezpieczeństwa i zagrożeń dla seniora współcześnie istniejących oraz przypomniała tak ważne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

       

Warsztaty psychologiczne- „Senior w dobie epidemii”

W dniach 5-7 listopada 2021 komenda hufca w Lubaniu zorganizowała trzydniową wyprawę do Świeradowa, aby poznać tajemnice lasu Gór Izerskich. W drugim dniu wyprawy odbyła się pierwsza część warsztatów psychologicznych „Senior w dobie pandemii.

Przed południem w sobotę, 6 listopada br. odbyły się warsztaty psychologiczne, w ramach których przeprowadzono trening funkcji poznawczych, trening umysłu, radzenie sobie ze stresem i emocjami, a także dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb. Celem prowadzącej zajęcia- było uświadomienie uczestnikom warsztatów, że mózg seniora ma nadal bardzo dużo możliwości, ale trzeba o to zadbać. 30 seniorów poznało wiele ćwiczeń dostosowanych do pobudzania różnych obszarów mózgu wpływających na mowę, pamięć, emocje i koordynację. Uświadomili sobie, że aktywność fizyczna nie tylko przedłuża, ale, co najważniejsze, poprawia, jakość życia.

Ćwiczenia przeprowadzono na takie tematy, jak:- diagnoza swoich zasobów (intelektualnych, osobowościowych i społecznych) i ich wykorzystania na co dzień,-zdrowe produkty wpływające na psychikę, ciało, zdolności umysłowe, -walka ze stresem i objawy

Uczestnicy szkolenia poznali również zasady funkcjonowania w czasie pandemii, dbania o własne bezpieczeństwo oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, które były dla nich bardzo interesujące.

    

Ekologiczna Wyprawa Terenowa- poznajemy Ślężański Park Krajobrazowy

16 października br. 40 seniorów wyjechało do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd dotyczył działania „Ekologiczna wyprawa terenowa” . Celem wyprawy była promocja jednego z najpiękniejszych i unikatowych regionów Polski –Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej przyrody, historii i zabytków regionu. Drugim celem było szkolenie z zakresu Nordic Walking.

Wyprawa zaczęła się od zwiedzania Sobótki. Przewodnik Pan Maciej Ulatowski oprowadził seniorów po najważniejszych zabytkach i ciekawych miejscach Sobótki, opowiadając w sposób bardzo interesujący historię miasta od początku jego powstania po dzień dzisiejszy. Spacerując po Sobótce uczestnicy wyprawy stwierdzili, że, mimo wielokrotnych odwiedzin miasta, nie wiedzieli o nim tylu ciekawych rzeczy, co usłyszeli od przewodnika. Następnie udano się do Muzeum Ślężańskiego z lapidarium, które mieści się w jednym z najstarszych budynków Sobótki, z 1568r.

Po zwiedzeniu Muzeum seniorzy przeszli na Stadion Miejski w Sobótce, aby poznać tajniki Nordic Walking. Przewodnik, Pan Maciej Ulatowski, jest jednocześnie świetnym instruktorem Nordic Walking. Przez 1,5 godziny poznawano prawidłowe zasady chodzenia z kijkami oraz zastosowanie kijków w rehabilitacji. Seniorzy w praktyczny sposób wykonywali ćwiczenia zręcznościowe, koordynacyjne i ogólnorozwojowe.

Po ćwiczeniach Nordic Walking udano się Będkowic aby poznać ścieżkę dydaktyczną Będkowice-Wieżyca.

Następnie uczestnicy wyprawy pojechali do Sulistrowiczek, gdzie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, podziwiając jego wnętrze i architekturę. Zwiedzono Dawny Park Krajobrazowy -Park Wenecki, założony w 1914, na miejscu powstałego w 1747 roku dworu. Założycielem parku był urodzony we Wrocławiu doktor Erich Bohn. Pomimo tego, że Park Wenecja stracił swoją dawną świetność, to w dalszym ciągu jest magicznym miejscem.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z całodziennej wyprawy i przeszkolenia w prawidłowym chodzeniu z kijkami,  nauczyli się prawidłowej techniki marszu i  dobierania odpowiednich dla siebie  kijów.

   

Złaz terenowy seniorów i starszyzny

Specjalna trasa rajdu w ramach Rajdu Górskiego  Granica „Odkryj Ducha Gór” zorganizowanego od 9 do 12 września 2021r w którym uczestniczyli harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski w sumie około 700 uczestników.

Trasa dla 40 seniorów była przygotowana jako wędrówka w małych grupach połączona z cyklem zajęć związanych z pokonywaniem trudności podczas zdobywania szczytów górskich (np. wjazd kolejką na Szrenicę, dojście do wodospadu Kamieńczyk), wędrówek po nieznanych miejscach w tym Muzeum Szkła, Muzeum Hauptmanna, Wodospad Szklarki. Beneficjenci zostali zachęcani do aktywnego uprawiania turystyki i czynnego spędzania czasu wolnego.

  

„Wrocław jakiego seniorzy nie znają”

Dwudniowe spotkanie, którego celem było poznanie 30 seniorów z historią Wrocławia

Pierwsza część spotkania odbyła się 15 listopada br. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy Pl. Kościuszki, w którym wiele osób, mimo, że mieszka od wielu lat we Wrocławiu, nigdy nie było. Kierownik Klubu Pan Ryszard Sławczyński zaprosił seniorów na prezentację filmu „Odra, poezja rzeki”, który powstał na podstawie wierszy i tekstów, które ukazały się w antologii zatytułowanej ”Kiedy ty mówisz Odra”. Film, w perspektywie historycznej, ukazał wartość i znaczenie rzeki Odry dla pokoleń ludów zamieszkujących dorzecze rzeki oraz jej wpływ na twórczość poetycką autorów od średniowiecza do współczesności. Pokazano rzekę Odrę od źródeł w Górach Oderskich w Czechach do jej ujścia w Zalewie Szczecińskim, jej znaczenie gospodarcze, ekonomiczne, ekologiczne jak i psychologiczne dla mieszkańców wsi i miast Śląska oraz Ziem Odzyskanych.

Druga część spotkania odbyła się tydzień później, 11 grudnia br. w siedzibie Ośrodka Wodnego „Rancho” we Wrocławiu, aby wysłuchać prelekcji nt. książki „Wrocław jakiego nie znacie” autora Wojciecha Chądzyńskiego. W sposób bardzo interesujący najciekawsze fragmenty książki przedstawił, w zastępstwie Pana Wojciecha Chądzyńskiego, druh Paweł Wawer. Dzięki tej publikacji uczestnicy spotkania mogli przekonać się, jak sporo jeszcze nie wiedzą o Wrocławiu, jak wiele legend nie znali i nie widzieli wielu rycin i archiwalnych fotografii miasta. Następnie grupa bardziej sprawnych seniorów wybrała się na poszukiwanie zapamiętanych z opowieści nieznanych ciekawostek w okolicy Rynku i Ostrowa Tumskiego.

Realizacja tego działania była bardzo różnorodna i spotkała się z dużym zainteresowaniem seniorów.

  

„Senior online” -praktyczne szkolenie z obsługi komputera i programów komputerowych

Szkolenie z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych odbywało się 23 października 2021r w siedzibie Hufca ZHP Jawor. Brało w nim udział w nim 17 seniorów z Jawora i z Lwówka Śląskiego. Uczestnicy szkolenia pracowali na własnych laptopach lub udostępnionych w siedzibie hufca.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawiciela wyspecjalizowanej firmy „ slawop.NET Sławomir Pieszczek” z Jawora. Ponieważ uczestnicy szkolenia mieli już wcześniejszy kontakt z komputerem, w trakcie szkolenia skupiono się na rozszerzeniu ich wiadomości i umiejętności korzystania z komputera i programów komputerowych. Seniorzy brali aktywny udział w zajęciach o następującej tematyce:

 1. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi komputera.
 2. Zaawansowane redagowanie i formatowanie tekstu
 3. Praca z podstawowymi programami graficznymi
 4. Obsługa pamięci zewnętrznej pendrive i dysku zewnętrznego
 5. Wyszukiwarki internetowe i surfowanie w sieci
 6. Korzystanie z serwisu YouTube
 7. Bezpieczeństwo w sieci
 8. Media społecznościowe
 9. Bankowość elektroniczna

Uczestnicy szkolenia byli z zajęć bardzo zadowoleni. Dzięki nim będą mogli sprawniej i bezpieczniej korzystać z komputera oraz obsługiwać podstawowe programy komputerowe.

     

Warsztaty twórczości artystycznej „Art. Terapia dla seniora”

„Warsztaty twórczości artystycznej „Art. Terapia dla seniora” odbyły się 27 listopada 2021 r. w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy. Uczestniczyli w nich 25 członków Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Wiarusy”. Celem zajęć było zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie decupage, scrapbooking, robienie stroików świątecznych, pakowania prezentów. Zajęcia prowadziła Pani Sylwia Boczek, która w sposób fachowy kierowała poczynaniami seniorów. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykonania pięknych ozdób bożonarodzeniowych z zakupionych materiałów.m.in. różnorodnych stroików, kartek świątecznych, wieńców adwentowych, bombek według własnego i zaproponowanego pomysłu, a także zdobyli umiejętność pięknego pakowania prezentów. Zajęcia te, poprzez wspaniałą zabawę, pozwoliły na rozwinięcie inwencji twórczej, wzbogaciły ciekawość, kreatywne myślenie oraz wiedzę z zakresu tematyki spotkania i różnych ciekawostek związanych z wykonywanymi pracami.

Warsztaty spotkały się z ogromnym uznanie i zaangażowaniem seniorów biorących w nich udział. Zaobserwowano dużą aktywność, zapał, a także swego rodzaju rywalizację.

Wielu uczestników odkryło swoje uzdolnienia do prac manualnych.

Świetna atmosfera, piękne prace wykonane przez seniorów wzbudziły chęć częstszego uczestniczenia w tego typu programach.

   

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia ZHP Chorągiew Dolnośląska realizowała projekt „Odkrywamy Dolny Śląsk”, którego celem były działanie edukacyjne służące idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej. Projekt zakładał realizację dwóch działań: 

* stworzeniu propozycji programowej „Odkrywamy Dolny Śląsk” 

* przeprowadzeniu 1 warsztatu #dolnyśląsk dla łącznie 80 osób 

 Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. 

Przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy 200 egzemplarzy propozycji programowej w formie poradnika wraz z załącznikami. Szacujemy, że grupę odbiorców propozycji programowej stanowiło około 1600 dzieci i młodzieży Dolnego Śląska zainteresowało się naszym regionalnym szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym, nie licząc uczniów.

Propozycja programowa stała się materiałem dla drużynowych harcerskich wspierającym ich pracę wychowawczą w  zakresie edukacji kulturowej.  

Ponadto dla 80 osób przeprowadziliśmy warsztaty poświęcone dziedzictwu kulturowemu Dolnego Śląska 

Zdobywana podczas warsztatów #dolnyśląsk wiedza miała charakter funkcjonalny i prowadziła do umiejętności wyszukiwania i doboru informacji dotyczących proponowanej tematyki, jak również kształtować samodzielność, logiczne myślenie i nawyk samokształcenia, wprowadzania treści w sposób twórczy.

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10 000 zł.

ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację  projektu „Młodzi Patrioci 2021” dofinansowane ze środków  Ministerstwa Obrony Narodowej  w kwocie 25000,00 zł. Wartość całkowita projektu 34000,00 zł

Zadanie obejmuje cykl wydarzeń i warsztatów dla środowisk harcerskich oraz zaproszonych niezrzeszonych z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży.

Wydarzenia zaplanowane w projekcie organizowane będą na poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia będą miały charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, którymi są zuchy (dzieci w wieku 5-9 lat) harcerze (młodzież w wieku 10-25 lat), instruktorzy (w wieku od 18 lat do ..), w wydarzeniach  mogą uczestniczyć także mieszkańcy miejscowości Dolnego Śląska niezrzeszeni w ZHP. 

W ramach zadania zostały zaplanowane takie formy jak:

-warsztaty historyczne połączone z konkursami dotyczącymi wiedzy historycznej i wydarzeń związanych z historią odzyskania niepodległości przez Polskę  – 210 osób

 

-„Akcja pamięć” – 200 osób,

-uczestnictwo w obchodach Święta Narodowego około 1500 osób

-gry miejskie – 200 osób,

-festiwale patriotyczne 600 osób,

 

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbędą się od 29 października do 31 grudnia 2021 roku na terenie województwa Dolnośląskiego w szczególności w Bolesławcu, Międzyborzu , Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Wrocławiu, Żmigrodzie oraz Dzierżoniowie.

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji projektu „Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów 2021”, które otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 90000,00 zł

Już po raz kolejny, planujemy wykonać w okresie Świąt Bożego Narodzenia na rzecz kombatantów i osób represjonowanych mieszkających na terenie działania Hufców ZHP w Zgorzelcu, Łagiewnikach, Świdnicy, Powiatu Trzebnickiego oraz Lubinie

Planowane  lekcje braterstwa to w części środowisk spotkania z kombatantami a w części tylko przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek. W środowiskach gdzie będzie możliwe spotkanie  świąteczne będzie to okazja sprzyjająca rozmowom z odchodzącymi uczestnikami walk w czasie II wojny światowej oraz z  tymi, którzy w okresie od 1945 do 1989 roku oddani byli sprawie opozycji komunistycznej, poddawani byli represjom.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o najnowszej historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swą wiedzę i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków. Na części spotkań prezentowana będzie wystawa poświęcona bohaterowi Chorągwi Dolnośląskiej hm. Stefanowi Mirowskiem – żołnierzowi Szarych Szeregów – a tym samym Armii Krajowej.

Ponadto młodzież uczestnicząca w zadaniu przygotuje paczki świąteczne dla kombatantów oraz osób represjonowanych i będzie je wręczała podczas zaplanowanych spotkań lub dostarczała bezpośrednio do miejsc zamieszkania w zależności od mobilności beneficjentów naszego projektu.. 

Harcerze uczestniczący w projekcie będą przygotowywać również: 

 • występy świąteczne dla kombatantów,
 • przejazdy kombatantów na miejsce spotkań świątecznych,
 • będą rozwozić przygotowane paczki do domów kombatantów słabszych fizycznie – nie mogących samodzielnie dotrzeć na spotkania.

Zaplanowane wydarzenia będą doskonałą okazją do udziału w żywej lekcji historii, wysłuchania wspomnień i opowieści osób, które doświadczyły tragicznych wydarzeń II wojny światowej, poznania wkładu byłych żołnierzy w obronę Ojczyzny, poznania historii opozycji antykomunistycznej .

Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom możliwe będzie zbudowanie i podtrzymanie braterstwa -więzi międzypokoleniowych, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby kombatantów, weteranów, seniorów oraz budowa ich autorytetu.

W projekcie uczestniczyć będą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców : Zgorzelec, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy, Łagiewnik oraz Lubin Planujemy średnio po 5 osób z hufca. Szacujemy udział kombatantów w zadaniu wg wstępnego rozpoznania komendantów wymienionych hufców:

Hufiec Łagiewniki – 40 kombatantów

Hufiec Zgorzelec- 40 kombatantów

Hufiec Świdnica – 40 kombatantów

Hufiec Powiatu Trzebnickiego – 40 kombatantów

Hufiec Lubin – 20 kombatantów

Skip to content