Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty i dotacje 2022

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2022:

XI OFPHiT BumerangPROO5AWdzięczni żołnierzomRuszaj z nami harcerzami 2022Odkrywamy Dolny Śląsk 2022Nasze pory rokuWarsztaty kulturalne podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we WrocławiuZHP Wrocław dla UkrainyW służbie Ojczyźnie
 

Od 14.02.2022 do 20.04.2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”, który otrzymał dofinansowanie z Gminy Wrocław w kwocie 15000,00 zł 

Sam festiwal zorganizowany będzie przez Hufiec ZHP Wrocław Południe na terenie miasta Wrocław. Głównym miejscem odbywania się naszego festiwalu będzie sala kinowa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza we Wrocławiu. Tam będą odbywać się przesłuchania konkursowe, warsztaty, obiad oraz uroczysty Koncert Galowy z gwiazdą wieczoru. 

W trakcie festiwalu zostaną przeprowadzone „Kreatywne warsztaty umiejętności”, „Warsztaty z Pierwszej Pomocy” oraz „Warsztaty muzyczno-rytmiczne” 

Grupa docelowa 

W naszym festiwalu wezmą dzieci oraz młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Wrocław oraz zaproszeni harcerscy „artyści” z całej Polski. 

W 2022 roku uczestnicy festiwalu będą mogli zaprezentować się w różnych kategoriach wiekowych: 
– zuchy (dzieci w wieku 6 – 10 lat) 
– harcerze (dzieci w wieku 10 – 16 lat) 
– wędrownicy i instruktorzy (w wieku 16 +). 

 

 

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt ZHP Wrocław dla Ukrainy. W ramach zadania realizowane są następujące działania: 

-organizowanie lokalnych akcji zbierania darów dla uchodźców, 

-pełnienie służby na terenie Dworca Głównego we Wrocławiu, na terenie dworca PKP w Zgorzelcu -m.in. w punktach informacyjnych, recepcyjnych,  

-przyjmowanie uchodźców- -zajmowanie się dziećmi 

-obsługa magazynów z darami, przygotowanie produktów do wydania oraz wysyłki.- przyjmowanie artykułów, sortowanie, pakowanie, ładowanie na busy i tiry. 

 

Celem naszych działań jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Chcemy w sposób przemyślamy, skoordynowany pomagać przybywającym uchodźcom ale po już dwóch tygodniach działań wiemy, że tylko dobra koordynacja, przemyślana organizacja punktów wsparcia i ogromna doza empatii pozwoli osiągać możliwie najlepsze efekty udzielanej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym. 

 

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 9900,00 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich   

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt  „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Armii Krajowej 2022” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Armii Krajowej.  

Odbiorcami projektu są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.  

Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej, ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) . 

 

W projekcie jako interesariusze udział biorą także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.  

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących  działań: 

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Armii Krajowej”  

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Armii Krajowej, 

-Wakacyjny bieg patriotyczny „Batalionów Harcerskich”  

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 27  500,00 zł 

 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn.  „Ruszaj z nami harcerzami 2022”, który ma na celu aktywizację dzieci i  młodzieży w wieku szkolnym przez organizację cyklu 2 imprez turystycznych, które pozwolą na poznanie różnych miejsc Dolnego Śląska a także będą  źródłem nowych atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych wiążących się  nie tylko z faktem poznania nieznanych miejsc, ale wynikają z atrakcyjności form aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.. 

Celem zadania – jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży biorących udział w wędrówkach, na korzyści płynące z aktywnego uprawiania turystyki pieszej i górskiej. Dążymy do tego, by nasi uczestnicy z zamiłowaniem i wiedzą przemierzali górskie szlaki czy nizinne trasy parków krajobrazowych. Podczas imprez turystycznych uczestnicy będą aktywnie wypoczywać na łonie natury. Dzieci i młodzież oraz dorośli na szlakach będą mieli okazję doświadczyć piękna walorów krajobrazu, ale także poznać rejon Sudetów – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich. 

Zadanie adresowane jest do grupy 310 dzieci i młodzieży, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej w tym z powiatu Bolesławieckiego, Jaworskiego, Jeleniogórskiego, Wrocławskiego, miasta Wrocławia, powiatu Trzebnickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Legnickiego.  

W ramach zadania planujemy zorganizować cykl 2 imprez: 

– Jubileuszowy XXX Rajd Granica 

– Rajd Marzanna 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w kwocie 10  000,00 zł. 

 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Odkrywamy Dolny Śląsk 2022”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. Stworzeniu modułu III propozycji programowej „Odkrywamy Dolny Śląsk”
 2. Przeprowadzeniu 5 warsztatów #dolnyśląsk dla łącznie 500 osób

Propozycja programowa Odkrywamy Dolny Śląsk jest materiałem dla drużynowych harcerskich wspierającym ich pracę wychowawczą w zakresie edukacji kulturowej. Zaproponowana przez nas propozycja (wydana w formie poradnika) przede wszystkim służy ciekawemu świata, otwartemu na wiedzę i aktywnemu zuchowi (wiek 5-8 lat), 

harcerzowi (wiek 9-16 lat), wędrownikowi (wiek 17-25 lat), ale też będzie przeznaczona do  wykorzystania przez zainteresowanych nauczycieli podczas zajęć w szkole. Po wydaniu w 2021 roku I i II modułu propozycji planujemy przygotowanie i wydanie modułu III w tematyce dotyczącego stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. 

 

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań, które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. 

Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będzie przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu. 

 

Cele projektu: 

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie kultury, historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska a przede wszystkim Wrocławia
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w miejscowościach na Dolnym Śląsku.
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Przygotowywanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym Dolnego Śląska,
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu,
 • Promocja Dolnego Śląska i Wrocławia.

W trakcie Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu planowane są warsztaty #dolnyśląsk,a we wrześniu podczas harcerskiego startu druga edycja warsztatów #dolnyslask II. Zdobyta lub utrwalona podczas warsztatów wiedza będzie miała charakter funkcjonalny i będzie w zamierzeniach prowadzić do kształtowania umiejętności wyszukiwania i doboru informacji dotyczących proponowanej tematyki, a także będzie kształtować samodzielność, logiczne myślenie i nawyk samokształcenia, wprowadzania treści w sposób twórczy. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15  000,00 zł. 

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 18 grudnia 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Nasze pory roku”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. warsztatów twórczości artystycznej (plastycznych, muzyczno-rytmicznych i teatralnych)
 2. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

Nasze pory roku to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki,, wiary we własne możliwości młodych ludzi przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. 

Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość (lokalną, regionalną, narodową) i poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Zadanie jest integracyjne, w założeniu skierowane do młodych ludzi dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Tworzenie podczas warsztatów dzieł artystycznych związanych z pięknem przyrody czterech pór roku, działanie na rzecz grupy, podkreślanie swojej wyjątkowości lokalnej oraz regionalnej i indywidualnej stanie się elementem, budowania tożsamości środowiskowej, a tym samym regionalnej i narodowej. 

 

Projekt skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży, w tym też do młodzieży 

niepełnosprawnej z gminy Jordanów Śląski, Czernica oraz Kąty Wrocławskie. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe oraz w niektórych przypadkach tak jak np. festiwal wszyscy uczestnicy bez podziału na wiek i płeć. Zaplanowane zadania w projekcie są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, rozwijającymi i odnoszą się do aktywizacji kulturalnej uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jednakże najliczniejszą grupą beneficjentów będą dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami ( planowane 90 % uczestników). 

Dorośli uczestnicy projektu to członkowie rodzin uczestników festiwalu i zaproszeni na festiwal mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 10  000,00 zł. 

 

Projekt „Warsztaty kulturalne podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu”  odbył się podczas Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który odbywał się od 3 do 5 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. Tegoroczna edycja w sposób szczególny kładła nacisk na aspekt odkrywania miasta Wrocławia, zgodnie z realizowaną od 2021 roku propozycją programową „Odkrywcy Dolnego Śląska”. Celem zadań z propozycji było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie budowania patriotyzmu lokalnego i zwiększanie świadomości na temat kultury i tradycji związanych z regionem, z którego pochodzą. W trakcie zlotu zorganizowano zajęcia dla ponad 800 członków ZHP: zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca Wrocław, Wrocław Wschód, Wrocław Południe oraz Wrocław Północ.  Część działań podsumowujących wraz z apelem kończącym odbyła się na terenie Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184. Uczestnicy realizowali wcześniej przygotowane zadania podczas wędrówek na 7 trasach:

 • trasa zuchowa – dla dzieci w wieku 6-9 lat;
 • trasa harcerska – 10-12 lat;
 • trasa starszoharcerska – 13-15 lat;
 • trasa wędrownicza – młodzież w wieku 16-21 lat;
 • trasa instruktorska i starszyzny – uczestnicy w wieku 21+;
 • trasa seniorów;
 • trasa Nieprzetartego Szlaku – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Każdą z tras obsługiwał sztaby zlotu: komendanci tras wraz ze swoimi zespołami roboczymi.

Promocja i rekrutacja uczestników odbyła się od 27.05.2022. Do 30 maja 2022 zakończone zostały ostatnie prace związane z przygotowaniami do wydarzenia, w tym rekrutacja , podział patroli na poszczególne tras.

W sobotę 4 czerwca odbyło się tzw.: Miasteczko Inspiracji i uroczysty apel na terenie Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184.

Miasteczko Inspiracji było miejscem gdzie uczestnicy zlotu mogli poznać różnorodność form i atrakcji oferowanych w dolnośląskich drużynach harcerskich ale też tam będzie możliwość prezentacji propozycji kadry do wykorzystania w pracy śródrocznej i podczas zbliżającej się akcji letniej. W miasteczku odbył się też cykl warsztatów twórczości artystycznej, małe plenery malarskie, warsztaty gier i ćwiczeń ruchowych.

Po zlocie odbyło się spotkanie ewaluacyjne oraz zostanie przygotowane sprawozdanie z realizacji zadania.

Zajęcia odbywały się z reguły na przestrzeni otwartej oraz w lokalach dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami tj. zapewniające wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.

 

Zadanie było realizowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w zakresie COVID-19.

Zdanie zostało dofinansowanie w kwocie 10000,00 zł  ze środków Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 

 

 

ZHP Wrocław dla Ukrainy

Służba na rzecz Ukrainy odbywała się od 1 kwietnia 2022r do 30 czerwca 2022r i odbywała się w dwóch centralnych punktach w Zgorzelcu oraz we Wrocławiu 

Służba w Zgorzelcu:

Prowadzona była  świetlica dla dzieci ukraińskich oraz kawiarenkę dla mam gdy przychodziły ze swoimi pociechami . Świetlica była czynna we wtorki i czwartki. Zorganizowana była w taki sposób że mama mogła zostawić swoje  dziecko i załatwić sprawy urzędowe , 
Koordynowaliśmy wraz z Urzędem Miejskim w Zgorzelcu  pracę wolontariuszy spoza ZHP w ilości 30-50 osób którzy 2-3 razy dziennie odbierali uchodźców na dworcu PKP pomagali  im się dostać do punktu zakwaterowania , następnie w tym samym dniu lub następnym ponownie przeprowadzenie ich na PKP i pomoc w ulokowaniu ich w pociągach jadących do Niemiec .

Osobno także przyjmowaliśmy na noc od 20-30 osób narodowości Ukraińskich do naszej harcówki która mieści się na stacji PKP W tym czasie szykowaliśmy im posiłki zapewnialiśmy ciepłą herbatę ,  organizowaliśmy także zbiórkę opatrunków

Służba we Wrocławiu:

– pakowanie, sortowanie darów w Centrum „Czasoprzestrzeń”,
– zbiórka darów „artykułów papierniczych” dla dzieci uchodźców,
– przygotowywanie kanapek dla uchodźców,
– pełnienie służby na dworcu Głównym PKP we Wrocławiu,
– pomoc przy przygotowaniu miejsca noclegowego w dawnym budynku Gimnazjum nr. 15 we Wrocławiu,
– służba na granicy w ramach „Zastęp Granicy”,- pomoc przy segregowaniu i wydawaniu darów w Sektorze 3 we Wrocławiu,
– zajęcia dla dzieci ukraińskich w parafii Baptystów,
– segregowanie darów we Wrocławskim Stowarzyszeniu Wychowawców,
– rozpoczęcie zbiórki materiałów opatrunkowych i środków medycznych,
– pomoc przy segregowaniu darów w siedzibie Rady Osiedla,

 

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

 

Od 15 czerwca 2022 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „W służbie Ojczyźnie 2022 – cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” w formie cyklu obozów sportów-proobronnych, warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych.  

Projekt zakłada organizację 6 obozów po 7 dni każdy  dla 210 osób rekrutowanych z powiatów i gmin: Żmigród, , Jelenia Góra, Lubin, Wrocław, Łagiewniki, Bolesławiec. Obozy planowane są na miesiące lipiec oraz sierpień na terenie baz harcerskich w woj. Lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim – m. in. w Lginiu, Nowy Zatom , Białogórze, Pobierowie, Wygnańczycach. 

Uczestnicy obozów będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności w dziedzinie obronności.  m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, wspinaczki, posługiwania się sprzętem ratowniczym  i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano współzawodnictwo między drużynami obozowymi sprawdzające znajomość technik  specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.  

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu.. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z dodatkowym modułem dot. Bezpieczeństwa. Dzięki nim pogłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie.  Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Na manewry złożą się zatem formy współzawodnictwa, przygodowa gry o charakterze wyczynowym oraz warsztaty sprawnościowe, pozwalające na zgłębienie podstaw danych dziedzin. Fabuła dawać będzie nie tylko możliwość sprawdzenia sprawności fizycznej i zaznajomienia się w praktyce z samą specjalnością obronną, ale również będzie kształtowała umiejętności i zachowania  niezbędne w czasie klęsk żywiołowych. Ten element jest dla nas niezwykle ważny. W ten sposób nawiązujemy do działań jakie nasze harcerskie  środowisko prowadziło w czasie klęsk żywiołowych, w tym np. powodzi 1997, 2010, letnich burz i wichur – i zagrożeń z nimi związanych, Dodatkowy moduł dotyczący  bezpieczeństwa to możliwość pokazania w praktyce zagrożeń związanych z nieznanym terenem, z zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogody.  

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 40 dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przekażemy wiedzę jak należy udzielać pierwszej pomocy. Warsztaty zostaną zorganizowane we Wrocławiu.