Zgłaszanie kandydatur do Rady Naczelnej ZHP, do 27 maja 2023

Druhny i Druhowie!
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady Naczelnej ZHP.

Działając na podstawie Statutu ZHP § 68 ust. 2 oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP
nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt 62 – 67
Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członka Rady Naczelnej ZHP.

 

Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na zbiórce zaplanowanej na 29 maja 2023 roku na godzinę 18.00 w biurze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6 wyłoni kandydata lub kandydatkę na nieobsadzony mandat w Radzie Naczelnej ZHP, przysługujący Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla kandydatek i kandydatów informacje dotyczące wyborów uzupełniających:

 1. Termin i tryb przyjmowania zgłoszeń:
  – do dnia 27.05.2023 do godz. 10.00 – należy wysłać zeskanowane zgłoszenie
  (wzór w załączeniu) drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@dolnoslaska.zhp.pl
 2. Przypominamy, że kandydat/tka do Rady Naczelnej ZHP powinien/powinna spełniać następujące warunki:
 • być instruktorem/instruktorką ZHP,
 • mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP,
 • mieć zaliczoną służbę instruktorską za rok 2021/2022,
 • nie być skazanym/skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie być pracownikiem ZHP.

 

Zgłoszone kandydatury poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie na zbiórce Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Każdy/a kandydat/ka do Rady Naczelnej ZHP ma prawo wypowiedzi przy zapewnieniu członkom Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP możliwości zadania pytań.

 

Prosimy zainteresowane osoby, aby zapoznały się z obowiązkami i zadaniami członka Rady Naczelnej ZHP, które sią określone w harcerskich dokumentach m.in. w Statucie ZHP, przyjętym przez Radę Naczelną ZHP Regulaminem – KLIK oraz informacjami o poszczególnych zespołach RN ZHP  https://gkzhp.sharepoint.com/sites/RadaNaczelnaZHP .

ZGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA INSTRUKTORSKIEJ SŁUŻBY!

CZUWAJ!

RADA CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

Related Posts

Skip to content