Zapytanie ofertowe Dolnośląskie Podwórka

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: procedur określonych dla zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 12.09.2019 r. do godz. 15:00.
  2. b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
    I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Instruktor muzyki”;
  3. c) Na adres e-mail: dolnoslaska.zhp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta Instruktor muzyki”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
  4. d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  5. e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat ogłoszenia zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204382#

Załącznik 2 Zapytanie ofertowe 7_2019
Załącznik 1 Zapytanie ofertowe 7_2019

Related Posts

Skip to content