„Cztery Pory Roku” – Program Kultura Interwencje. Edycja Jesienna

Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji zadani „Cztery Pory Roku”, ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA JESIENNA, który otrzymał dofinansowane w wysokości 94000,00 zł

„Cztery Pory Roku” to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do  aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki, szkolenie liderów harcerskich animacji kulturalnej, doboru form do wieku i percepcji podopiecznych co w efekcie spowoduje zwiększenie kompetencji społecznych i samooceny, wiary we własne możliwości młodych ludzi przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość (lokalną ,regionalną, narodową) i poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Zadanie jest integracyjne, w założeniu skierowane do  młodych ludzi i młodzieży z  niepełnosprawnościami.

W trakcie realizacji projektu „Cztery pory roku ” zorganizowane zostaną warsztaty twórczości
artystycznej, warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży, festiwal piosenki oraz warsztaty dla harcerskich liderów – animatorów kultury

Projekt ma na celu:
-kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych,
-podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników.
-stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
-wzmacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,

Całe zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja Jesienna.Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji zadani „Cztery Pory Roku”, ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA JESIENNA, który otrzymał dofinansowane w wysokości 94000,00 zł

Całe zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja Jesienna.

Related Posts

Skip to content