Rozstrzygnięcie Zamówienie publiczne nr 4

23 maja 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 4/ZP/2019 Na dostawę materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły” Sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 72.500,00 PLN

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena:  90;

Ilość przyznanych punktów w kryterium czas realizacji zadania: 10;

Suma punktów: 100.

ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

Related Posts

Skip to content