OGŁOSZENIE nr 3/2019 z dnia 25.04.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia cateringowego uczestników złazów i rajdów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

  • „Harmonogramie złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

§ 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 9.05.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181878

Załącznik_1.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_2.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_5 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków
Załącznik_6 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr  7.
Załącznik-7-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Pobierz

Related Posts

Skip to content