Day

2 grudnia, 2019
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 dotyczące zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp...
Skip to content