hm. Arkadiusz Rudolf

Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Biogram

Swoją przygodę harcerską rozpocząłem 21 lat temu w 8 Piechowickiej Drużynie Harcerskiej „Burza”. Już wtedy wiedziałem, że harcerstwo odegra ważną rolę w moim życiu. Dorastałem w Naszej organizacji pełniąc podstawowe funkcje od zastępowego w drużynie i na obozie aż po zostanie drużynowym. Zanim jednak zostałem drużynowym miałem przyjemność pełnić funkcję komendanta szczepu. Pełniąc tę funkcję, nauczyłem się jak ważne jest wspieranie drużynowego w różnych obszarach działania drużyny jak i samego drużynowego. Najważniejszą lekcją na tej funkcji było zrozumienie, że drużynowy nie jest sam. To my wspólnie tworzymy naszą małą wspólnotę jaką jest szczep. W międzyczasie byłem kwatermistrzem hufca i kwatermistrzem bazy obozowej hufca, łącząc przy tym obowiązki członka komendy hufca. Na harcerskim szlaku rozwijałem się także na płaszczyźnie programowej, metodycznej i kształceniowej. Od 2017 roku działam na poziomie chorągwi i włączam się w działania ogólnozwiązkowe. Do dnia dzisiejszego miałem przyjemność pełnić funkcje Komendanta Stanicy Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej w Czarnej Górnej, Komendanta Rajdu Granica, Kwatermistrza Gniazda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trakcie Zlotu ZHP w Gdańsku oraz Zastępcy Komendanta Zlotu Chorągwi we Wrocławiu. W 2018 r. zostałem Członkiem Komendy Chorągwi ds. programu, a następnie od Zjazdu w 2018 r. – ds. organizacyjnych i wsparcia hufców. Włączanie się w życie Chorągwi i całej organizacji pozwoliło na zrozumienie czym jest wspólnota instruktorska, dlaczego ważne jest wspieranie kadry w pracy drużyny oraz że wybieranie drogi na skróty nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zapominamy o tym, że wychowanie w harcerskich wartościach zakłada bycie konsekwentnym i wytrwałym. Jestem przekonany, że podejmując się służby na rzecz harcerstwa powinniśmy dawać z siebie 150% oraz że musimy dążyć do tego by zostawić ten świat lepszym niż go zastaliśmy. Dlatego podejmuję się służby na rzecz Chorągwi Dolnośląskiej i Hufców tworzących wspólnotę z pełną świadomością, że będzie to ważny czas dla mnie i ludzi, którzy zgodzą się tworzyć Nową na 6.

 

Sukcesy:

 • opublikowałem  artykuły naukowe dotyczące zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem.
 • W 2012 i 2013 organizowałem konferencje naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz moderowałem dyskusje naukowe.
 • Od 2011 – 2015 Działalność w Kole Naukowym OIKOS Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – członek koła następnie z-ca prezesa.
 • W 2014 stworzenie programu budżetu patrycypacyjnego dla Miasta Jelenia Góra.

Odznaki i odznaczenia:

 • Od 2018 posiadam Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej (SOKK/815/2022)
 • W 2015 zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
 • W 2018 zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

 • Nadzorowanie pracy Kadr,
 • Nadzorowanie pracy Radcy Prawnego,
 • Nadzorowanie IODO, 
 • Nadzorowanie pracy Kapelana Chorągwi,
 • Nadzorowanie Kapituły odznaczeń,
 • Nadzorowanie pracy Pełnomocnika KCh ds. zagranicznych,
 • Nadzorowanie pracy Pełnomocnika KCh ds. HALiZ.
 • Nadzorowanie  i kierowanie pracy Komendy Chorągwi,
 • Nadzorowanie pracy pracowników, wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy,
 • Kierowanie bieżącej działalnością chorągwi, 
 • Reprezentowanie chorągwi
 • Wydawanie rozkazów,
 • Zarządzanie majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika na zasadach określonych w Statucie ZHP,
 • Wywoływanie zadań wynikających z Instrukcji tworzenia i działania chorągwi, 
 • Mianowanie szefów zespołów i kierowników referatów,
 • Powoływanie chorągwianego zespołu kadry kształcącej i chorągwianej komisji stopni instruktorskich,
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Wnioskowanie do Przewodniczącego ZHP lub Naczelniczki ZHP o odznaczenia harcerskie, resortowe lub państwowe zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi,
 • Odpowiadanie za politykę medialną w sytuacjach kryzysowych oraz przekaz informacji do Głównej Kwatery ZHP, 
 • Informowanie niezwłocznie Naczelnika ZHP o sytuacjach nadzwyczajnych, które wydarzyły się w chorągwi i o sprawach, które wymagają interwencji w odpowiednich instytucjach samorządowych, rządowych
 • Informowanie o wszczętych postępowaniach karnych mających związek z członkiem organizacji, a także o zgłoszonych sprawach przeciwko instruktorom do Sądu Harcerskiego Chorągwi lub Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, a także o złożonych w imieniu chorągwi bądź też przez któregokolwiek z Członków Komendy  zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa/wykroczenia.

Kontakt:

Email : komendant@dolnoslaska.zhp.pl

Skip to content