Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna m.in. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kadencji 2022-2026

  1. hm. Łukasz Binkowski (Hufiec Oleśnica) – Przewodniczący,
  2. hm. Małgorzata Ziółkowska (Hufiec Wrocław Południe) – Wiceprzewodnicząca,
  3. hm. Zbigniew Warzyński (Hufiec Wrocław) – Wiceprzewodniczący,
  4. phm. Borys Bartczak (Hufiec Kędzierzyn Koźle),
  5. hm. Adam Gacek (Hufiec Łagiewniki),
  6. hm. Monika Olszewska (Hufiec Świdnica),
  7. pwd. Anna Rzeszucińska (Hufiec Powiatu Trzebnickiego),

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail: rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl