Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna m.in. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. phm. Patryk PRZYKOTA, Hufiec Bolesławiec – Przewodniczący Komisji
 2. hm. Maria ŁABAZIEWICZ, Hufiec Karkonoski – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. hm. Adam GACEK, Hufiec Łagiewniki – Wiceprzewodniczący Komisji
 4. phm. Krzysztof MAKARO, Hufiec Bolesławiec – Sekretarz Komisji
 5. hm. Tomasz ANTOSIAK, Hufiec Wrocław Północ
 6. hm. Marta BAJRAKOWSKA-SYREK, Hufiec Wrocław
 7. phm. Grzegorz GLABISZ, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej
 8. phm. Marzena KUCHARSKA, Hufiec Głogów
 9. phm. Małgorzata LEWANDOWSKA, Hufiec Świdnica
 10. hm. Krzysztof MAJER, Hufiec Wrocław Południe
 11. hm. Beata RZEPKA, Hufiec Lubin

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail: rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl