Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna m.in. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

  1. phm. Patryk PRZYKOTA, Hufiec Bolesławiec – Przewodniczący Komisji
  2. hm. Maria ŁABAZIEWICZ, Hufiec Karkonoski – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. hm. Adam GACEK, Hufiec Łagiewniki – Wiceprzewodniczący Komisji
  4. phm. Krzysztof MAKARO, Hufiec Bolesławiec – Sekretarz Komisji
  5. hm. Tomasz ANTOSIAK, Hufiec Wrocław Północ
  6. hm. Marta BAJRAKOWSKA-SYREK, Hufiec Wrocław
  7. hm. Stanisław GARBICZ, Hufiec Oleśnica
  8. phm. Małgorzata LEWANDOWSKA,Hufiec Świdnica
  9. hm. Krzysztof MAJER, Hufiec Wrocław Południe

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail: rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl