Wybór uzupełniający na Członka Rady Naczelnej ZHP

Druhny i Druhowie!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady Naczelnej ZHP.

Działając na podstawie Statutu ZHP § 68 ust. 2 oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt 62 – 67 Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członka Rady Naczelnej ZHP.

Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, na zbiórce zaplanowanej na 11 grudnia 2023 roku na godzinę 18.00 w biurze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6 oraz w trybie zdalnym na MS Teams, wyłoni 1 kandydata lub kandydatkę na nieobsadzony mandat w Radzie Naczelnej ZHP, przysługujący Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Przedstawiamy najważniejsze dla kandydatek i kandydatów informacje dotyczące wyborów uzupełniających.

Termin i tryb przyjmowania zgłoszeń:

– do dnia 4.12.2023 r. – należy wysłać uzupełnione i podpisane zeskanowane Zgłoszenie kandydata na funkcje członka Rady Naczelnej ZHP (wzór poniżej) drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@dolnoslaska.zhp.pl

Przypominamy, że kandydat/tka do Rady Naczelnej ZHP powinien/powinna spełniać następujące warunki:

Zgłoszone kandydatury poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie na zbiórce Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Każdy/a kandydat/ka do Rady Naczelnej ZHP ma prawo wypowiedzi przy zapewnieniu członkom Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP możliwości zadania pytań.

Prosimy zainteresowane osoby, aby zapoznały się z obowiązkami i zadaniami członka Rady Naczelnej ZHP, które sią określone w harcerskich dokumentach m.in. w Statucie ZHP, przyjętym przez Radę Naczelną ZHP Regulaminem oraz informacjami o poszczególnych zespołach RN ZHP

https://gkzhp.sharepoint.com/sites/RadaNaczelnaZHP .

– być instruktorem/instruktorką ZHP,

– mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP,

– mieć zaliczoną służbę instruktorską za rok 2022/2023,

– nie być skazanym/skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– nie być pracownikiem ZHP.

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA INSTRUKTORSKIEJ SŁUŻBY!

CZUWAJ!

RADA CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content