Projekt MEiN: „Każde pokolenie ma własny czas – cykl działań rozwijających współpracę międzypokoleniową”

Od 21 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację projektu „Każde pokolenie ma własny czas – cykl działań rozwijających współpracę międzypokoleniową”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej, zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywizowaniu seniorów w życiu społecznym, rozwijanie kompetencji społecznych osób w wieku 55+ oraz działania długofalowe mające wpływ na postawy młodych ludzi wobec starości.

Naszym zadaniem jest odbudowywanie i podtrzymywanie więzi między młodymi ludźmi a osobami starszymi, pobudzanie seniorów do rozwijania zdolności samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych, zmotywowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania różnych form aktywności z seniorami, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych przez wspólne z  młodymi uczestnikami projektu działania. Ważnym aspektem projektu jest dążenie przez szereg działań do przywracania autorytetu społeczeństwa wielopokoleniowego i podkreślania wartości rodzin wielopokoleniowych w społeczeństwie.

W ramach projektu tworzonych jest 7 placówek harcerskich świadczących wsparcie dla osób uprawnionych w Głogowie,  Lubaniu, Oławie, Wrocławiu. Działania projektu będą też przeprowadzone w Karkonoszach, Poznaniu oraz Zakopanem.

Zadania realizowane w trakcie projektu zapewniają osobom uczestniczącym w projekcie – młodym ludziom i seniorom – wsparcie w podniesieniu kompetencji społecznych, aktywizację według najwyższych standardów jakościowych, utrwalenie relacji międzypokoleniowych.

Zadanie adresowane jest do grupy 120 młodych ludzi w wieku szkolnym oraz 120 osób w wieku 55+, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej.

Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do eliminacji pojawiających się problemów z  integracją oraz akceptacją przez młodych ludzi grup senioralnych i przyczyni się do ich dużej aktywności. Efektem projektu będzie też ukazanie seniorom możliwości aktywnego działania w  różnych płaszczyznach życia w celu budowania indywidualnego potencjału, wzmacniania więzi międzypokoleniowych oraz tworzenia lokalnych grup wsparcia , które mogą stanowić realną pomoc dla seniorów po zakończeniu realizacji projektu. Przez realizację działań projektu we współpracy z młodymi wolontariuszami dokona się zmiana w postrzeganiu seniorów przez ludzi młodych. Młodzi ludzie będą mieli możliwość odkrycia zalet i potencjału seniorów. Będą mogli korzystając z ich wiedzy, doświadczeń, kompetencji nie tylko poszerzyć swoje kompetencje społeczne ale też zmieniać na lepszy swój stosunek emocjonalny do starszych. Zaplanowane zajęcia w trakcie warsztatów i wycieczek w dużym stopniu są tworzone przez młodych ludzi ale w założeniu we współpracy z seniorami. Pozwoli to na przygotowanie możliwie najlepszego przekazu.

Wszelkie działania projektu umożliwiają wszystkim naszym beneficjentom wymianę zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem.

Related Posts

Skip to content