Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie do zamówienia publiczne 5/ZP/2019 Dolnośląskie Podwórka

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie do zamówienia publiczne 5/ZP/2019 Dolnośląskie Podwórka

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 7 i 8.

Należy podkreślić, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego 5/ZP/2019

Załącznik-7-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]
Załącznik-8-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]

Related Posts

Skip to content