Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5

dotyczące zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00)

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne;.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nie została złożona żadna oferta.

Related Posts

Skip to content