Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Strategia ZHP 2012-2017

StrategiaKierunki strategiczneMateriały źródłowePoradnictwoPlany operacyjne chorągwi ZHPEwaluacja Strategii Rozwoju ZHP

I. WPROWADZENIE DO STRATEGII

Zasady wdrażania strategii ZHP na poziomie poszczególnych harcerskich komend

ZHP na lata 2012-2017 przyjmuje 5 kierunków strategicznych do realizacji w całym Związku i na wszystkich jego poziomach organizacyjnych.
Podstawowym źródłem sukcesu strategii jest jej spójne realizowanie przez wszystkie chorągwie ZHP, w taki sam sposób i w takim samym terminie, zaś czynnikiem decydującym jest jej znajomość przez jak największą część kadry ZHP, w tym szczególnie przez drużynowych.

Każda harcerska komenda zobowiązana jest dokonać analizy sytuacji na terenie swojego działania w zakresie 5 kierunków strategicznych. Sposób dokonania analizy winien przebiegać następująco (na przykładzie kierunku „Dobry program”):

 • jak u nas dzisiaj wygląda praca z programami drużyn w hufcu?
 • jak nasi drużynowi są wspierani przez hufiec w tworzeniu programu drużyny?
 • kto w komendzie hufca przede wszystkim zajmuje się wsparciem drużynowych w tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny?
 • czy można prowadzić pracę śródroczną bez zatwierdzonego programu drużyny?
 • jak nasza chorągiew wspiera hufce w przygotowaniu instruktorów/członków komend hufców do pracy z drużynowymi w zakresie programu drużyny?

Zebrany materiał oceniający bieżącą sytuację służy jako punkt wyjścia do stworzenia spisu konkretnych działań, które polepszą sytuację danej harcerskiej komendy w zakresie każdego z 5 kierunków strategicznych.
W ten sposób powstanie plan operacyjny do Strategii ZHP na dany rok dla konkretnego hufca lub chorągwi.
W kolejnym roku działania strategii, dokonując analizy sytuacji bieżącej, uwzględnić należy podsumowanie wyników realizacji poprzedniego planu operacyjnego.

Plan operacyjny hufca lub chorągwi winien zakładać roczną perspektywę realizacji zadań na dany rok kalendarzowy, uwzględniając konieczność corocznego podsumowania realizacji planu i powinien być zatwierdzany:

 • przez komendę hufca do końca listopada,
 • przez radę chorągwi do końca grudnia.

Plan operacyjny hufca lub chorągwi musi zawierać:

 • nawiązanie do każdego z 5 kierunków strategicznych,
 • nazwę zadania operacyjnego,
 • sposób pomiaru stopnia realizacji zadania,
 • czas wykonania,
 • źródła finansowania zadania,
 • wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania.

Prawidłowe wdrożenie Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 zakłada:

 • coroczne przyjęcie planu operacyjnego hufca lub chorągwi do strategii rozwoju ZHP, opracowanego przez komendę hufca lub radę chorągwi i komendę chorągwi na podstawie Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017,
 • coroczną ewaluację planu operacyjnego przez komendę hufca oraz radę chorągwi i komendę chorągwi,
 • ewaluację realizacji planów operacyjnych na zjazdach zwykłych i sprawozdawczych hufców i chorągwi oraz ewaluację aktualnej Strategii rozwoju ZHP na zjeździe ZHP.

Plan operacyjny chorągwi powstaje jako wynik analizy sytuacji dokonanej na poziomie chorągwi oraz podsumowania efektów działania planów operacyjnych hufców danej chorągwi.

Indywidualny charakter strategicznych działań w hufcu i chorągwi

Realizacja Strategii rozwoju ZHP 2012-2017 zakłada indywidualizację działań poprzez tworzenie szczegółowych planów operacyjnych hufców i chorągwi. Plany operacyjne hufców i chorągwi przekładają ogólne systemowo kierunki strategiczne uchwalone przez zjazd ZHP na konkretne problemy każdego hufca i chorągwi.

II. STRATEGIA ROZWOJU ZHP NA LATA 2012-2017

Założenia ogólne

 • Strategia rozwoju ZHP stawia drużynowego w centrum zainteresowania całej organizacji.
 • Wszystkie cele strategiczne, przyjmowane przez organizację, mają sens tylko wtedy, jeśli w wyniku ich realizowania poprawi się wsparcie organizacji dla drużynowego.
 • Strategia posiada graficzną formę opisującą główne cele ZHP – jest zwięzła i czytelna dla każdego drużynowego ZHP.

strategia_kolko-01

K1: Dobry program drużyny

pkt1

Analiza sytuacji obecnej:

 • wiele drużyn nie działa zgonie z metodą harcerską,
 • definicja programu ZHP nie jest obecnie jednoznaczna – częste jest twierdzenie, że program ZHP powstaje w Głównej Kwaterze ZHP, że program drużyny to zbiór imprez hufcowych,
 • dokument „Zasady wsparcia programowo-metodycznego drużynowych“ został wprowadzony w kwietniu 2011 r., lecz nie jest jeszcze powszechnie znany,
 • drużynowy przeważnie nie otrzymuje wsparcia w hufcu w tworzeniu i ewaluacji programu drużyny,
 • w komendzie hufca zazwyczaj nie ma nikogo, kto zajmuje się wyłącznie wsparciem drużynowego w zakresie programu drużyny.

Cel strategiczny:

 • Program ZHP powstaje w drużynie jako wynik analizy wychowawczych potrzeb harcerzy. Drużyna działa zgodnie z metodą harcerską. Ma własny program zgodny z Prawem Harcerskim, Misją ZHP i podstawami wychowawczymi, odpowiadający na potrzeby, zainteresowania, dający możliwości rozwoju. Konieczne jest systemowe zapewnienie wsparcia drużynowego na poziomie hufca w:
  • tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny,
  • działaniu drużyny zgodnie z odpowiednią metodyką.
 • Wprowadzenie obowiązku wyboru do komendy hufca, komendy chorągwi 0i Głównej Kwatery ZHP zastępcy komendanta/Naczelnika ZHP ds. programowych lub członka komendy/Głównej Kwatery ds. programowych.
 • Do obowiązków tej osoby należy zapewnienie (bezpośredniego lub pośredniego) wsparcia drużynowemu, a więc praca z programami drużyn (np. poprzez system namiestnictw, referatów i wydziałów metodycznych, poprzez tworzenie hufcowego systemu opiekunów drużyn zatwierdzających programy i udzielających wsparcia na wszystkich etapach pracy z programem drużyny).

Nie należy mylić takiego zakresu obowiązków z tworzeniem niezależnego od programów drużyn kalendarium imprez hufca, chorągwi i ZHP.

Pomiar osiągnięcia celu:

 • wszystkie drużyny pracują zgodnie z metodą harcerską,
 • wdrożenie dokumentu „Zasady wsparcia programowo-metodycznego drużynowych“,
 • wprowadzenie zastępcy komendanta/Naczelnika ds. programowych lub członka komendy/ Głównej Kwatery ds. programowych, we wszystkich hufcach, chorągwiach i w Głównej Kwaterze ZHP,
 • opracowanie i wdrożenie wytycznych do działań programowych w hufcu, chorągwi i Głównej Kwaterze ZHP,
 • zbieranie i upowszechnianie najlepszych programów drużyn w formie ogólnodostępnej biblioteki programów drużyn,
 • wprowadzenie poradnictwa w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji programu drużyny,
 • wprowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji wsparcia drużynowego w programowaniu.

K2: Prosta dokumentacja e-zhp

pkt2

Analiza sytuacji obecnej:

 • ilość dokumentacji przytłacza drużynowego i większość instruktorów,
 • istniejące dokumenty były tworzone na przestrzeni wielu lat i adresowane do innej liczebnie organizacji,
 • część dokumentów nie uwzględnia podwójnej osobowości prawnej chorągwi.

 

Cel strategiczny:

 • Czytelna i prosta dokumentacja. Zredukowanie ilości dokumentów w pracy instruktora. Opracowanie i przyjęcie minimum potrzebnych dokumentów, przy jednoczesnym unieważnieniu obowiązujących do tej pory wewnętrznych regulacji (tzw. opcja zerowa).
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
 • Podniesienie czytelności, dostępności i funkcjonalności elektronicznej ewidencji ZHP.

Pomiar osiągnięcia celu:

 • opracowanie zasad „opcji zerowej“ na każdym poziomie działania organizacji,
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich jednostkach,
 • wdrożenie zasad konsultacji dokumentów związkowych na wszystkich poziomach organizacji przez instruktorów, wdrożenie mechanizmu ciągłych zmian,
 • rozwój funkcjonalności oraz czytelności elektronicznej ewidencji ZHP.

K3: Motywowanie i promowanie kadry ZHP

pkt3

Analiza sytuacji obecnej:

 • aktualny system motywowania kadry do działania nie jest skuteczny – w Związku brakuje instruktorów i drużynowych,
 • drużynowi i instruktorzy, szczególnie pełniący funkcje społecznie, nie są znani i uznawani za autorytety,
 • brak w Związku skutecznego systemu ewaluacji działań instruktorów i ich oceny,
 • najlepiej działający drużynowi i instruktorzy nie są wystarczająco promowani poza organizacją,
 • system pracy z kadrą jest w trakcie wdrażania.

 

Cel strategiczny:

 • Mamy zmotywowaną kadrę, która ma doprecyzowany cel działania, wie, po co wykonuje każde swoje zadanie, jaki sposób jest najlepszy do osiągnięcia celu i czuje satysfakcję z podejmowanych wyzwań.
 • Kadra ma poczucie wsparcia swoich działań i rozwoju własnego w organizacji.
 • Instruktorzy czują dumę z pełnienia funkcji instruktorskich w ZHP, która wynika z pozytywnego wizerunku instruktora zarówno wewnątrz ZHP, jak i w społeczeństwie.

Pomiar osiągnięcia celu:

 • system pracy z kadrą jest wdrożony w harcerskich komendach,
 • przyrost liczby drużynowych przeszkolonych do funkcji, egzekwowanie wymogu przeszkolenia do funkcji przed mianowaniem na funkcję drużynowego,
 • wzrost liczebny ZHP,
 • wydłużenie średniego czasu pełnienia funkcji drużynowego do minimum 3 lat,
 • opracowanie i wdrożenie systemu motywacji i promocji kadry w ZHP,
 • opracowanie zasad promowania najlepszej kadry w środowisku działania hufca, chorągwi i poziomu centralnego,
 • wprowadzenie systemowych rozwiązań uznawania uprawnień związkowych poza ZHP na poziomie centralnym i/lub regionalnym,
 • większość nowych harcmistrzów ukończyła kursy harcmistrzowskie.

K4: Jawność i czytelność finansów

pkt4

Analiza sytuacji obecnej:

 • organizacja posiada długi zagrażające jej funkcjonowaniu,
 • drużynowi i instruktorzy nie utożsamiają się z kłopotami finansowymi organizacji na poziomie swojego działania,
 • brak systematycznej pracy ze składką,
 • raportowanie finansowe w Związku jest nieczytelne i niezrozumiałe dla przeciętnego drużynowego i instruktora.

 

Cel strategiczny:

 • Należy wzmocnić świadomość odpowiedzialności finansowej za organizację wśród wszystkich członków.
 • Każdy drużynowy powinien znać sytuację finansową Związku i aktywnie przyczyniać się do jej poprawy.
 • Konieczne jest wdrożenie bieżącej pracy ze składką członkowską oraz pozyskiwaniem środków.
 • Gospodarowanie przychodami i kosztami oraz majątkiem na wszystkich szczeblach organizacji powinno być jawne i czytelne dla wszystkich instruktorów.
 • Korzystanie ze wsparcia dostępnego obecnie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Pomiar osiągnięcia celu:

 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań informujących drużynowych i instruktorów o sytuacji finansowej Związku na każdym poziomie jego działania,
 • coraz większa część środków przeznaczana jest na podniesienie jakości programu drużyn,
 • opracowanie i wdrożenie sposobów pracy ze składką członkowską na każdym poziomie działania Związku,
 • opracowanie sposobów włączania drużynowych w prace nad budżetem hufca,
 • opracowanie akcji społecznej do wewnątrz Związku, której wynikiem byłoby większe utożsamianie się, szczególnie drużynowych, z finansową sytuacją organizacji,
 • osoby prawne w ZHP zredukują swoje długi w stosunku do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.,
 • inicjowanie dla drużynowych i instruktorów akcji, prowadzących do wypracowania środków na aktywne zmniejszenie zadłużenia całej organizacji.

K5: Przyjazna struktura

pkt5

Analiza sytuacji obecnej:

 • struktura ZHP nie jest w stanie wywiązać się z zadań, jakie Statut ZHP stawia przed każdą harcerską komendą,
 • struktura nie uwzględnia dzisiejszej wielkości organizacji.

 

Cel strategiczny:

 • Zdefiniowanie zadań każdego szczebla struktury ZHP i dostosowanie jej do aktualnej liczebności i potrzeb Związku, najpóźniej do następnego zjazdu ZHP,
 • Wykorzystanie szczepu lub związku drużyn jako pośredniej struktury wzmacniającej ciąg wychowawczy.

Pomiar osiągnięcia celu:

 • opracowanie, wdrożenie i ewaluacja stopnia realizacji zadań przez wszystkie istniejące poziomy organizacji,
 • opracowanie poradnictwa i wsparcia dla tworzenia szczepów
 • opracowanie kilku autorskich projektów zadań dla poszczególnych poziomów struktury organizacji i ich upowszechnienie na poziomie lokalnym i centralnym,
 • opracowanie zadań nowej struktury na podstawie projektów autorskich do adaptacji w Statucie ZHP.

Druhno Komendantko, Druhu Komendancie,

Zadaniem hufców i chorągwi jest przełożenie Strategii ZHP 2012-2017 na lokalne struktury, poprzez stworzenie planów operacyjnych.

Z pewnością każdy z Was ma doświadczenie w planowaniu pracy hufca, czy planowaniu pracy chorągwi. To Wy znacie swoje środowiska, to Wasza kadra i Wy wiecie lepiej co należałoby poprawić w funkcjonowaniu Waszej jednostki, to Wy w końcu wiecie lepiej czy w Waszym środowisku jest czas na zupełnie nowe dotychczas nie stosowane rozwiązania, które sprawdziły się gdzieś indziej.

Strategia nie nakłada na Was obowiązku natychmiastowej zmiany, ale zmusza do zastanowienia się nad tym, w którym kierunku powinno iść Wasze środowisko, aby zrealizować założenia zatwierdzone przez XXXVII Zjazd, tak abyśmy u progu roku 2018 byli organizacją, w której w drużynach funkcjonuje dobry program, mamy prostą dokumentację, nasza kadra jest zmotywowana i wypromowana, nasze finanse są czytelne i w lepszym stanie i mamy przyjazną strukturę.

Materiał zamieszczony na stronie, jest jedynie propozycją do wykorzystania w tworzeniu planów operacyjnych.

Zespół Strategiczny

 

Plan operacyjny w 4 krokach

Zgodnie ze Strategią rozwoju na lata 2012-2017, każda harcerska komenda zobowiązana jest opracować plan operacyjny odwołujący się do 5 kierunków strategicznych:

 • Dobry program drużyny
 • Prosta dokumentacja, e-zhp
 • Motywowanie i promowanie kadry
 • Lepszy stan i czytelność finansów
 • Przyjazna struktura

Tworząc plan operacyjny, warto do niektórych etapów pracy zaprosić kadrę instruktorską, także spoza komendy, wszak czynnikiem decydującym o sukcesie strategii związku, jest jej znajomość przez jak największą część kadry ZHP, w tym szczególnie przez drużynowych.

Do zbudowania i wdrożenia planu operacyjnego możemy dojść pokonując 4 kroki:

Krok 1 – analiza, jak jej dokonać?
Krok 2 – jak określić cele?
Krok 3 – plan operacyjny.
Krok 4 – ewaluacja.

Krok 1 – analiza, jak jej dokonać?

Narzędziem pomocnym w takim zadaniu może być arkusz analizy hufca, narzędzie stworzone przez GK ZHP, co rok ulepszane i uzupełniane.

Pobierz Załącznik nr 1 – arkusz analizy hufca

Jeśli arkusz nie zadaje wg nas wszystkich pytań które mogą pomóc komendzie w analizie sytuacji, można wówczas wykorzystać jedno z najbardziej popularnych narzędzi czyli SWOT – najstarszą i uniwersalną metodę analityczną, którą można zrobić dla każdego kierunku strategii.

SWOT – Strenghts (mocne strony organizacji), Weaknesses (słabe strony organizacji), Opportunities (szanse w otoczeniu), Treats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji: wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na:

 • zewnętrzne w stosunku do organizacji i takie, które mają charakter uwarunkowań wewnętrznych,
 • wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają kategorie czynników:

1) zewnętrzne pozytywne – szanse (O)
2) zewnętrzne negatywne – zagrożenia (T)
3) wewnętrzne pozytywne – mocne strony (S)
4) wewnętrzne negatywne – słabe strony (W)

Pobierz Załącznik nr 2 – tabela SWOT

Inną, rzadko stosowaną w naszej organizacji metodą jest 5W. Analiza 5 Why pozwala zbadać przyczynę problemu. Metoda 5W polega na zadawaniu 5 pytań dlaczego? Nie oznacza to, że należy sztywno trzymać się 5 pytań, czasami wystarczy poprzestać na 4.
Więcej o metodzie i przykładzie jej zastosowania w załączniku.

Pobierz Załącznik nr 3 – 5W

Krok 2 – jak określić cele?

Kiedy zanalizowaliśmy już, jak wygląda sytuacja w naszym środowisku, zabrany materiał oceniający bieżącą sytuację powinien nam posłużyć jako punkt wyjścia do opracowania celów operacyjnych w zakresie 5 kierunków strategicznych.

W formułowaniu celów powinna pomóc nam metoda S.M.A.R.T. (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined) wg której cel powinien być:

 • Simple – prosty – sformułowane powinno być jednoznaczne, nie pozwalając na luźną interpretację;
 • Measurable – mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić jego realizację lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,
 • Achievable – osiągalny – aby był możliwy do osiągnięcia.
 • Relevant – istotny – powinien być ważnym krokiem naprzód, stanowiący wartość dla grupy realizującej ten cel.
 • Timely defined – określony w czasie – czyli powinien mieć określony horyzont czasowy.

Krok 3 – plan operacyjny

Mając cele możemy budować plan operacyjny. Plan operacyjny powinien zakładać roczną perspektywę realizacji zadań na dany rok kalendarzowy, uwzględniając konieczność corocznego podsumowania realizacji planu. Zadania w planie operacyjnym powinny być zapisane konkretnie.

Strategia jasno określa, że plan operacyjny hufca lub chorągwi musi zwierać:

 • nazwę kierunku strategicznego;
 • nazwę zadania operacyjnego;
 • sposób pomiaru stopnia realizacji zadania;
 • czas wykonania;
 • źródła finansowania zadania;
 • wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania.

Pobierz Załącznik nr 4 – Przykładowa formatka

Krok 4 – ewaluacja

Ewaluacja to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, jej celem powinno być dostarczenie komendzie przydatnej informacji zwrotnej. Ewaluacja służy poprawie istniejącego stanu rzeczy i można ją przeprowadzić w trakcie realizacji planu operacyjnego.

Jak zrobić ewaluację i po co?

Aby zrobić ewaluację, należy zebrać informacje o osiągniętych lub przewidywanych wynikach i warunkach w jakich te wyniki uzyskano, przeanalizować zebrane informacje, dokonać ich oceny, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzje dotyczące poprawy wyników.

Ewaluację możemy przeprowadzić poprzez ankiety wśród kadry hufca, dyskusje podczas odpraw, specjalnych zbiórek lub posiedzeń komendy, specjalnie stworzone kwestionariusze badawcze.


Zamieszczone na stronie materiały powstały na podstawie:
Dokumentów ZHP i materiałów CSI, oraz materiałów źródłowych:
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, G.Gierszewska, M.Romanowska.
Ewaluacja w pracy metodą projektu. red. M.Brzezińska-Hubert
Metoda 5-Why, Z.Huber

Realizatorzy:
Zespół ds. Strategii
Główna Kwatera ZHP
strategia@zhp.pl

 

Plany operacyjne i ewaluacja planów

Chorągiew Białostocka

Plan operacyjny Chorągwi Białostockiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Białostockiej 2015

Chorągiew Dolnośląska

Plan operacyjny Chorągwi Dolnośląskiej 2016

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Dolnośląskiej 2015

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Dolnośląskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Dolnośląskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej 2013

Chorągiew Gdańska

Plan operacyjny Chorągwi Gdańskiej 2016

Plan operacyjny Chorągwi Gdańskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Gdańskiej 2014

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Gdańskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Gdańskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Gdańskiej 2013

Chorągiew Kielecka

Plan operacyjny Chorągwi Kieleckiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Kieleckiej 2013

Chorągiew Krakowska

Plan operacyjny Chorągwi Krakowskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Krakowskiej 2014

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Krakowskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Krakowskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Krakowskiej 2013

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

Plan operacyjny Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 2013

Chorągiew Lubelska

Chorągiew Łódzka

Chorągiew Łódzka dostosowała Plan Rozwoju Chorągwi Łódzkiej ZHP do obecnej Strategii Rozwoju ZHP.

Plan operacyjny Chorągwi Łódzkiej XI.2012 – VI.2014

Chorągiew Mazowiecka

Plan operacyjny Chorągwi Mazowieckiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Mazowieckiej 2014

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Mazowieckiej 2014

Chorągiew Opolska

Plan operacyjny Chorągwi Opolskiej 2013

Chorągiew Podkarpacka

Plan operacyjny Chorągwi Podkarpackiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Podkarpackiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Podkarpackiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Podkarpackiej 2013

Chorągiew Stołeczna

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej 2016

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej 2014

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Stołecznej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Stołecznej 2013

Chorągiew Śląska

Chorągiew Śląska dostosowała Plan Rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP.

Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Chorągiew Wielkopolska

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Wielkopolskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Wielkopolskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Wielkopolskiej 2014

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Wielkopolskiej 2014

Plan operacyjny Chorągwi Wielkopolskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Wielkopolskiej 2013

Chorągiew Zachodniopomorska

Plan pracy na rok 2015 (zawiera elementy planu operacyjnego)

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

Plan operacyjny Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2016

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2015

Plan operacyjny Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2013

Ewaluacja planu operacyjnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2014

Ewaluacja Strategii Rozwoju ZHP

Raport z wdrożenia i ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

W 2015 roku Główna Kwatera ZHP powołała Zespół ds. ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017 w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich władz naczelnych ZHP oraz reprezentanci chorągwi, hufców, szczepów i drużyn. Zespół rozpoczął swoją pracę na jesieni 2015 r. od analizy i uporządkowania wszystkich wyników przeprowadzonych badań. Efektem tych prac jest I wersja robocza Raportu z wdrożenia i ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, który został zaprezentowany Radzie Naczelnej ZHP, Głównej Kwaterze ZHP oraz komendantom chorągwi ZHP. Wyżej wymieniony raport jest przygotowywany na Zjazd ZHP. Pierwsza publikacja Raportu (wersji roboczej) planowana jest na jesień 2016 roku.

Główna Kwatera ZHP

Sprawozdanie Głównej Kwatery ZHP za rok 2014

Arkusz Analizy Chorągwi

AACH 2015 został zakończony i trwa pobieranie i przygotowywanie danych do analizy.

Arkusz Analizy Hufca

Arkusz Analizy Hufca daje możliwość rzetelnej analizy środowiska biorąc pod uwagę pięć obszarów Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012–2017. Ponadto komenda hufca może na podstawie tego narzędzia dokonać analizy, które obszary wymagają wsparcia i dalszego rozwoju. Arkusz umożliwia komendzie chorągwi czuwanie nad działaniami hufców oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia. Jest źródłem wiedzy również dla Głównej Kwatery ZHP. Pozwala zapoznać się ze stanem hufców i na tej podstawie pracować nad rozwojem Związku Harcerstwa Polskiego.

Arkusz Analizy Hufca 2013

Raport Arkusza Analizy Hufca 2013

Arkusz Analizy Hufca 2014

Raport Arkusza Analizy Hufca 2014

Arkusz Analizy Hufca 2015

Wyniki Arkusza Analizy Hufca 2015

Ankieta drużynowego

Strategia Rozwoju ZHP uchwalona przez 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP stawia w centrum drużynowego i drużynę. Działania podejmowane przez hufce oraz chorągwie powinny wspierać pracę drużynowego i drużyny. Chcemy zbadać jak Wy, drużynowi oceniacie realizację Strategii Rozwoju ZHP. W panelu badawczym ZHP stworzyliśmy ankietę, która pozwoli Wam ocenić realizację Strategii Rozwoju ZHP.

Badanie będzie prowadzone w latach 2015-2017, każdego roku w okresie kwiecień-czerwiec.

Aby wypełnić ankietę w roku 2016 zarejestruj się w Panelu badawczym ZHP.

Wyniki ankiety drużynowego 2015.