Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komunikacja i Promocja

Wydział Komunikacji i PromocjiKalendarz form kształceniaRejestr OKKDokumentyKonferencje harcmistrzowskie

Wydział komunikacji jest jednostką organizacyjną Komendy Chorągwi Dolnośląskiej odpowiadającą za..

Szef wydziału: phm. Paula Rokaszewicz

STRUKTURA WYDZIAŁU

  • Zespół A
  • Zespół B

Odznaka kadry kształcącej jest potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie kształcenia. OKK uprawnia do kierowania zespołami kadry kształcącej oraz prowadzenia kursów, warsztatów i seminariów:

brązowa OKK – na poziomie hufcowego zespołu kadry kształcącej,
srebrna OKK – na poziomie hufcowego i chorągwianego zespołu kadry kształcącej,
złota OKK – na poziomie hufcowego i chorągwianego zespołu kadry kształcącej oraz Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP.

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP prowadzi rejestr odznak, który jest aktualizowany na bieżąco w oparciu o informacje przekazywane z chorągwi oraz rozkazy Naczelnika ZHP. Numeracja OKK jest nadawana przez CSI ZHP.

Aktualizacja rejestru OKK prowadzona jest na bieżąco. Aktualizacja plików na stronie odbywa się raz w miesiącu i wówczas podawany jest stan za miesiąc poprzedni. Wygaśnięcie odznaki odnotowywane jest w rejestrze z miesięcznym opóźnieniem (np. jeśli odznaka wygasa w styczniu, to w marcowym rejestrze pojawi się ona na liście odznak wygasłych). Daje to czas chorągwiom na przekazanie informacji o ewentualnym przedłużeniu odznak.

Rejestr BOKK 2016_02

Rejestr SOKK 2016_02

Rejestr ZOKK 2016_02

Rejestr OKK 2016_02_alfabetycznie

Podstawowe dokumenty dotyczące pracy z kadrą w ZHP
System pracy z kadrą w ZHP
Wzory wniosków o nadanie/przedłużenie OKK
Wniosek o przyznanie BOKK
Wniosek o przyznanie SOKK
Wniosek o przyznanie ZOKK

Wniosek o przedłużenie BOKK
Wniosek o przedłużenie SOKK
Wniosek o przedłużenie ZOKK

Akredytacja form kształcenia przez CSI ZHP
Zasady akredytowania przez CSI ZHP form kształcenia
Wniosek o akredytację_wzór
Lista uczestników_wzór
Karta oceny_wzór
Standardy kursów w ZHP
Uchwała GK ZHP w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą
Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego
Wstęp do standardów kursów instruktorskich w ZHP

Standard kursu przewodnikowskiego
Standard kursu drużynowych zuchowych
Standard kursu drużynowych harcerskich
Standard kursu drużynowych starszoharcerskich
Standard kursu drużynowych wędrowniczych
Standard kursu podharcmistrzowskiego
Standard kursu komendantów szczepów
Standard kursu namiestników
Standard kursu kadry kształcacej
Standard kursu członów KSI
Standard kursu komendantów hufców

Zasady pracy z Indywidualnymi Ścieżkami Rozwoju

CSI ZHP wspólnie z chorągwianymi szkołami i zespołami kadry kształcącej zaplanowała w 2016 roku cykl czterech, różnorodnych tematycznie konferencji harcmistrzowskich. Treści każdej z nich powiązane są z ideą stopnia harcmistrza – rekomendujemy udział w konferencjach szczególnie instruktorom zdobywającym ten stopień.

Program poszczególnych konferencji został zbudowany wokół jednego z haseł przewodnich:

UMYSŁ
Harcmistrz rozwija się intelektualnie – nigdy nie osiada na laurach. Uczy się – w obszarze zawodowym, związanym ze swoja pasją, uczy się języków obcych. Rozwija ciekawość, wyrabia sobie poglądy i umie o nich dyskutować. Umie się wysłowić i zabiera glos w dyskusji, a nawet ja wywołuje. Jest aktywny w dyskusji. Potrafi się skupić. Rozwija praktyczna umiejętność krytycznego myślenia. Harcmistrz czyta książki. Jest aktywny intelektualnie – poznaje i rozwija swoje mistrzowskie umiejętności, zgłębia zainteresowania. Aktywnie szuka mądrości w innych ludziach. Harcmistrz stara się poznawać kulturę – rozwija swoją wrażliwość, ale też pogłębia wiedzę w obszarze sztuk wizualnych (np. malarstwo), muzyki, architektury, poezji. Harcmistrz szanuje środowisko naturalne. Harcmistrz ćwiczy zmysły, pamięć, umiejętność obserwacji i wnioskowania. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie umysłu.

DUCH
Harcmistrz ma kręgosłup moralny – ma ukształtowane postawy, zgodne z Prawem Harcerskim i Zobowiązaniem Instruktorskim. Zachowuje się etycznie. Braterstwo, postawa zainteresowania i odpowiedzialności za drugiego człowieka jest kluczowa dla harcmistrza. Harcmistrz głęboko szanuje innych ludzi, ich godność i inne przyrodzone prawa. Świadomie buduje relacje z innymi ludźmi. Dba o integralność swoich poglądów, słów i czynów. Jest odważny. Cechuje go męstwo. Pracuje nad rozwijaniem silnej woli. Zawsze dotrzymuje słowa. Potrafi w sposób racjonalny wyrażać i bronić swoich poglądów. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie ducha.

HARMONIA
Harcmistrz dba o równowagę w swoim życiu. Potrafi harmonijnie żyć dzieląc swój czas wiedzę i umiejętności między rodzinę, przyjaciół i znajomych, pracę i służbę w harcerstwie. Potrafi dać przykład innym jak sobie dawać radę w trudnych momentach swojego życia. Potrafi zarażać innych swoją radością z dawania innym oraz świadomie dokonuje wyborów życiowych, doraźnie i długoterminowo. Harcmistrz dba o dobrą kondycję swojego ciała. Dba o ruch, higienę, uprawia różne sporty. Harcmistrz zna i stosuje zasady prawidłowego żywienia. Unika zachowań i nawyków niekorzystnych dla zdrowia. Potrafi wykorzystać uprawianie sportu jako okazję do kształtowania umiejętności współzawodnictwa, współpracy, umiejętności wygrywania i przegrywania, umiejętności mierzenia się z własnymi słabościami i ich przezwyciężania, wytrwałości. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie równowagi.

SŁUŻBA
Harcmistrz pełni służbę na rzecz drugiego społeczeństwa i na rzecz społeczeństwa. Zna polska kulturę i tradycje, historie. Ważne są niego sprawy Polski: rozwija wiedze i wyrabia sobie poglądy w takich dziedzinach jak ekonomia i gospodarka, kultura, stan demokracji, życie polityczne, ważne problemy społeczne, prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie. Czyta prasę i korzysta z innych sposobów wyrabiania sobie opinii. Jest aktywny w korzystaniu z biernego prawa wyborczego. Jest gotów podjąć służbę we władzach samorządowych i państwowych. Podejmuje odpowiedzialność za swoją społeczność. Służy bliźnim – aktywnie szuka pola służby potrzebującym. Dostrzega potrzeby społeczne i poszczególnych osób. Unika postawy konsumpcjonizmu. Dba o to, jakie dobra materialne używa i konsumuje (fair trade; prawa człowieka w krajach, skąd pochodzą ubrania, urządzenia, żywność). Działa na rzecz pokoju. Działa na rzecz dobrej jakości demokracji. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie służby.

Terminy i miejsca:

– 20-21.02.2016 w Krakowie – pierwsza z cyklu konferencji pod hasłem „Piękny umysł”, której organizatorem jest ZKK Chorągwi Krakowskiej „Wierchy”.
Główne jej cele to:
– zwrócenie uwagi na wagę rozwoju intelektualnego harcmistrzów,
– pogłębienie wrażliwości harcmistrzów w obszarze nauki i sztuki,
– znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym dla harcmistrza jest bycie mistrzem w dziedzinie umysłu?
Do udziału w konferencji można się zgłosić za pomocą formularza na stronie: http://szkolatrenerowzhp.pl/?p=344

– 23-24.04.2016 we Wrocławiu, organizatorem jest ZKK Chorągwi Dolnośląskiej

– 4-5.06.2016 w Gdańsku, organizatorem jest SI Chorągwi Gdańskiej „MAK”

– 19-20.11.2016 w Chorzowie, organizatorem jest SI Chorągwi Śląskiej

Konferencje są formami wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego i tym samym doskonale wpisują się w wymagania próby na stopień harcmistrza. W zależności od KSI danej chorągwi wymagany może być udział w dwóch lub trzech konferencjach harcmistrzowskich (jako ekwiwalent kursu harcmistrzowskiego).