Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Dorośli w harcerstwie

INSTRUKTORZY, STARSZYZNA I SENIORZY

InstruktorzyStarszyzna i seniorzy
To dzięki nim istnieje Związek Harcerstwa Polskiego, a setki tysięcy dzieci mogły, mogą i będą mogły przeżywać harcerską przygodę. Oni wychowują nowe pokolenie Polaków, angażują się w projekty społeczne, są wolontariuszami 24 godziny na dobę. Dzięki pełnieniu funkcji instruktorskich w ZHP zdobywają cenne na dzisiejszym rynku pracy doświadczenie. Mowa o 11 tysiącach instruktorów ZHP.

Instruktorami mogą zostać harcerze powyżej 16 roku życia, którzy zrealizowali próbę na stopień przewodnika, a następnie złożyli Zobowiązanie Instruktorskie.

Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

Instruktorzy ZHP posiadają stopnie instruktorskie. System stopni instruktorskich, zasady ich zdobywania i wymagania z nimi związane uchwala Rada Naczelna ZHP.

Starszyzną są nazywani członkowie ZHP, którzy ukończyli 25 rok życia i nie złożyli Zobowiązania Instruktorskiego. Członkowie posiadający miano seniora, to starszyzna i instruktorzy, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację swojemu bezpośredniemu przełożonemu.