Zapytanie ofertowe – badanie bilansu

Zapytanie ofertowe

Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023.

Zamawiający:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, NIP: 897-172-05-40

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok.

Roczne sprawozdanie składa się z:

 1. Wprowadzenia
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej.

Suma bilansowa na poziomie 8.600.000,00zł

Zamawiający posiada 24 jednostki terenowe nie posiadające osobowości prawnej.

Inne istotne informację:

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Nadesłane oferty zostaną przesłane do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, która dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy.

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe organizacji jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zatwierdzającym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok obrotowy 2022 i 2023, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 10 czerwca każdego roku.
 4. Wykonawca winien wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania co najmniej czterech usług, w zakończonych badań sprawozdania finansowego na rzecz organizacji pozarządowych

Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca:

-oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badaniu sprawozdaniu finansowym,

-cena brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym i z raportem z badania tego sprawozdania, obejmować ma wszystkie wydatki związane z badaniem w tym zakwaterowanie i wyżywienie biegłego,

-wskazać metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

-osobisty udział w badaniu bilansu w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym terminie przez zamawiającego

-poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej oferenta, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem, tj. badania sprawozdania finansowego

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteria wyboru:

▪ najniższa cena brutto – 5 pkt (Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym zakwaterowanie i wyżywienie biegłego. Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

▪ doświadczenie w badaniu bilansu jednostek ZHP  0-3 pkt.

▪ doświadczenie w badaniu bilansu organizacji pozarządowych 0-2 pkt

Liczba punktów do zdobycia 10,00

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia, bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Warunki płatności

Na podstawie poprawnie wystawionej faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie oferty (Załącznik nr 1 ) wraz  z polisą na adres e-mailem na adres [email protected] lub złożenie osobiście w biurze Zamawiającego: Wrocław, ul. Nowa 6, do 16 grudnia 2022 r. do godziny 12.00

Osoba upoważniona do kontaktów:

Monika Nowak – główna księgowa – 071 736-01-04

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

pełna nazwa Wykonawcy

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres wraz z kodem pocztowym

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

Oferta na usługę badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „usługa badania sprawozdania finansowego ZHP Chorągwi Dolnośląskiej  za rok 2022 i 2023”, informujemy, iż wykonanie przedmiotu zamówienia możliwe jest za kwotę:

Cena brutto oferty(łączna kwota za 2 lata): ………..…………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….

w tym:

cena brutto oferty za 2022 r.: …………………………….

cena brutto oferty za 2023 r.: …………….………………

Wykaz jednostek, którym badano bilans (nazwa i rok)………………………………………

 Oświadczamy, że:

 1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Zapytania ofertowego.
 2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
 3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym,
………………………………………… …………………………………………
miejscowość, data podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

Zamówienia publiczne1 | Chorągiew Dolnośląska ZHP

Related Posts

Skip to content