Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, 09 grudnia 2020 r. 

Nr 13/ZP/2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych
i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. W dniu 09 grudnia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich  w projekcie „Dolnośląskie Podwórka”
  2. Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę:
    Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły Sp. z o.o. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 60.500,00 złotych

Ilość przyznanych punktów w kryterium ceny: 90. pkt.

Ilość przyznanych punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 10 pkt

Suma punktów: 100 pkt

Nr 13/ZP/2020

Related Posts

Skip to content