Zapytanie ofertowe nr 12/2020 Dolnośląskie Podwórka

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczącego dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Załącznikach nr 1, 2,3 i 4
Miejsce i sposób składania ofert:

a) Termin składania ofert upływa 24.11.2020 r. godzina 12:00.

b) Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław.

c) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 1. Oferta musi zawierać formularze wskazane w załączniku nr 1.

d) Formy składania oferty: przesyłka pocztowa rejestrowana (list polecony), skierowana na adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław lub osobiście w z dopiskiem: Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka

e) lub w formie skanów na adres mailowy [email protected].

Więcej informacji na temat zapytania ofertowego zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16248


Related Posts

Skip to content