Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Dolnośląskie Podwórka

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do  projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

 • Załączniku nr 1 i 2
 • Miejsce i sposób składania ofert:

  a)    Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00.

  b)    W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;

  c)    Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.

  d)    Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

  e)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221002

 

zalacznik-1.-Oferta-sprzęt-grający

zalacznik-2.-Oferta-sprzęt-grający

Related Posts

Skip to content