Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 8/2019

20 września 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 8/ZP/2019 na „Zakup – biletów wstępu do miejsc kultury i rekreacji na potrzeby projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego zgodnie z   ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Studio Buffo Sp.o.o.

Warszawa 00-491 ul. M. Konopnickiej 6

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 36.100,00 złoty

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami: 0

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny deklaracja równej płac dla kobiet i mężczyzn: 10

Suma punktów: 90

ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

Related Posts

Skip to content