Zapytanie ofertowe – Dolnośląskie Podwórka

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 4 dotyczącego zakupu biletów wstępu do miejsc kultury i rekreacji na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00)

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne;.

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:00.
  2. b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta bilety”;
  3. c) Na adres e-mail: dolnoslaska.zhp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta bilety”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
  4. d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  5. e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat ogłoszenia zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205675

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe 6_2019
Załącznik 2 Zapytanie ofertowe 6_2019

Related Posts

Skip to content