ogłaszamy 2 nabór do środków ROHIS w związku z niewykorzystaną pulą środków. Na wnioski czekamy do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

Aplikować mogą wszystkie hufce, które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej  ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wsparcia kształcenia i działań programowych oraz na wsparcie instytucjonalne Hufców Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w 2019 r.

 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077 z późn. zm.).
 4. Umowa w sprawie realizacji zadania zawarta 21 grudnia 2018 r między Związkiem Harcerstwa Polskiego, a Chorągwią Dolnośląską ZHP.
 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz kształcenia, działań programowych i zadań instytucjonalnych Hufców ZHP Chorągwi Dolnośląskiej. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Kształcenie instruktorsko-metodyczne:

 • Kursy zastępowych, przybocznych,
 • Warsztaty opiekunów prób,
 • Kursy przewodnikowskie.

Zadanie 2Kształcenie specjalistyczne:

 • Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kursy wspinaczkowe,
 • Szkolenie z animowania czasu wolnego,
 • Kurs wychowawców i kierowników wypoczynku,
 • Kursy liderów.

 

Zadanie 3Festiwale: BRAK ŚRODKÓW

 • Piosenki patriotycznej,
 • Piosenki turystycznej,
 • Twórczości artystycznej,
 • Kultury Harcerskiej.

Zadanie 4Projekty edukacyjne, kulturalne, patriotyczne:

 • Warsztaty historyczne,
 • Gry terenowe, miejskie,
 • Warsztaty edukacji kulturalnej.

 

Zadanie 5Remonty harcówek

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 r. na realizację zadań:

-zadanie 1.          – 15 000 zł. (maksymalnie 2000,00 zł na jeden projekt)

-zadanie 2.          – 20 000 zł. (maksymalnie 3000,00 zł na jeden projekt)

-zadanie 3.          – 0,00 zł

-zadanie 4.          – 20 000 zł. (maksymalnie 4000,00 zł na jeden projekt)

-zadanie 5.          – 30 000 zł. (maksymalnie 5000,00 zł na jeden projekt)

 1. Forma realizacji zadań

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej dotacji.

 1. Adresaci konkursu

Hufce Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. Termin realizacji zadań
 2. Termin realizacji zadań objętych konkursem ustalony jest od 1.01.2019 r. do 8.12.2019 r.
 3. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione i zapłacone do dnia zakończenia zadania, tj. do 8.12.2019 r.

 

VII. Warunki realizacji zadań

 1. Uchwała Komendy Chorągwi Dolnośląskiej w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do .przesłania pisemnej informacji o wyborze i przesłania środków na podane przez Zleceniobiorcę konto bankowe hufca.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie konkursowe.
 3. W okresie realizacji zadania oferent może dokonywać przesunięć wydatków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, z zastrzeżeniem, że nie nastąpi zwiększenie danego wydatku o więcej niż 10%,
 4. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wskazanego w ofercie/
 5. Dotacja oraz środki własne mogą być wykorzystane na zobowiązania powstałe w terminie realizacji zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 6. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego.
 7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania.
 8. Zamieszczenie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyceny pracy społecznej członków organizacji oraz/lub świadczeń wolontariuszy nie będzie traktowane jako finansowy wkład oferenta – oferent musi wykazać wkład finansowy (rozumiany jako wkład własny oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej dotacji.
 9. W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala się następujące zasady:
  • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń;
  • jeżeli praca społeczna członka organizacji bądź świadczenie wolontariusza są takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu. Wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza wykonującego proste prace nie może przekroczyć kwoty 16 zł za jedną godzinę świadczenia;
  • wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania;
  • rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.
 10. Na oferencie spoczywa obowiązek uregulowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak również pozyskania wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli/zarządców terenu.
 11. Nie przewiduje się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 12. Wysokość innych niż dotacja środków finansowych może się zmieniać o ile nie zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

 

VIII. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:
 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania;
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych;
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem;
 • zostały poniesione w ustalonym okresie;
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie
  z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 1. Koszty poniesione ze środków finansowych własnych i wkładu osobowego są kwalifikowalne tylko w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia jego zakończenia.
 2. Koszty kwalifikują się do dofinansowania (stanowią koszty kwalifikowalne), pod warunkiem, że nie są finansowane z innych źródeł.
 3. W przypadku gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z terminem wskazanym w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych w terminie 7 dni
 4. Wszystkie dowody dokumentujące wydatki z dotacji muszą zostać opisane według załącznika nr 3 do ogłoszenia.
 5. Wszystkie oryginały dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesionych wydatków finansowych muszą być wystawione na Zleceniobiorcę i przez Zleceniobiorcę opłacone.
 6. Dokumenty księgowe związane z realizacją zadania publicznego, dotyczące zarówno środków z dotacji, jak i środków finansowych innych niż dotacja, winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości.
 7. Rozliczenie środków osobowych niefinansowych (praca wolontariuszy, praca społeczna członków Zleceniobiorcy) winno być udokumentowane w następujący sposób:
 8. w przypadku wolontariusza – poprzez zawarte na piśmie porozumienie (umowę) wolontariacką,
 9. Zasadą jest dokonywanie przez Zleceniobiorcę płatności bezgotówkowych (w formie przelewów). Dopuszczalne jest także dokonywanie płatności gotówkowych, jednak wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy. Jednakże wydatki (transakcje) powyżej 15 tys. zł (zakup wszelkich usług i towarów u jednego kontrahenta), bez względu na liczbę dokonanych płatności mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatności powyżej 15 tys. zł, dokonywane poza rachunkiem bankowym będą traktowane jako koszt niekwalifikowany.
 1. Koszty niekwalifikowalne
 2. Koszty, które nie zostaną uznane za kwalifikowalne:
  • budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości;
  • podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług;
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  • działalność gospodarcza;
  • działalność polityczna i religijna;
  • odsetki ustawowe i umowne;
  • nagrody pieniężne;
  • kary umowne;
  • koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów).
  • Koszty określane mianem m.in. „komplet”, „zestaw”, „pakiet” – bez wskazania co wchodzi w ich zakres
 3. Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania ponosi oferent.
 4. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku,

 

 1. Warunki składania ofert
 2. Oferta powinna zostać złożona:
  • na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w formie elektronicznej – w jednym egzemplarzu w formie doc. oraz podpisany pdf. w języku polskim,
 3. Oferent musi mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie.
 4. Oferent musi złożyć inwentaryzację (z 2018 roku) hufca w siedzibie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej.
 5. Oferent nie może mieć zaległości w rozliczeniach finansowych w momencie składania oferty.
 6. Oferent musi mieć złożone potwierdzenie salda, inwentaryzacji kasy i oświadczenie o braku zobowiązań ( stan na 31.12.2018) w siedzibie Komendy Chorągwi.
 7. Oferent musi mieć złożony budżet hufca na 2019 rok w siedzibie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej.
 8. Oferent musi złożyć w formie elektronicznej Plan Pracy Hufca oraz 5 jednostek organizacyjnych na 2019 rok według formularza z załącznika nr 2 do ogłoszenia .(NIE DOTOYCZY TO JEDNOSTKEK, KTÓRE APLIKOWAŁY W 1 NABORZE)
 9. W przypadku zadania 5 gdy lokal nie jest własnością ZHP do oferty należy dołączyć kopię/skan umowy najmu na okres co najmniej 2 lat.
 1. Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy
 2. Złożenie oferty w podanym terminie i miejscu oraz skierowanie do właściwego adresata.
 3. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
 4. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze,
 5. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
 6. Zgodność oferty z warunkami realizacji zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
 7. Prawidłowy termin realizacji zadania.
 8. Wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie (w tym oświadczeń pod ofertą).
 9. Zachowanie limitu kosztów wymienionego w cz. VIII pkt 5.
 10. Posiadanie wymaganego wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł), o którym mowa w części IV ogłoszenia.

XII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Oferty wraz z planami hufca i jednostek należy składać do 06.2019 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty E-MAIL .Oferta musi być przesłana w formie pliku doc. (bez podpisu) oraz pdf (podpisany. Plany pracy w formie doc.:

[email protected]

z dopiskiem w tytule maila „Konkurs – ROHIS”.

 

 1. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do dnia 1.07.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs.
 2. Informacje o kolejnych terminach posiedzeń Komendy Chorągwi oraz wysokości środków finansowych pozostałych do wykorzystania będą dostępne na stronie w zakładce „Dokumenty-Otwarte konkursy ofert”.

XIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej
 2. Oferty zawierające błędy formalne nie będą poddane ocenie merytorycznej.
 3. Ocena merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej Ocena

I. Zawartość merytoryczna:

1. Stopień zgodności zaproponowanych przez oferenta działań z celem zadania.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji proponowanego zadania.

3. Pomysłowość, nowatorstwo.

4. Kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań.

5. Rzetelny i realny harmonogram działań.

6. Staranność i szczegółowość opisu działań.

7. Spójność zakładanych celów, działań i rezultatów.

0–25 pkt

0–1 pkt

0–3 pkt

0–6 pkt

0–4 pkt

0–3 pkt

0–4 pkt

0–4 pkt

II. Budżet:

1. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu).

2. Efektywność ekonomiczna zadania (niezbędność i kwalifikowalność wydatków, adekwatność kosztów do planowanych działań i założonych rezultatów).

0–10 pkt

0–5 pkt

0–5 pkt

III. Efekty i zasięg oddziaływania:

1. Dostępność działań dla adresatów zadania.

2. Zakładane rezultaty ilościowe.

3. Zakładane rezultaty jakościowe (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej).

4. Zasięg i sposób rozpowszechniania informacji o projekcie oraz promocja ROHiS.

0–25 pkt

0–5 pkt

0–10 pkt

0–5 pkt

0–5 pkt

IV. Potencjał finansowy

Wysokość wkładu finansowego.

1–5 pkt

w tym:

powyżej 10% do 20% – 1-2 pkt

powyżej 20% do 50 % – 3 pkt

powyżej 50% – 5 pkt

V. Potencjał realizacyjny:

1. Doświadczenie zawodowe i kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania.

2. Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

0–7 pkt

0–4 pkt

0–3 pkt

SUMA 72 pkt
 1. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej do przyznania dotacji zarekomenduje oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskają największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 37. Oferty, które przy ocenie któregokolwiek z kryteriów od I do V otrzymają zero punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji.
 2. Komenda Chorągwi ma prawo negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dotowania niepełnego zakresu zadania.
 3. Komenda Chorągwi może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

XIV. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 1. Po zakończeniu procedury konkursowej Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ogłosi informację o wynikach konkursu przesyłając maila na skrzynki pocztowe hufców.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wybraniu ofert przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej
 3. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
 1. Przelew środków
 2. Przelew środków nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza transza (80%)zostanie przelana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, a w przypadku zmniejszonej kwoty dotacji w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zaktualizowanego budżetu Druga transza środków zostanie przelana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 

XVI Obowiązki i uprawnienia informacyjne

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy i programu ROHiS, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
 2. Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca upoważnia(ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

 

XVII Kontrola zadania publicznego
 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 5. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 2.
 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
 4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Zleceniodawcy.
 5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcy.

XVI Zatwierdzenie sprawozdania

 1. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów, działań oraz prawidłowości poniesionych kosztów.
 2. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje minimum 90 % założonych w ofercie rezultatów.
 3. Nieosiągnięcie zakładanych rezultatów oraz niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych do realizacji działań może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków. O zwrocie środków zadecyduje przeprowadzona analiza sprawozdania pod kątem:
 • czy nieosiągnięcie rezultatu/niezrealizowanie wszystkich działań jest z winy organizacji czy z przyczyn obiektywnych. Jeżeli miały miejsce przyczyny obiektywne – uzasadnione w sprawozdaniu lub wystąpiły ryzyka wskazane w ofercie, wówczas taka informacja może stanowić podstawę do akceptacji realizacji rezultatów w mniejszym zakresie;
 • czy nieosiągnięcie rezultatu/niezrealizowanie wszystkich działań wpływa na koszty jednostkowe? Jeżeli tak, to proporcjonalnie zostanie obniżona należna kwota dotacji.
  1. Zrealizowanie rezultatów i działań Zleceniobiorca potwierdza oświadczeniem.
  2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od daty zakończenia jego realizacji.
  3. Sprawozdanie można złożyć w siedzibie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
  4. Do sprawozdania należy załączyć:

-zestawienie faktur zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty

-imienne listy uczestników (bez podpisów)

-zdjęcia z realizacji zadania

– inną dokumentującej realizacji przebiegu zadania.

 1. Sprawozdanie zostaje uznane za sporządzone prawidłowo jeżeli:
 • złożone zostało na właściwym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej chorągwi;
 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola sprawozdania w sposób przedstawiający rzeczywisty przebieg realizacji zadania publicznego, zwłaszcza wskazujące na istnienie logicznego powiązania pomiędzy ofertą, kosztorysem a poszczególnymi częściami sprawozdania;
 • złożone zostało w prawem przewidzianym terminie;
 • środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z umową;
 • dokonany został w terminie zwrot niewykorzystanej części środków z dotacji;
 • nie zawiera błędów rachunkowych;
 • formularz sprawozdania wypełniony został w sposób czytelny;

XII. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty wraz z planami hufca i jednostek należy składać do 06.2019 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty E-MAIL .Oferta musi być przesłana w formie pliku doc. (bez podpisu) oraz pdf (podpisany. Plany pracy w formie doc.:

Ogłoszenie do konkursów ofert 3.06.2019

Related Posts

Skip to content