OGŁOSZENIE nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do realizacji projektu „Dolnośląskie Podwórka”.

Szczegółowy wykaz i opis dostarczanych towarów znajduje się w:

  • załączniku nr 5 do SIWZ „Kosztorys”
  • 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 14.06.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Dostawa materiałów programowych Nie otwierać przed dniem: 14 czerwca 2019r., przed godz. 12:15.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188252

Załącznik-1.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-2.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik-4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik nr 5-szczegółowy-opis-zamówienia
Załącznik nr 6-szczegółowy-opis-zamówienia

Related Posts

Skip to content