Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie do przetargu Dolnośląskie Podwórka

 

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące zadania 4 poz. 5 Koce typu wojskowego w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 6 i 7.

Należy podkreślić, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dotyczące warunku udziału w postępowaniu dotyczącego – „zdolności technicznej lub zawodowej” oraz opisu technicznego sprzętu

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 11 i 12.

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dotyczące warunku udziału w postępowaniu dotyczącego – „zdolności technicznej lub zawodowej” oraz opisu technicznego sprzętu

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 13 i 14

Należy podkreślić, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu 1/ZP/2019 

 

Załącznik 6. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019

Załącznik 7. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019

Załącznik 8. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ

Załącznik 9. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ

Załącznik 10. Opis-techniczny-sprzętu uzupełniony

Załącznik-11-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019

Załącznik-12-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019

Załącznik-13-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Załącznik-13-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Załącznik-14-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Załącznik-15.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ

Załącznik-16.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ

Related Posts

Skip to content