Zgłaszanie kandydatur do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Do 06.06.2023!

Informujemy, że w związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP następuje konieczność uzupełnienia składu.

Uchwała

Załączniki do uchwały (w tym formularz kandydata)

Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zwraca się do instruktorów i do środowisk instruktorskich z prośbą o zgłaszanie kandydatur instruktorów do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się z zachowaniem zasady nieograniczonej liczby kandydatów oraz pełnego równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w ZHP.

Prawo kandydowania do Komisji Rewizyjnej (bierne prawo wyborcze) mają instruktorki i instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską, mają zaliczoną służbę instruktorską, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, nie są pracownikami ZHP.

Zgłoszeń kandydatów prosimy dokonywać na formularzu pobranym ze strony www.dolnoslaska.zhp.pl (KLIK) Wypełniony formularz należy dostarczyć w oryginale do biura Komendy Chorągwi lub na adres e-poczty: rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl  do 06.06.2023 r.

Rozpatrywane będą jedynie kandydatury instruktorów, którzy posiadają bierne prawo wyborcze. Wybór zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o którego terminie z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiadomi kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu. Zaproszeni kandydaci powinny wziąć udział w posiedzeniu celem przedstawienia się członkom Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze w drodze głosowania jednego kandydata i uzupełni w ten sposób swój skład.

Podejmując decyzję, Komisja Rewizyjna będzie kierowała się miedzy innymi:

  • doświadczeniem kandydata;
  • predyspozycjami do pracy kontrolno-rewizyjnej;
  • dyspozycyjnością;
  • zadeklarowanym przez kandydata obszarem możliwych prac.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętej uchwale powiadomi wszystkich kandydatów i Komendanta Chorągwi.

W przypadku niewybrania kandydata procedura zostanie powtórzona.

Zgodnie z zapisami pkt. 65 Ordynacji wyborczej ZHP (Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie Ordynacji wyborczej ZHP) przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do 6 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 8/XIII/2023 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 24.05.2023 zmieniająca Uchwałę nr. 7/XIII/2023 w sprawie trybu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:

Chorągiew Dolnośląska ZHP – Uchwała 8 XIII 2023 KRChD z dnia 24.05.2023.pdf – Wszystkie dokumenty (sharepoint.com)

 

Prezydium KRCh.”

Prezydium

Komisji Rewizyjnej

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content