Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Zamówienia publiczne 2022

Zapytanie ofertowe:
Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023.

Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, NIP: 897-172-05-40

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok.

Roczne sprawozdanie składa się z:

 1. Wprowadzenia
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej.

Suma bilansowa na poziomie 8.600.000,00zł

Zamawiający posiada 24 jednostki terenowe nie posiadające osobowości prawnej.

Inne istotne informację:
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Nadesłane oferty zostaną przesłane do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, która dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy.

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe organizacji jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zatwierdzającym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok obrotowy 2022 i 2023, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 10 czerwca każdego roku.
 2. Wykonawca winien wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania co najmniej czterech usług, w zakończonych badań sprawozdania finansowego na rzecz organizacji pozarządowych

Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca:
-oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badaniu sprawozdaniu finansowym,

-cena brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym i z raportem z badania tego sprawozdania, obejmować ma wszystkie wydatki związane z badaniem w tym zakwaterowanie i wyżywienie biegłego,

-wskazać metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

-osobisty udział w badaniu bilansu w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym terminie przez zamawiającego

-poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej oferenta, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem, tj. badania sprawozdania finansowego

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteria wyboru:
▪ najniższa cena brutto – 5 pkt (Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym zakwaterowanie i wyżywienie biegłego. Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

▪ doświadczenie w badaniu bilansu jednostek ZHP  0-3 pkt.

▪ doświadczenie w badaniu bilansu organizacji pozarządowych 0-2 pkt

Liczba punktów do zdobycia 10,00

Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia, bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Warunki płatności:
Na podstawie poprawnie wystawionej faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o przesłanie oferty (Załącznik nr 1 ) wraz  z polisą na adres e-mailem na adres dolnoslaska@zhp.pl lub złożenie osobiście w biurze Zamawiającego: Wrocław, ul. Nowa 6, do 16 grudnia 2022 r. do godziny 12.00

Osoba upoważniona do kontaktów:
Monika Nowak – główna księgowa – 071 736-01-04

  

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

pełna nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres wraz z kodem pocztowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oferta na usługę badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „usługa badania sprawozdania finansowego ZHP Chorągwi Dolnośląskiej  za rok 2022 i 2023”, informujemy, iż wykonanie przedmiotu zamówienia możliwe jest za kwotę:

Cena brutto oferty(łączna kwota za 2 lata): ………..…………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….

w tym:

cena brutto oferty za 2022 r.: …………………………….

cena brutto oferty za 2023 r.: …………….………………

Wykaz jednostek, którym badano bilans (nazwa i rok)………………………………………

Oświadczamy, że:

 1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Zapytania ofertowego.
 2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
 3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym,

…………………………………………

…………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

Zamówienia publiczne 2021

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu

 

ZAPYTANIE-OFERTOWE-BOROWA-2021-nr-6-z-protokolami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_B_2021

Komunikat o wycofaniu oferty 6_B_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3 AM-2 w miejscowości Borowa.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5  – wejdź…


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu

ZAPYTANIE-OFERTOWE-BOROWA-2021-nr-5-z-protokolami

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. 

W siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu ul. Nowa 6, 50-082 piętro I pokój Komendanta Chorągwi w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12:15. odbyło się rozpatrzenie zapytania ofertowego. 

Komisja postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe. 

Uzasadnieni faktyczne: 
Zgodnie z punktem 12.4 zapytania ofertowego Komisja odstępuje od podania przyczyny unieważnienia postępowania  

SCAN_20210312_141241770


 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu

Załącznik nr 1

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym i położonych na działce nr 933 w miejscowości Góra przy ul. 11 listopada, gmina Góra, woj. Dolnośląskie, będącym własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-GÓRA.

Operat szacunkowy,Góra 24.03.2021

Zamówienia publiczne 2020

Znak sprawy Nr 2/B/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.


ZAPYTANIE OFERTOWE BOROWA 2020 nr 2

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załącznikach nr 1, 2,3 i 4

 • Miejsce i sposób składania ofert: 

a)      Termin składania ofert upływa 09.12.2020 r. godzina 12:00.

b)     Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław.
c)      Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 1. Oferta musi zawierać formularze wskazane w załączniku nr 1.
d)     Formy składania oferty: przesyłka pocztowa rejestrowana (list polecony), skierowana na adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiemDostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka
e)      lub w formie skanów na adres mailowy dolnoslaska@zhp.pl.

Więcej informacji na temat zapytania ofertowego zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18801

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik_2_Zapytanie ofertowe 13_2020

Załącznik nr. 3 – Zapotrzebowanie

Załącznik_4_Zapotrzebowanie

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społeczbych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

 • Załącznikach nr 1, 2,3 i 4 
 • Miejsce i sposób składania ofert: 

a)      Termin składania ofert upływa 24.11.2020 r. godzina 12:00.  

b)     Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław.  

c)      Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 1. Oferta musi zawierać formularze wskazane w załączniku nr 1.    

d)     Formy składania oferty: przesyłka pocztowa rejestrowana (list polecony), skierowana na adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiemDostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka   

e)      lub w formie skanów na adres mailowy dolnoslaska@.zhp.pl.  

Więcej informacji na temat zapytania ofertowego zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16248

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe 12/2020
Załącznik 2 Zapytanie ofertowe 12/2020
Załącznik 3 Zapotrzebowanie
Załącznik 4 Zapotrzebowanie

Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za
rok 2020 i 2021

Zapytanie ofertowe badanie bilansu – pobierz/otwórz

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu.

ZAPYTANIE OFERTOWE BOROWA 2020 nr 1

Zamówienia publiczne 2020 - rozstrzygnięte

Wrocław, 15.12.2020 r. 

Nr 1/B/2020 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

W siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu ul. Nowa 6, 50-082 piętro I pokój Komendanta Chorągwi w dniu 15 grudnia 2020 r. o godzinie 12:15. odbyło się rozpatrzenie zapytania ofertowego.

Komisja postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe.

Uzasadnieni faktyczne: 

Zgodnie z punktem 12.4 zapytania ofertowego Komisja odstępuje od podania przyczyny unieważnienia postępowania

Nr 1/B/2020 – pobierz

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

Treść unieważnienia:
Unieważnienie zapytania ofertowego 2/2020

Wrocław, 09 grudnia 2020 r. 

Nr 13/ZP/2020 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych
i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 1. W dniu 09 grudnia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich  w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” 
 2. Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę:
  Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły Sp. z o.o. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 60.500,00 złotych 

Ilość przyznanych punktów w kryterium ceny: 90. pkt. 

Ilość przyznanych punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 10 pkt 

Suma punktów: 100 pkt 

Nr 13/ZP/2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2020

 

Numer ogłoszenia

1225730

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną,
kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00. W formie pisemnej, na
ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby
Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I
piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
a) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”.
Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w
formacie .jpg lub .pdf.
b) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław, Głogów, Kamienna Góra, Jawor, Lubin, Lubań, Łagiewniki, Dzierżoniów, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Żmigród, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka i Zgorzelec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dostawy
sprzętu multimedialno-muzycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, który zawarty jest w
załączniku nr 1 i 2.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37300000-1 – Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 – Instrumenty muzyczne
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
powielająca
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 01.03.2020, 30.06.2020, 01.11.2020 do miejsc wskazanych w przedmiocie zamówienia znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży
oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane
zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w
wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania (Formularz
ofertowy). Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
• Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień,
• Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
• Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
• Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku
z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
• Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,
• Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna
zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10
% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CHEC-SPORT Anna Chęć, Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska, 12.01.2020 18:39, cena brutto: 253.776,00 złoty
Liczba wyświetleń: 79

Zamówienia publiczne 2019

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się w załączniku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173678

Załącznik 1. Zapytanie ofertowe 1_2019
Załącznik 2. Do formularza ofertowego
Załącznik 3. Opis-techniczny-sprzętu
Załącznik 4. SIWZ do zapytania ofertowego 1_2019
Załącznik 5. SIWZ do zapytania ofertowego 1_2019
Załącznik 6. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019
Załącznik 7. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019
Załącznik 8. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ
Załącznik 9. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ
Załącznik 10. Opis-techniczny-sprzętu uzupełniony
Załącznik-11-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019
Załącznik-12-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019
Załącznik-13-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019
Załącznik-14-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019
Załącznik-15.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ
Załącznik-16.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUBIS Jacek Bochniewski, ul. Jana III Sobieskiego 39 g 05-070 Sulejówek, data wpłynięcia ofert 1.04.2019 godzina 8:20
Zadanie II – Materace podgumowane typu wojskowego – 18998,10zł
Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka – 44998,10zł

Pełna lista podmiotów

W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wielkopolski 47 lok.5 63-800 Gostyń
Woda Góry Las Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań

Załącznik do rozstrzygnięcia:
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

12 kwietnia 2019 roku w Bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dla projektu „ Dolnośląskie Podwórka”

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się w załączniku:

http://https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179293

Załącznik 1. Zamówienie publiczne 2_2019

Załącznik 2. Zamówienie publiczne 2_2019

Załącznik 3. SIWZ do zamówienia publicznego 2_2019

Załącznik 4. SIWZ do zamówienia publicznego 2_2019

Załącznik 5. Opis-techniczny-sprzętu-namioty i koce

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania nr:

I –  Namioty typu „10”                      

IV – Koce typu wojskowego                            

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE nr 3/2019 z dnia 25.04.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia cateringowego uczestników złazów i rajdów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

 • „Harmonogramie złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

§ 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 9.05.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181878

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr  7.

Załącznik_1.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_2.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_5 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków
Załącznik_6 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków
Załącznik-7-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Informacja o wybranym wykonawcy na realizację zamówienia publicznego 3/ZP/2019 Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U „LIDO” Mariusz Ciesielski HOTEL „LIDO” ul. Kościuszki 23a 57-540 Lądek Zdrój 09.05.2019 10:30 108.000,00ZŁ

Pełna lista podmiotów:
DGP Catering Partner Sp.Z.O.O ul. Najświętszej Marii Panny 14 lok 1 59-220 Legnica.

Zamówienie Publiczne nr 4/2019 z dnia 09.05.2019r.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ogłoszenia na dostawę pn.: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

a) Termin składania ofert upływa 23.05.2019 r.

b) Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław 

c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiem: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”” lub w formie skanów na adres mailowy dolnoslaska@zhp.pl

Więcej informacji na temat ogłoszenia zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184249

Załącznik 1_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik 2_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik_3 zapotrzebowanie
Załącznik 4_zapotrzebowanie

23 maja 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 4/ZP/2019 Na dostawę materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły” Sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 72.500,00 PLN

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena:  90;

Ilość przyznanych punktów w kryterium czas realizacji zadania: 10;

Suma punktów: 100.
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

OGŁOSZENIE nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do realizacji projektu „Dolnośląskie Podwórka”.

Szczegółowy wykaz i opis dostarczanych towarów znajduje się w:

 • załączniku nr 5 do SIWZ „Kosztorys”
 • 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 14.06.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Dostawa materiałów programowych Nie otwierać przed dniem: 14 czerwca 2019r., przed godz. 12:15.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188252

Załącznik-1.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-2.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik-4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik nr 5-szczegółowy-opis-zamówienia
Załącznik nr 6-szczegółowy-opis-zamówienia

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie do zamówienia publiczne 5/ZP/2019 Dolnośląskie Podwórka

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 7 i 8.

Należy podkreślić, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego 5/ZP/2019
Załącznik-7-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]
Załącznik-8-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: procedur określonych dla zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 03.09.2019 r. do godz. 12:00.
 2. b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
  I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Instruktor muzyki”;
 3. c) Na adres e-mail: dolnoslaska.zhp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta Instruktor muzyki”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
 4. d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe 6_2019
Załącznik 2 Zapytanie ofertowe 6_2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

dotyczące zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji
i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej
i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00)

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

 

Numer ogłoszenia

1204382

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 03.09.2019 r. do godz. 12:00. b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Instruktor muzyki”; c) Na adres e-mail: dolnoslaska.zhp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta Instruktor muzyki”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf. d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej, organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów tematycznych w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka” (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Opresyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych konkursy horyzontalne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Szczegółowa specyfikacja w załącznikach: Zapytaniu ofertowym

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowo opisanego poniżej. Celem realizacji zajęć pod opieką instruktora muzyki jest: Rozwój kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej (twórczej – muzycznej i wokalnej).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisko instruktorów artystycznych – młodszego instruktora (określonego kwalifikacjami w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego z podstawowym zakresem: organizacji i przeprowadzenia szkoleń/zajęć w ramach ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych dla świetlic podwórkowych działających w powiatowych Centrach Wsparcia Świetlic Podwórkowych oraz instruktorów do przeprowadzenia warsztatów między świetlicowych Instruktor muzyki współuczestniczyć będzie jako opiekun grup świetlicowych w między świetlicowych przeglądach artystycznych, które odbędą się wraz każdym CWŚP w formie koncertu do 30.11.2020 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego; 8
0200000-6 Usługi szkolnictwa średniego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana realizacja zadania: planowana realizacja zajęć od 13.09.2019 do 30.11.2019, opieka nad grupą świetlicową w międzyświetlicowym przeglądzie artystycznym do 30.11.2020 r., warsztaty międzyświetlicowe 14.09.2019, czerwiec i wrzesień 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia pedagogiczne i muzyczne. Weryfikacja kwalifikacji na podstawie informacji zawartych w załącznikach nr. 4. i 5.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena: 0–70 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru: Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin) P = ——————————————————————– x 80% Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana); Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert; Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium; 80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt. b) Doświadczenie Wykonawcy: 0–15 pkt.: W kryterium „doświadczenie wykonawcy” ocenie podlegać będą kwalifikacje pedagogiczne i muzyczne. Oferent może uzyskać maksymalnie 15 pkt. c) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-15 pkt. Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę oferent może otrzymać 1 pkt. maksymalnie 10 pkt. Oferent może otrzymać 5 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 4. Oświadczenie Wykonawcy – Kadra dydaktyczna Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena + doświadczenie wykonawcy + aspekty społeczne= wynik punktowy oferty ocenianej. Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

 

Numer ogłoszenia

1219162

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 2.12.2019 r. do godz. 12:00. W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
a) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
b) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław, Głogów, Kamienna Góra, Jawor, Lubin, Lubań, Łagiewniki, Dzierżoniów, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Żmigród, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka i Zgorzelec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dostawy sprzętu multimedialno-muzycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, który zawarty jest w załączniku nr 1 i 2.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37300000-1 – Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 – Instrumenty muzyczne
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana realizacja zadania: 13.12.2019, 31.03.2020, 31.01.2021 do miejsc wskazanych w przedmiocie zamówienia znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy). Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
• Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień,
• Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
• Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
• Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
• Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,
• Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)

P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena + aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena + aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2019

 

Numer ogłoszenia

1221002

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną,
kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00. W formie pisemnej, na
ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby
Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I
piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
a) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”.
Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w
formacie .jpg lub .pdf.
b) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wszystkie miejscowości: Bolesławiec, Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubin, Lubań, Łagiewniki, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Wałbrzych, Wrocław, Zgorzelec, Żmigród

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dostawy
sprzętu multimedialno-muzycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, który zawarty jest w
załączniku nr 1 i 2.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37300000-1 – Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 – Instrumenty muzyczne
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
powielająca
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana realizacja zadania: 31.12.2019, 31.03.2020, 31.01.2021 do miejsc wskazanych w przedmiocie
zamówienia znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży
oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane
zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w
wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania (Formularz
ofertowy). Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
• Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień,
• Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
• Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
• Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku
z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
• Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,
• Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.
b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna
zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobęoferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10
% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2020

 

Numer ogłoszenia

1225730

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną,
kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00. W formie pisemnej, na
ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby
Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I
piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
a) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta sprzęt grający”.
Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w
formacie .jpg lub .pdf.
b) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław, Głogów, Kamienna Góra, Jawor, Lubin, Lubań, Łagiewniki, Dzierżoniów, Oleśnica, Oława, Środa Śląska, Żmigród, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka i Zgorzelec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dostawy
sprzętu multimedialno-muzycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, który zawarty jest w
załączniku nr 1 i 2.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37300000-1 – Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 – Instrumenty muzyczne
32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
powielająca
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 01.03.2020, 30.06.2020, 01.11.2020 do miejsc wskazanych w przedmiocie zamówienia znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży
oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy do oferty stosowane
zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w
wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania (Formularz
ofertowy). Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
• Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień,
• Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
• Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
• Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
• Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku
z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
• Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,
• Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień składania oferty.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna
zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = ——————————————————————– x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród
złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% – Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym
kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej 5 pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej płacy dla kobiet i mężczyzn
w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt. Cena +
aspekty społeczne + równość szans kobiet i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań
formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)posiadaniu co najmniej 10
% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CHEC-SPORT Anna Chęć, Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska, 12.01.2020 18:39, cena brutto: 253.776,00 złoty