Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rozstrzygnięte 2017Rozstrzygnięte 2018Aktualne 2019

 

zalacznik 1. Oferta sprzęt grający
zalacznik 2. Oferta sprzęt grający

 

title=”Rozstrzygnięte 2019″]

Rozstrzygnięte

15 marca 2019 roku  Bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dla projektu „ Dolnośląskie Podwórka”

Zapytanie ofertowe nr 1 – Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się w załączniku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173678

Załącznik 1. Zapytanie ofertowe 1_2019
Załącznik 2. Do formularza ofertowego
Załącznik 3. Opis-techniczny-sprzętu
Załącznik 4. SIWZ do zapytania ofertowego 1_2019
Załącznik 5. SIWZ do zapytania ofertowego 1_2019
Załącznik 6. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019
Załącznik 7. Odpowiedź do SIWZ nr 1_2019
Załącznik 8. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ
Załącznik 9. Sprostowanie do ogłoszenia i SIWZ
Załącznik 10. Opis-techniczny-sprzętu uzupełniony
Załącznik-11-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019
Załącznik-12-Odpowiedź do SIWZ nr 2_2019
Załącznik-13-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019
Załącznik-14-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019
Załącznik-15.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ
Załącznik-16.-Sprostowanie-do-ogłoszenia-i-SIWZ

 

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUBIS Jacek Bochniewski, ul. Jana III Sobieskiego 39 g 05-070 Sulejówek, data wpłynięcia ofert 1.04.2019 godzina 8:20
Zadanie II – Materace podgumowane typu wojskowego – 18998,10zł
Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka – 44998,10zł

Pełna lista podmiotów

W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wielkopolski 47 lok.5 63-800 Gostyń
Woda Góry Las Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań

Załącznik do rozstrzygnięcia:
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

12 kwietnia 2019 roku w Bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dla projektu „ Dolnośląskie Podwórka”

Zapytanie ofertowe nr 2 – Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna informacja o ogłoszeniu znajduje się w załączniku:

http://https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179293

Załącznik 1. Zamówienie publiczne 2_2019

Załącznik 2. Zamówienie publiczne 2_2019

Załącznik 3. SIWZ do zamówienia publicznego 2_2019

Załącznik 4. SIWZ do zamówienia publicznego 2_2019

Załącznik 5. Opis-techniczny-sprzętu-namioty i koce

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

„Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania nr:

I –  Namioty typu „10”                      

IV – Koce typu wojskowego                            

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE nr 3/2019 z dnia 25.04.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia cateringowego uczestników złazów i rajdów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

  • „Harmonogramie złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

§ 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 9.05.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181878

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr  7.

Załącznik_1.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_2.-Ogłoszenie o przetargu-3_2019
Załącznik_3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-3_2019
Załącznik_5 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków
Załącznik_6 Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków
Załącznik-7-Odpowiedź do SIWZ nr 3_2019

Informacja o wybranym wykonawcy na realizację zamówienia publicznego 3/ZP/2019 Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U „LIDO” Mariusz Ciesielski HOTEL „LIDO” ul. Kościuszki 23a 57-540 Lądek Zdrój 09.05.2019 10:30 108.000,00ZŁ

Pełna lista podmiotów:
DGP Catering Partner Sp.Z.O.O ul. Najświętszej Marii Panny 14 lok 1 59-220 Legnica.

Zamówienie Publiczne nr 4/2019 z dnia 09.05.2019r.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ogłoszenia na dostawę pn.: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

a) Termin składania ofert upływa 23.05.2019 r.

b) Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław 

c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiem: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”” lub w formie skanów na adres mailowy dolnoslaska@zhp.pl

Więcej informacji na temat ogłoszenia zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184249

Załącznik 1_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik 2_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik_3 zapotrzebowanie
Załącznik 4_zapotrzebowanie

23 maja 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 4/ZP/2019 Na dostawę materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły” Sp. z o.o., z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 72.500,00 PLN

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena:  90;

Ilość przyznanych punktów w kryterium czas realizacji zadania: 10;

Suma punktów: 100.
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

OGŁOSZENIE nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do realizacji projektu „Dolnośląskie Podwórka”.

Szczegółowy wykaz i opis dostarczanych towarów znajduje się w:

  • załączniku nr 5 do SIWZ „Kosztorys”
  • 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 14.06.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Dostawa materiałów programowych Nie otwierać przed dniem: 14 czerwca 2019r., przed godz. 12:15.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Więcej informacji na temat przetargu zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188252

Załącznik-1.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-2.-Ogłoszenie o przetargu-5_2019
Załącznik-3.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik-4.-SIWZ-do-zamówienia-publicznego-5_2019
Załącznik nr 5-szczegółowy-opis-zamówienia
Załącznik nr 6-szczegółowy-opis-zamówienia

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie do zamówienia publiczne 5/ZP/2019 Dolnośląskie Podwórka

Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 7 i 8.

Należy podkreślić, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego 5/ZP/2019
Załącznik-7-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]
Załącznik-8-Odpowiedź-do-SIWZ-nr-3_2019[19366]

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: procedur określonych dla zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 03.09.2019 r. do godz. 12:00.
  2. b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
    I piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Instruktor muzyki”;
  3. c) Na adres e-mail: dolnoslaska.zhp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta Instruktor muzyki”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
  4. d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  5. e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe 6_2019
Załącznik 2 Zapytanie ofertowe 6_2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

dotyczące zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji
i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej
i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00)
​​

20 września 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 8/ZP/2019 na „Zakup – biletów wstępu do miejsc kultury i rekreacji na potrzeby projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego zgodnie z   ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Studio Buffo Sp.o.o.

Warszawa 00-491 ul. M. Konopnickiej 6

 

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 36.100,00 złoty

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami: 0

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny deklaracja równej płac dla kobiet i mężczyzn: 10

 

Suma punktów: 90
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY