Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Zadania publiczne i dotacje

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2017:

Cztery pory rokuGórska przygodaProfilaktyka zdrowotnaNiepodległaCztery Pory RokuManewry Techniczno - Obronne

Cztery pory roku

 • Dolnośląska Chorągiew ZHP realizuje dwuletnie zadanie „Cztery pory roku – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”
 • W 2016 roku dla 450 harcerzy Nieprzetartego Szlaku
 • W 2017/2018 roku dla 710 harcerzy Nieprzetartego Szlaku
 • W 2016 roku wartość projektu to 470 540 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 370 500 zł.

 

 

Górska Przygoda 

 • Dolnośląska Chorągiew ZHP w 2017 realizowała projekt GÓRSKA PRZYGODA – podczas XXV Ogólnopolskiego Rajdu GRANICA dla 265 niepełnosprawnych beneficjentów.
 • Wartość projektu wynosiła 225 240 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON 180 070,80 zł

 

„Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach, na których występują przekroczenia standardów środowiska”

 • Zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach, na których występują przekroczenia standardów środowiska” realizowane na podstawie udzielonej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2016 roku.
 • Wartość ogólna przedsięwzięcia: 690 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW:
 • 80 500,00 zł otrzymane w formie dotacji bezzwrotnej.
 • Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • www.wfosigw.wroclaw.pl

wfos

 

 NIEPODLEGŁA

Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, w ramach złożonego wniosku „Nasza Biało Czerwona”, który otrzymał dofinansowane w wysokości 36 195,00 zł

Realizowany projekt ma na celu kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w tym wśród młodych ludzi i harcerzy. Przez zaproponowane formy chcemy upowszechniać wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, historią Polski, Dolnego Śląska i naszymi tradycjami.

W roku 2017 Chorągiew Dolnośląska ZHP rozpoczęła przygotowania do obchodów 100-lecia Niepodległego Państwa Polskiego oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Do końca listopada 2017 roku planujemy:

 1. Przygotowanie i wydanie w wersji elektronicznej propozycji programowej „Nasza Biało Czerwona”
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „ Historia ? ale czad!!!”
 3. Przeprowadzenie „Akcji Pamięć
 4. Festiwale Piosenki Patriotyczne
 5. Koncerty piosenek patriotycznych „Nasza Niepodległa”.

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

Całe zadanie dofinansowano jest  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

CZTERY PORY ROKU 

Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji zadani  „Cztery Pory Roku”, ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA JESIENNA, który otrzymał dofinansowane w wysokości 94000,00 zł

„Cztery Pory Roku” to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do  aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki, szkolenie liderów harcerskich animacji kulturalnej, doboru form do wieku i percepcji podopiecznych co w efekcie spowoduje zwiększenie kompetencji społecznych i samooceny, wiary we własne możliwości młodych ludzi przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość (lokalną ,regionalną, narodową) i poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Zadanie jest integracyjne, w założeniu skierowane do  młodych ludzi i młodzieży z  niepełnosprawnościami.

W trakcie realizacji projektu „Cztery pory roku ” zorganizowane zostaną warsztaty twórczości

artystycznej, warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży, festiwal piosenki oraz warsztaty dla harcerskich liderów – animatorów kultury

Projekt ma na celu:

 • kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych,
 • podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników.
 • stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,

Całe zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja Jesienna.

 

Manewry Techniczno Obronne 2017

ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację zadania publicznego Manewry Techniczno-Obronne 2017, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej  zgodnie z umową nr 17/2017/3300008976/334.

Manewry techniczno-obronne wraz z warsztatami proobronnymi mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy  dotyczących sportów obronnych,  obronności i technik harcerskich. W środowisku harcerzy od wielu lat prowadzone są działania mające na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie sportów obronnych i oraz  właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Celami tegorocznego projektu są:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie strzelania, łączności, pierwszej pomocy, maskowania
 • w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym,
 • współzawodnictwo między drużynami starszoharcerskimi i wędrowniczymi sprawdzające znajomość technik,
 • nabywanie podstawowych umiejętności z samoobrony,
 • sprawdzenie posiadanych umiejętności w trakcie manewrów techniczno-obronnych,
 • promowanie sprawności fizycznej, doskonalenie technik pływackich i ratownictwa wodnego
 • współzawodnictwo między drużynami starszoharcerskimi i wędrowniczymi sprawdzające znajomość technik,
 • nabywanie podstawowych umiejętności z samoobrony ,
 • sprawdzenie posiadanych umiejętności w trakcie manewrów techniczno-obronnych,
 • promowanie sprawności fizycznej, doskonalenie technik pływackich i ratownictwa wodnego.