Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Wsparcie programowe

Wzorowy drużynowyHarcerzem ByćBerekDobry SzczepChorągwiany Bank PropozycjiBank pomysłówNam nie wolno zapomnieć

Cele:

 • wyłonienie wzorowego drużynowych w Chorągwi;
 • aktywizacja i motywacja do pracy drużynowych ze wszystkich pionów;
 • promowanie działań harcerskich na terenie Dolnego Śląska

Założenia wstępne:

1. Konkurs oceniany jest na dwóch poziomach:

 • etapy hufcowe (etap I i II) – oceny dokonuje komenda hufca
 • etap chorągwiany (etap III) – oceny dokonuje komisja złożona z członka Komendy Chorągwi oraz przedstawicieli z każdego zespołu lub referatu programowo- metodycznego.

2. Tytuł wzorowego drużynowego otrzymują wszyscy którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów, w poszczególnych etapach konkursu.

3. Współzawodnictwo będzie oceniane na podstawie zdobytych punktów.

4. Konkurs składa się z III etapów.  Na każdym z etapów można zdobyć odznakę wyróżniającą najlepszego drużynowego:

 • etap I – odznaka brązowa
 • etap II – odznaka srebrna
 • etap III – odznaka złota

Zasady konkursu:

 • Do konkursu można przystąpić w każdej chwili.
 • Przystąpienie do konkursu zgłasza się komendantowi hufca.
 • Ocena konkursu i wynik ogłaszane są do końca września każdego roku. Wyniki współzawodnictwa ogłasza komendant hufca lub chorągwi (w zależności od etapu) w rozkazie.
 • W danym roku można połączyć zadania z dwóch etapów, pod warunkiem, że drużynowy uzyskał 70% punktów za zadania z pierwszego etapu.

Zadania w poszczególnych etapach:

Etap I (hufcowy) – maks. 33 punkty:

 1. Drużyna spełnia wszystkie wymogi wynikające z instrukcji prowadzenia drużyny (drużyna ma opłacone składki, prowadzi i składa terminowo dokumentację drużyny) – jest to warunek dopuszczenia do konkursu.
 2. Zorganizowanie imprezy dla środowiska hufca – maks. 3 pkt.
 3. Wyjazd drużyny na HAL – maks. 8 pkt:

– wyjazd 80% członków drużyny na obóz – 8 pkt;

– 70% – 7 pkt;- 60% – 6 pkt;- 50% – 5 pkt;- 40% – 4 pkt;- 30% – 3 pkt;- 20% – 2 pkt;- 10% – 1 pkt.

 1. Przedsięwzięcie drużyny na HAZ – maks. 5 pkt

– wyjazd 80% członków drużyny na zimowisko – 5 pkt;

– 70% – 4 pkt;- 60% – 3 pkt;- 50% – 2 pkt;- 40% – 1 pkt.

 1. Posiadanie proporca – 1 pkt.
 2. Posiadanie aktualnej kroniki – 2 pkt.
 3. Drużynowy ukończył kurs drużynowych – 4 pkt.
 4. Umundurowanie drużyny – maks. 0-4 pkt. (drużynowy dostaje 4 punkty, jeśli cała drużyna posiada regulaminowe umundurowanie).
 5. Zastępowi ukończyli kurs zastępowych:

– 80% zastępowych ma ukończony kurs – 6 pkt;

– 70% – 5 pkt;- 60% – 4 pkt;- 50% – 3 pkt;- 40% – 2 pkt;- 30% – 1 pkt.

Jeżeli drużynowy uzyska minimum 70% punktów, jego drużyna zostaje wyróżniona jako wzorowa, a on sam uzyskuje tytuł Wzorowego Drużynowego oraz odznakę w stopniu brązowym.

Drużynowi, którzy uzyskali min. 70% punktów, mogą przystąpić do uczestnictwa w drugim etapie.

Etap II (hufcowy) – maks. 20 punktów:

 1. Warunkiem przystąpienia do II etapu jest uzyskanie 70% punktów z I etapu (100% jeśli zadania realizowane są w tym samym roku).
 2. Drużynowy w raz z drużyną organizuje przedsięwzięcia w hufcu, na którym pojawiło się choć jedno środowisko z innego hufca – 4 pkt.
 3. Przeprowadzenie skutecznej akcji zarobkowej – maks. 4 pkt:

– pozyskanie 1600 zł  – 4 pkt;- 1400 zł – 3 pkt;- 1200 zł – 2 pkt;- 1000 zł – 1 pkt.

 1. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie hufca – 4 pkt.
 2. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie Chorągwi – 4 pkt.
 3. Udział drużyny w przedsięwzięciu chorągwianym – 4 pkt.

Drużynowy, który otrzyma 70% punktów, otrzymuje tytuł Najlepszego Drużynowego oraz odznakę koloru srebrnego.

Etap III (chorągwiany) – maks. 30 punktów:

 1. Warunkiem przystąpienia do etapu jest uzyskanie 70% punktów z II etapu (80% jeśli zadania realizowane są w tym samym roku) oraz stworzenie własnej wizytówki i wizytówki drużyny na stronie Chorągwi.
 2. Udział drużyny w przedsięwzięciu międzynarodowej – 6 pkt.
 3. Udział drużynowego w przedsięwzięciu międzynarodowej – 5 pkt.
 4. Udział w formie doszkalającej na poziomie GK (CSI), lub w innej instytucji (organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe) – 5 pkt.
 5. Współorganizacja przedsięwzięcia programowego na szczeblu chorągwianym lub ogólnopolskim – 7 pkt.
 6. Organizacja imprezy na rzecz środowiska lokalnego (np. festyn na osiedlu) – 7 pkt.

Drużynowi z największą liczbą punktów otrzymuje tytuł Wzorowego Drużynowego oraz odznakę koloru złotego.

Nagrody:

Wszyscy Wzorowi Drużynowi zostają zaproszeni na Zlot Chorągwi. Otrzymają też specjalny dyplom poświadczający, że uzyskali tytuł w danym roku.

Złota odznaka Najlepszego Drużynowego wręczana będzie podczas Zlotu na specjalnej ceremonii. Drużynowi, którzy otrzymali ten tytuł, otrzymają nagrodę rzeczową oraz:

 • ich nazwiska wymienione będą w rozkazie komendantki Chorągwi;
 • otrzymają specjalny list od przewodniczącego Rady Chorągwi;
 • zostaną wymienieni we wpisie do pamiątkowej kroniki.
 • Złota odznaka;
 • Wpis do księgi(kroniki) Wzorowych Drużynowych;

Druhno, Druhu

Podstawowym zadaniem Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie dzieci i młodzieży działających w gromadach i drużynach. Zależy nam na wzmacnianiu wychowawczego charakteru organizacji, chcemy doskonalić treści i jakość harcerskiego działania ,tak jak to określa nowy program ZHP „Barwy Przyszłości”.

Najważniejszym zadaniem programowym Chorągwi Dolnośląskiej jest realizacja programu Kampanii Bohater. 22.02.2003r. oficjalnie rozpoczęliśmy działania zmierzające do otrzymania imienia Druha hm. Stefana Mirowskiego – wspaniałego człowieka, który swoim życiem udowodnił, że „harcerzem być” to kierować się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Odznaka Chorągwiana stanowi element Kampanii Bohater i jest pomyślana jako propozycja programowa do pracy z bohaterem w przyszłości.

Postać Druha hm. Stefana Mirowskiego trwale wiąże się z Szarymi Szeregami. Kiedy poszukujemy wzorców postępowania, autorytetów, przykładów dzielności, powinniśmy także sięgać do pięknych kart historii harcerstwa. Młodzi ludzie w szarych mundurach w trudnym czasie wojny potrafili czerpać siłę z tego, co dla każdego harcerza najważniejsze, z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – drogowskazu i obrazu harcerskiego stylu życia. Wartości określone Prawem

i Przyrzeczeniem są podstawą, na której budujemy nasze harcerskie działania, by wychować harcerki i harcerzy na ludzi prawych, odpowiedzialnych, gotowych do podejmowania służby, dbających o jakość życia. Pragniemy kształtować postawy patriotyzmu i otwartości na świat.

Program Odznaki Chorągwianej daje się łatwo wpisać w całoroczne działania gromady, drużyny czy kręgu. Może być pomocny do budowania planu pracy. Liczymy, że zechcesz włączyć się w program zdobywania Odznaki. Życzymy Ci wytrwałości, sumienności oraz wielkiej satysfakcji i radości z realizowania zadań i otrzymania Odznaki Chorągwianej.

Czuwaj !

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP

Pełny tekst regulaminu – tutaj

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

W tym roku Chorągiew Dolnośląska obchodzi 10 rocznicę nadania imienia hm. Stefana Mirowskiego. Z tej okazji przygotowaliśmy Propozycję Programową BEREK – Bohater Chorągwi hm. Stefan Mirowski. Zapraszamy do udziału w przygotowaniach do święta Chorągwi, które odbędzie się podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w czerwcu.

Podczas realizacji zadań przygotowanych przez Referaty będziecie mogli poznać niesamowitą postać Druha hm. Stefana Mirowskiego, nawiązać i wzmocnić przyjaźnie w Waszych gromadach i drużynach, rozpalić w sobie nowe pasje, podjąć nowe wyzwania oraz promować harcerskie działania!To właśnie dzisiaj, 22 lutego, w Dniu Myśli Braterskiej, rozpoczynamy działania propozycji BEREK, która pozwoli Wam poznać postać hm. Stefana Mirowskiego szerzącego ideę: „Szukajcie przyjaciół”.Zacznijcie już od dzisiaj wdrażać tę ideę w Wasze działania.

Pełna informację znajdziecie – tutaj

Promowanie najlepszych szczepów z terenu chorągwi dolnośląskiej poprzez przyznawanie tytułu DOBRY SZCZEP. 

Tytuł jest przyznawany przez Komendę Chorągwi na wniosek komend hufców.

Tryb przyznawania tytułu DOBRY SZCZEP

1. Właściwa komenda hufca po przeanalizowaniu działalności szczepów podejmuje uchwałę w której wskazuje 1 szczep który będzie pretendował do tytułu Dobry Szczep. Komendy hufców podejmują uchwałę do 30 października. Przy podejmowaniu decyzji komenda hufca bierze pod uwagę następujące warunki:

 • Szczep nie może być w trakcie okresu próbnego
 • Szczep działa zgodnie z Instrukcją Działania Szczepu
 • Szczep wnosi własny wkład w działalność programową i kształceniową hufca
 • Szczep jest aktywną jednostką na terenie swojego działania ( szkoła, osiedle)
 • Kadra szczepu posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pełnienia swoich funkcji.

Uchwałę należy przekazać do Komendy Chorągwi do 10 listopada.

2. Wraz z uchwałą komenda hufca przekazuje do komendy chorągwi:

 • Opinię komendy hufca na temat funkcjonowania szczepu.
 • Raport komendy szczepu za okres 1 roku
 • Wykaz kadry szczepu wraz z informacją o ukończonych kursach
 • Wykaz jednostek działających w szczepie z zaznaczeniem ich składu ilościowego
 • Potwierdzenie opłacenia składek członkowskich.

3. Na podstawie zgłoszeń, opinii oraz nadesłanej dokumentacji komenda chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie przyznania tytułu DOBRY SZCZEP.

 • Tytuł może otrzymać maksymalnie 5 szczepów.

4. Komenda Chorągwi ogłasza w rozkazie wykaz szczepów które otrzymały tytuł DOBRY SZCZEP

5. Szczepy którym przyznano tytuł otrzymują również pamiątkowy certyfikat Dobrego Szczepu oraz ewentualnie nagrody rzeczowe bądź finansowe.