Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty i dotacje 2022

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2022:

XI OFPHiT BumerangPROO5AWdzięczni żołnierzomRuszaj z nami harcerzami 2022Odkrywamy Dolny Śląsk 2022Nasze pory roku
 

Od 14.02.2022 do 20.04.2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”, który otrzymał dofinansowanie z Gminy Wrocław w kwocie 15000,00 zł 

Sam festiwal zorganizowany będzie przez Hufiec ZHP Wrocław Południe na terenie miasta Wrocław. Głównym miejscem odbywania się naszego festiwalu będzie sala kinowa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza we Wrocławiu. Tam będą odbywać się przesłuchania konkursowe, warsztaty, obiad oraz uroczysty Koncert Galowy z gwiazdą wieczoru. 

W trakcie festiwalu zostaną przeprowadzone „Kreatywne warsztaty umiejętności”, „Warsztaty z Pierwszej Pomocy” oraz „Warsztaty muzyczno-rytmiczne” 

Grupa docelowa 

W naszym festiwalu wezmą dzieci oraz młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Wrocław oraz zaproszeni harcerscy „artyści” z całej Polski. 

W 2022 roku uczestnicy festiwalu będą mogli zaprezentować się w różnych kategoriach wiekowych: 
– zuchy (dzieci w wieku 6 – 10 lat) 
– harcerze (dzieci w wieku 10 – 16 lat) 
– wędrownicy i instruktorzy (w wieku 16 +). 

 

 

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt ZHP Wrocław dla Ukrainy. W ramach zadania realizowane są następujące działania: 

-organizowanie lokalnych akcji zbierania darów dla uchodźców, 

-pełnienie służby na terenie Dworca Głównego we Wrocławiu, na terenie dworca PKP w Zgorzelcu -m.in. w punktach informacyjnych, recepcyjnych,  

-przyjmowanie uchodźców- -zajmowanie się dziećmi 

-obsługa magazynów z darami, przygotowanie produktów do wydania oraz wysyłki.- przyjmowanie artykułów, sortowanie, pakowanie, ładowanie na busy i tiry. 

 

Celem naszych działań jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Chcemy w sposób przemyślamy, skoordynowany pomagać przybywającym uchodźcom ale po już dwóch tygodniach działań wiemy, że tylko dobra koordynacja, przemyślana organizacja punktów wsparcia i ogromna doza empatii pozwoli osiągać możliwie najlepsze efekty udzielanej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym. 

 

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 9900,00 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich   

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt  „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Armii Krajowej 2022” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Armii Krajowej.  

Odbiorcami projektu są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.  

Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej, ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) . 

 

W projekcie jako interesariusze udział biorą także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.  

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących  działań: 

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Armii Krajowej”  

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Armii Krajowej, 

-Wakacyjny bieg patriotyczny „Batalionów Harcerskich”  

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 27  500,00 zł 

 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn.  „Ruszaj z nami harcerzami 2022”, który ma na celu aktywizację dzieci i  młodzieży w wieku szkolnym przez organizację cyklu 2 imprez turystycznych, które pozwolą na poznanie różnych miejsc Dolnego Śląska a także będą  źródłem nowych atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych wiążących się  nie tylko z faktem poznania nieznanych miejsc, ale wynikają z atrakcyjności form aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.. 

Celem zadania – jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży biorących udział w wędrówkach, na korzyści płynące z aktywnego uprawiania turystyki pieszej i górskiej. Dążymy do tego, by nasi uczestnicy z zamiłowaniem i wiedzą przemierzali górskie szlaki czy nizinne trasy parków krajobrazowych. Podczas imprez turystycznych uczestnicy będą aktywnie wypoczywać na łonie natury. Dzieci i młodzież oraz dorośli na szlakach będą mieli okazję doświadczyć piękna walorów krajobrazu, ale także poznać rejon Sudetów – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich. 

Zadanie adresowane jest do grupy 310 dzieci i młodzieży, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej w tym z powiatu Bolesławieckiego, Jaworskiego, Jeleniogórskiego, Wrocławskiego, miasta Wrocławia, powiatu Trzebnickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Legnickiego.  

W ramach zadania planujemy zorganizować cykl 2 imprez: 

– Jubileuszowy XXX Rajd Granica 

– Rajd Marzanna 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w kwocie 10  000,00 zł. 

 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Odkrywamy Dolny Śląsk 2022”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. Stworzeniu modułu III propozycji programowej „Odkrywamy Dolny Śląsk”
 2. Przeprowadzeniu 5 warsztatów #dolnyśląsk dla łącznie 500 osób

 

Propozycja programowa Odkrywamy Dolny Śląsk jest materiałem dla drużynowych harcerskich wspierającym ich pracę wychowawczą w zakresie edukacji kulturowej. Zaproponowana przez nas propozycja (wydana w formie poradnika) przede wszystkim służy ciekawemu świata, otwartemu na wiedzę i aktywnemu zuchowi (wiek 5-8 lat), 

harcerzowi (wiek 9-16 lat), wędrownikowi (wiek 17-25 lat), ale też będzie przeznaczona do  wykorzystania przez zainteresowanych nauczycieli podczas zajęć w szkole. Po wydaniu w 2021 roku I i II modułu propozycji planujemy przygotowanie i wydanie modułu III w tematyce dotyczącego stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. 

 

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań, które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. 

Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będzie przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu. 

 

Cele projektu: 

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie kultury, historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska a przede wszystkim Wrocławia
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w miejscowościach na Dolnym Śląsku.
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Przygotowywanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym Dolnego Śląska,
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu,
 • Promocja Dolnego Śląska i Wrocławia.

 

W trakcie Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu planowane są warsztaty #dolnyśląsk,a we wrześniu podczas harcerskiego startu druga edycja warsztatów #dolnyslask II. Zdobyta lub utrwalona podczas warsztatów wiedza będzie miała charakter funkcjonalny i będzie w zamierzeniach prowadzić do kształtowania umiejętności wyszukiwania i doboru informacji dotyczących proponowanej tematyki, a także będzie kształtować samodzielność, logiczne myślenie i nawyk samokształcenia, wprowadzania treści w sposób twórczy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15  000,00 zł. 

 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 18 grudnia 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Nasze pory roku”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. warsztatów twórczości artystycznej (plastycznych, muzyczno-rytmicznych i teatralnych)
 2. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

 

Nasze pory roku to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki,, wiary we własne możliwości młodych ludzi przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. 

Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość (lokalną, regionalną, narodową) i poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Zadanie jest integracyjne, w założeniu skierowane do młodych ludzi dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Tworzenie podczas warsztatów dzieł artystycznych związanych z pięknem przyrody czterech pór roku, działanie na rzecz grupy, podkreślanie swojej wyjątkowości lokalnej oraz regionalnej i indywidualnej stanie się elementem, budowania tożsamości środowiskowej, a tym samym regionalnej i narodowej. 

 

Projekt skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży, w tym też do młodzieży 

niepełnosprawnej z gminy Jordanów Śląski, Czernica oraz Kąty Wrocławskie. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe oraz w niektórych przypadkach tak jak np. festiwal wszyscy uczestnicy bez podziału na wiek i płeć. Zaplanowane zadania w projekcie są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, rozwijającymi i odnoszą się do aktywizacji kulturalnej uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jednakże najliczniejszą grupą beneficjentów będą dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami ( planowane 90 % uczestników). 

Dorośli uczestnicy projektu to członkowie rodzin uczestników festiwalu i zaproszeni na festiwal mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 10  000,00 zł.