Projekty i dotacje 2022

Projekty i dotacje 2022

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2022:
Projekt MEiN - Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne
Górska przygoda
XI OFPHiT Bumerang
PROO5A
Wdzięczni żołnierzom
Ruszaj z nami harcerzami 2022
Odkrywamy Dolny Śląsk 2022
Nasze pory roku
Warsztaty kulturalne podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu
ZHP Wrocław dla Ukrainy
W służbie Ojczyźnie
Harcerska wyprawa szlakiem kampanii włoskiej armii gen. W.Andersa
W służbie Ojczyźnie - cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska
Akademia Kadry NS
Dolnośląscy Odkrywcy
Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów 2022

Od 21 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację projektu „Każde pokolenie ma własny czas – cykl działań rozwijających współpracę międzypokoleniową”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej, zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywizowaniu seniorów w życiu społecznym, rozwijanie kompetencji społecznych osób w wieku 55+ oraz działania długofalowe mające wpływ na postawy młodych ludzi wobec starości.

Naszym zadaniem jest odbudowywanie i podtrzymywanie więzi między młodymi ludźmi a osobami starszymi, pobudzanie seniorów do rozwijania zdolności samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych, zmotywowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania różnych form aktywności z seniorami, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych przez wspólne z  młodymi uczestnikami projektu działania. Ważnym aspektem projektu jest dążenie przez szereg działań do przywracania autorytetu społeczeństwa wielopokoleniowego i podkreślania wartości rodzin wielopokoleniowych w społeczeństwie.

W ramach projektu tworzonych jest 7 placówek harcerskich świadczących wsparcie dla osób uprawnionych w Głogowie,  Lubaniu, Oławie, Wrocławiu. Działania projektu będą też przeprowadzone w Karkonoszach, Poznaniu oraz Zakopanem.

Zadania realizowane w trakcie projektu zapewniają osobom uczestniczącym w projekcie – młodym ludziom i seniorom – wsparcie w podniesieniu kompetencji społecznych, aktywizację według najwyższych standardów jakościowych, utrwalenie relacji międzypokoleniowych.

Zadanie adresowane jest do grupy 120 młodych ludzi w wieku szkolnym oraz 120 osób w wieku 55+, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej.

Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do eliminacji pojawiających się problemów z  integracją oraz akceptacją przez młodych ludzi grup senioralnych i przyczyni się do ich dużej aktywności. Efektem projektu będzie też ukazanie seniorom możliwości aktywnego działania w  różnych płaszczyznach życia w celu budowania indywidualnego potencjału, wzmacniania więzi międzypokoleniowych oraz tworzenia lokalnych grup wsparcia , które mogą stanowić realną pomoc dla seniorów po zakończeniu realizacji projektu. Przez realizację działań projektu we współpracy z młodymi wolontariuszami dokona się zmiana w postrzeganiu seniorów przez ludzi młodych. Młodzi ludzie będą mieli możliwość odkrycia zalet i potencjału seniorów. Będą mogli korzystając z ich wiedzy, doświadczeń, kompetencji nie tylko poszerzyć swoje kompetencje społeczne ale też zmieniać na lepszy swój stosunek emocjonalny do starszych. Zaplanowane zajęcia w trakcie warsztatów i wycieczek w dużym stopniu są tworzone przez młodych ludzi ale w założeniu we współpracy z seniorami. Pozwoli to na przygotowanie możliwie najlepszego przekazu.

Wszelkie działania projektu umożliwiają wszystkim naszym beneficjentom wymianę zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem.

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt” Górska Przygoda podczas XXX Ogólnopolskiego Rajdu Granica” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 231 000,00 zł oraz ze środków ROHiS w kwocie 16500,00 zł.
Celem projektu jest:

 • Aktywizowanie harcerzy z niepełnosprawnościami do zdobywania nowych umiejętności (sportowych, turystycznych, artystycznych) we współpracy ze sprawnymi rówieśnikami
 • integracja społeczna między drużynami harcerskimi – harcerzy sprawnych i niepełnosprawnych, integracja społeczna niepełnosprawnych harcerzy w społeczeństwie
 • Prezentacja aktywizujących form działalności drużyn Nieprzetartego Szlaku,

„Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXX Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski.  W roku 2022 planujemy udział 210 harcerzy z niepełnosprawnościami. Rajd będzie w tym roku wyjątkowy bo jubileuszowy to już 30 edycja i w ramach zajęć wieczornych pojawią się torty urodzinowe i inne atrakcje integrujące grupy. Będą to niepełnosprawni harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn. Zadania sprawnościowe, manualne sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży z drużyn Nieprzetartego Szlaku wyłonią najlepiej przygotowane drużyny rajdowe.

Od 14.02.2022 do 20.04.2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”, który otrzymał dofinansowanie z Gminy Wrocław w kwocie 15000,00 zł 

Sam festiwal zorganizowany będzie przez Hufiec ZHP Wrocław Południe na terenie miasta Wrocław. Głównym miejscem odbywania się naszego festiwalu będzie sala kinowa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza we Wrocławiu. Tam będą odbywać się przesłuchania konkursowe, warsztaty, obiad oraz uroczysty Koncert Galowy z gwiazdą wieczoru. 

W trakcie festiwalu zostaną przeprowadzone „Kreatywne warsztaty umiejętności”, „Warsztaty z Pierwszej Pomocy” oraz „Warsztaty muzyczno-rytmiczne” 

Grupa docelowa 

W naszym festiwalu wezmą dzieci oraz młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Wrocław oraz zaproszeni harcerscy „artyści” z całej Polski. 

W 2022 roku uczestnicy festiwalu będą mogli zaprezentować się w różnych kategoriach wiekowych: 
– zuchy (dzieci w wieku 6 – 10 lat) 
– harcerze (dzieci w wieku 10 – 16 lat) 
– wędrownicy i instruktorzy (w wieku 16 +). 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt ZHP Wrocław dla Ukrainy. W ramach zadania realizowane są następujące działania: 

-organizowanie lokalnych akcji zbierania darów dla uchodźców, 

-pełnienie służby na terenie Dworca Głównego we Wrocławiu, na terenie dworca PKP w Zgorzelcu -m.in. w punktach informacyjnych, recepcyjnych,  

-przyjmowanie uchodźców- -zajmowanie się dziećmi 

-obsługa magazynów z darami, przygotowanie produktów do wydania oraz wysyłki.- przyjmowanie artykułów, sortowanie, pakowanie, ładowanie na busy i tiry. 

 

Celem naszych działań jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Chcemy w sposób przemyślamy, skoordynowany pomagać przybywającym uchodźcom ale po już dwóch tygodniach działań wiemy, że tylko dobra koordynacja, przemyślana organizacja punktów wsparcia i ogromna doza empatii pozwoli osiągać możliwie najlepsze efekty udzielanej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym. 

 

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 9900,00 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich   

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt  „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Armii Krajowej 2022” w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Armii Krajowej.  

Odbiorcami projektu są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.  

Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej, ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) . 

 

W projekcie jako interesariusze udział biorą także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.  

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących  działań: 

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Armii Krajowej”  

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Armii Krajowej, 

-Wakacyjny bieg patriotyczny „Batalionów Harcerskich”  

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 27  500,00 zł 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn.  „Ruszaj z nami harcerzami 2022”, który ma na celu aktywizację dzieci i  młodzieży w wieku szkolnym przez organizację cyklu 2 imprez turystycznych, które pozwolą na poznanie różnych miejsc Dolnego Śląska a także będą  źródłem nowych atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych wiążących się  nie tylko z faktem poznania nieznanych miejsc, ale wynikają z atrakcyjności form aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.. 

Celem zadania – jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży biorących udział w wędrówkach, na korzyści płynące z aktywnego uprawiania turystyki pieszej i górskiej. Dążymy do tego, by nasi uczestnicy z zamiłowaniem i wiedzą przemierzali górskie szlaki czy nizinne trasy parków krajobrazowych. Podczas imprez turystycznych uczestnicy będą aktywnie wypoczywać na łonie natury. Dzieci i młodzież oraz dorośli na szlakach będą mieli okazję doświadczyć piękna walorów krajobrazu, ale także poznać rejon Sudetów – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich. 

Zadanie adresowane jest do grupy 310 dzieci i młodzieży, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej w tym z powiatu Bolesławieckiego, Jaworskiego, Jeleniogórskiego, Wrocławskiego, miasta Wrocławia, powiatu Trzebnickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Legnickiego.  

W ramach zadania planujemy zorganizować cykl 2 imprez: 

– Jubileuszowy XXX Rajd Granica 

– Rajd Marzanna 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w kwocie 10  000,00 zł. 

W okresie od 10 marca 2022 do 30 października 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Odkrywamy Dolny Śląsk 2022”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. Stworzeniu modułu III propozycji programowej „Odkrywamy Dolny Śląsk”
 2. Przeprowadzeniu 5 warsztatów #dolnyśląsk dla łącznie 500 osób

Propozycja programowa Odkrywamy Dolny Śląsk jest materiałem dla drużynowych harcerskich wspierającym ich pracę wychowawczą w zakresie edukacji kulturowej. Zaproponowana przez nas propozycja (wydana w formie poradnika) przede wszystkim służy ciekawemu świata, otwartemu na wiedzę i aktywnemu zuchowi (wiek 5-8 lat), 

harcerzowi (wiek 9-16 lat), wędrownikowi (wiek 17-25 lat), ale też będzie przeznaczona do  wykorzystania przez zainteresowanych nauczycieli podczas zajęć w szkole. Po wydaniu w 2021 roku I i II modułu propozycji planujemy przygotowanie i wydanie modułu III w tematyce dotyczącego stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. 

 

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań, które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. 

Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będzie przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu. 

 

Cele projektu: 

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie kultury, historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska a przede wszystkim Wrocławia
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w miejscowościach na Dolnym Śląsku.
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Przygotowywanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym Dolnego Śląska,
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu,
 • Promocja Dolnego Śląska i Wrocławia.

W trakcie Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu planowane są warsztaty #dolnyśląsk,a we wrześniu podczas harcerskiego startu druga edycja warsztatów #dolnyslask II. Zdobyta lub utrwalona podczas warsztatów wiedza będzie miała charakter funkcjonalny i będzie w zamierzeniach prowadzić do kształtowania umiejętności wyszukiwania i doboru informacji dotyczących proponowanej tematyki, a także będzie kształtować samodzielność, logiczne myślenie i nawyk samokształcenia, wprowadzania treści w sposób twórczy. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15  000,00 zł. 

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 18 grudnia 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn „Nasze pory roku”  , który obejmuje realizację dwóch zadań: 

 1. warsztatów twórczości artystycznej (plastycznych, muzyczno-rytmicznych i teatralnych)
 2. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

Nasze pory roku to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki,, wiary we własne możliwości młodych ludzi przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. 

Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość (lokalną, regionalną, narodową) i poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Zadanie jest integracyjne, w założeniu skierowane do młodych ludzi dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Tworzenie podczas warsztatów dzieł artystycznych związanych z pięknem przyrody czterech pór roku, działanie na rzecz grupy, podkreślanie swojej wyjątkowości lokalnej oraz regionalnej i indywidualnej stanie się elementem, budowania tożsamości środowiskowej, a tym samym regionalnej i narodowej. 

 

Projekt skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży, w tym też do młodzieży 

niepełnosprawnej z gminy Jordanów Śląski, Czernica oraz Kąty Wrocławskie. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe oraz w niektórych przypadkach tak jak np. festiwal wszyscy uczestnicy bez podziału na wiek i płeć. Zaplanowane zadania w projekcie są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, rozwijającymi i odnoszą się do aktywizacji kulturalnej uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jednakże najliczniejszą grupą beneficjentów będą dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami ( planowane 90 % uczestników). 

Dorośli uczestnicy projektu to członkowie rodzin uczestników festiwalu i zaproszeni na festiwal mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 10  000,00 zł. 

Projekt „Warsztaty kulturalne podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu”  odbył się podczas Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który odbywał się od 3 do 5 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. Tegoroczna edycja w sposób szczególny kładła nacisk na aspekt odkrywania miasta Wrocławia, zgodnie z realizowaną od 2021 roku propozycją programową „Odkrywcy Dolnego Śląska”. Celem zadań z propozycji było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie budowania patriotyzmu lokalnego i zwiększanie świadomości na temat kultury i tradycji związanych z regionem, z którego pochodzą. W trakcie zlotu zorganizowano zajęcia dla ponad 800 członków ZHP: zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca Wrocław, Wrocław Wschód, Wrocław Południe oraz Wrocław Północ.  Część działań podsumowujących wraz z apelem kończącym odbyła się na terenie Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184. Uczestnicy realizowali wcześniej przygotowane zadania podczas wędrówek na 7 trasach:

 • trasa zuchowa – dla dzieci w wieku 6-9 lat;
 • trasa harcerska – 10-12 lat;
 • trasa starszoharcerska – 13-15 lat;
 • trasa wędrownicza – młodzież w wieku 16-21 lat;
 • trasa instruktorska i starszyzny – uczestnicy w wieku 21+;
 • trasa seniorów;
 • trasa Nieprzetartego Szlaku – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Każdą z tras obsługiwał sztaby zlotu: komendanci tras wraz ze swoimi zespołami roboczymi.

Promocja i rekrutacja uczestników odbyła się od 27.05.2022. Do 30 maja 2022 zakończone zostały ostatnie prace związane z przygotowaniami do wydarzenia, w tym rekrutacja , podział patroli na poszczególne tras.

W sobotę 4 czerwca odbyło się tzw.: Miasteczko Inspiracji i uroczysty apel na terenie Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184.

Miasteczko Inspiracji było miejscem gdzie uczestnicy zlotu mogli poznać różnorodność form i atrakcji oferowanych w dolnośląskich drużynach harcerskich ale też tam będzie możliwość prezentacji propozycji kadry do wykorzystania w pracy śródrocznej i podczas zbliżającej się akcji letniej. W miasteczku odbył się też cykl warsztatów twórczości artystycznej, małe plenery malarskie, warsztaty gier i ćwiczeń ruchowych.

Po zlocie odbyło się spotkanie ewaluacyjne oraz zostanie przygotowane sprawozdanie z realizacji zadania.

Zajęcia odbywały się z reguły na przestrzeni otwartej oraz w lokalach dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami tj. zapewniające wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.

             

Zadanie było realizowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w zakresie COVID-19.

Zdanie zostało dofinansowanie w kwocie 10000,00 zł  ze środków Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 

ZHP Wrocław dla Ukrainy

Służba na rzecz Ukrainy odbywała się od 1 kwietnia 2022r do 30 czerwca 2022r i odbywała się w dwóch centralnych punktach w Zgorzelcu oraz we Wrocławiu 

Służba w Zgorzelcu:

Prowadzona była  świetlica dla dzieci ukraińskich oraz kawiarenkę dla mam gdy przychodziły ze swoimi pociechami . Świetlica była czynna we wtorki i czwartki. Zorganizowana była w taki sposób że mama mogła zostawić swoje  dziecko i załatwić sprawy urzędowe , 
Koordynowaliśmy wraz z Urzędem Miejskim w Zgorzelcu  pracę wolontariuszy spoza ZHP w ilości 30-50 osób którzy 2-3 razy dziennie odbierali uchodźców na dworcu PKP pomagali  im się dostać do punktu zakwaterowania , następnie w tym samym dniu lub następnym ponownie przeprowadzenie ich na PKP i pomoc w ulokowaniu ich w pociągach jadących do Niemiec .

Osobno także przyjmowaliśmy na noc od 20-30 osób narodowości Ukraińskich do naszej harcówki która mieści się na stacji PKP W tym czasie szykowaliśmy im posiłki zapewnialiśmy ciepłą herbatę ,  organizowaliśmy także zbiórkę opatrunków

Służba we Wrocławiu:

– pakowanie, sortowanie darów w Centrum „Czasoprzestrzeń”,
– zbiórka darów „artykułów papierniczych” dla dzieci uchodźców,
– przygotowywanie kanapek dla uchodźców,
– pełnienie służby na dworcu Głównym PKP we Wrocławiu,
– pomoc przy przygotowaniu miejsca noclegowego w dawnym budynku Gimnazjum nr. 15 we Wrocławiu,
– służba na granicy w ramach „Zastęp Granicy”,- pomoc przy segregowaniu i wydawaniu darów w Sektorze 3 we Wrocławiu,
– zajęcia dla dzieci ukraińskich w parafii Baptystów,
– segregowanie darów we Wrocławskim Stowarzyszeniu Wychowawców,
– rozpoczęcie zbiórki materiałów opatrunkowych i środków medycznych,
– pomoc przy segregowaniu darów w siedzibie Rady Osiedla,

 

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Od 15 czerwca 2022 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „W służbie Ojczyźnie 2022 – cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” w formie cyklu obozów sportów-proobronnych, warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych.  

Projekt zakłada organizację 6 obozów po 7 dni każdy  dla 210 osób rekrutowanych z powiatów i gmin: Żmigród, , Jelenia Góra, Lubin, Wrocław, Łagiewniki, Bolesławiec. Obozy planowane są na miesiące lipiec oraz sierpień na terenie baz harcerskich w woj. Lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim – m. in. w Lginiu, Nowy Zatom , Białogórze, Pobierowie, Wygnańczycach. 

Uczestnicy obozów będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności w dziedzinie obronności.  m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, wspinaczki, posługiwania się sprzętem ratowniczym  i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano współzawodnictwo między drużynami obozowymi sprawdzające znajomość technik  specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.  

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu.. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z dodatkowym modułem dot. Bezpieczeństwa. Dzięki nim pogłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie.  Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Na manewry złożą się zatem formy współzawodnictwa, przygodowa gry o charakterze wyczynowym oraz warsztaty sprawnościowe, pozwalające na zgłębienie podstaw danych dziedzin. Fabuła dawać będzie nie tylko możliwość sprawdzenia sprawności fizycznej i zaznajomienia się w praktyce z samą specjalnością obronną, ale również będzie kształtowała umiejętności i zachowania  niezbędne w czasie klęsk żywiołowych. Ten element jest dla nas niezwykle ważny. W ten sposób nawiązujemy do działań jakie nasze harcerskie  środowisko prowadziło w czasie klęsk żywiołowych, w tym np. powodzi 1997, 2010, letnich burz i wichur – i zagrożeń z nimi związanych, Dodatkowy moduł dotyczący  bezpieczeństwa to możliwość pokazania w praktyce zagrożeń związanych z nieznanym terenem, z zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogody.  

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 40 dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przekażemy wiedzę jak należy udzielać pierwszej pomocy. Warsztaty zostaną zorganizowane we Wrocławiu. 

 

”Harcerska wyprawa  szlakiem kampanii włoskiej armii gen. W.Andersa”– to projekt Chorągwi Dolnośląskiej  ZHP realizowany dla planowanych 40 harcerzy i instruktorów .

Celem projektu jest miedzy innymi:

 • Pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia
 • Poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat 2 Korpusu Polskiego i walk żołnierzy polskich we Włoszech pomiędzy uczestnikami wyprawy (większość z nich po raz pierwszy będzie uczestniczyła w takim przedsięwzięciu).
 • Pogłębienie świadomości i dumy narodowej w uczestnikach zadania przez aktywny udział w działaniach projektu, uroczystych mszach św. na cmentarzach, apelach poległych, grze Honker.

Projekt jest dofinasowany w kwocie 20 000 zł ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje od 1.09 do 31 12.2022 Projekt „W służbie Ojczyźnie – cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”. 

Zadanie  realizowane jest w ramach  3 działań powiązanych tematyką proobronną służącą zdobywaniu umiejętności i budowaniu poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego.  

Ważnym aspektem zadania będą warsztaty Zaradny i Aktywny z najistotniejszym modułem dot. Bezpieczeństwa. Będą to przede wszystkim zajęcia, które przekażą w sposób praktyczny, młodemu człowiekowi różne umiejętności przydatne w życiu. Dzięki nim zgłębią wiedzę w dziedzinach: edukacji proobronnej i bezpieczeństwa. Zajęcia będą podzielone na części m.in.:  Klęski żywiołowe, Las, Zdrowie i choroby zakaźne, Skażenia środowiska, Awarie i pożary obiektów budowlanych, Znalezienia niewypału lub niewybuchu, Otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia. Warsztaty odbędą się w Przesiece, Oławie i we Wrocławiu  

Kolejnym zadaniem, obejmującym zakres bezpieczeństwa będą warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, których uczestnikami będą dzieci i młodzież.  

Trzecie działanie  dotyczącym bezpieczeństwa w  zakresie umiejętności reagowania na niespodziewane zagrożenia będą Manewry Techniczno – Obronne, które obędą się w Tomisławiu  19.11.2022. 

Projekt ma pokazać, że można i trzeba działać zawsze zwracając uwagę na bezpieczeństwo, że warto organizować wiele działań poszerzających wiedze i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa dla dobra innych ludzi. Dostarcza dzieciom oraz młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza poczucie odpowiedzialności, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów związanych z zagrożeniami. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 44.800,00 zł 

ZHP Chorągiew Dolnośląska od czerwca realizuje projekt „Akademia Kadry NS” w formie cyklu przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i wolontariuszy pracujących na rzecz osób z  niepełnosprawnościami.  

W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone szkolenia kadry instruktorskiej ZHP działającej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie wolontariuszy do podjęcia w środowiskach lokalnych służby na rzecz osób niepełnosprawnych. Tworząc możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności damy szansę podniesienia jakości świadczonych usług na rzecz środowiska niepełnosprawnych, podniesienia świadomości sprawczej. 

Zaplanowane w projekcie szkolenia są niezbędne do przygotowania uczestników do pracy z osobami niepełnosprawnymi, właściwego wspierania ON w możliwie wszechstronnym rozwoju intelektualnym, fizycznym, społecznym. Dzięki dobrze przygotowanej i aktywnej, wzbogaconej nowymi pomysłami kadrze i wolontariuszom dzieci i młodzież niepełnosprawna zrzeszona w naszych drużynach otrzyma lepsze wsparcie w  indywidualnym rozwoju i pokonywaniu codziennych barier i ograniczeń. Nieustannie na rynku pojawiają się nowe oferty specjalistycznych usług skierowanych do osób niepełnosprawnych, działając profesjonalnie chcemy mieć możliwość przygotowania propozycji wsparcia dla każdego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, chcemy również zachęcić otoczenie do czerpania z naszych doświadczeń. 

W ramach projektu realizowane są szkolenia: 

 1. Warsztaty doskonalące  
 2. Warsztaty wsparcia psychologicznego. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 18.000,00 zł  

ZHP Chorągiew Dolnośląska od czerwca realizuje projekt „Dolnośląscy Odkrywcy” , który realizowany jest przez cykl przedsięwzięć związanych propozycją programową „Odkrywamy Dolny Śląsk”. Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Dolnośląskiej Chorągwi ZHP planują w 2022 roku zorganizowanie kilku imprez dających możliwość aktywizacji oraz integracji środowisk harcerzy niepełnosprawnych, promujących ich działania, uświadamiających społeczeństwu efekty pracy metodą harcerską wśród dzieci dysfunkcyjnych. Zadanie obejmuje organizację cyklu działań z repertuarem zajęć artystycznych, sportowych. Beneficjenci poznają dzięki nim wiele nowych form aktywności i czynnego spędzania wolnego czasu. Nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności.  

Projekt obejmuje działania to: 

 1. Zajęcia sportowe-Kajakowe 
 2. Regaty kajakowe i turniej piłki wodnej 
 3. Warsztaty twórczości artystycznej 
 4. Spotkania z Mikołajem. 

 Przez charakter i program tegorocznych imprez chcemy tak wspierać rozwój niepełnosprawnych harcerzy, aby mogli zgodnie ze swoimi możliwościami włączać się w działalność społeczności, w której żyją, rozwijać swoją aktywność.  

W programie uwzględniono także wiele działań opartych na zasadzie rywalizacji, która jest czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych, a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych  i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności, zaradności osobistej  i samodzielności. 

Uczestnicy projektu są rekrutowani spośród drużyn osób niepełnosprawnych, które działają w wielu hufcach ZHP Chorągwi Dolnośląskiej  

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000,00 zł  

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji projektu „Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów 2022”, które otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 110000,00 zł

Już po raz kolejny, planujemy wykonać w okresie Świąt Bożego Narodzenia na rzecz kombatantów i osób represjonowanych mieszkających na terenie działania Hufców ZHP we Wrocławiu, Łagiewnikach, Świdnicy, Powiatu Trzebnickiego oraz Lubinie

Planowane  lekcje braterstwa to w części środowisk spotkania z kombatantami a w części tylko przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek. W środowiskach gdzie będzie możliwe spotkanie  świąteczne będzie to okazja sprzyjająca rozmowom z odchodzącymi uczestnikami walk w czasie II wojny światowej oraz z  tymi, którzy w okresie od 1945 do 1989 roku oddani byli sprawie opozycji komunistycznej, poddawani byli represjom.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o najnowszej historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swą wiedzę i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków. Na części spotkań prezentowana będzie wystawa poświęcona bohaterowi Chorągwi Dolnośląskiej hm. Stefanowi Mirowskiem – żołnierzowi Szarych Szeregów – a tym samym Armii Krajowej.

Ponadto młodzież uczestnicząca w zadaniu przygotuje paczki świąteczne dla kombatantów oraz osób represjonowanych i będzie je wręczała podczas zaplanowanych spotkań lub dostarczała bezpośrednio do miejsc zamieszkania w zależności od mobilności beneficjentów naszego projektu.. 

Zaplanowane wydarzenia będą doskonałą okazją do udziału w żywej lekcji historii, wysłuchania wspomnień i opowieści osób, które doświadczyły tragicznych wydarzeń II wojny światowej, poznania wkładu byłych żołnierzy w obronę Ojczyzny, poznania historii opozycji antykomunistycznej .

Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom możliwe będzie zbudowanie i podtrzymanie braterstwa -więzi międzypokoleniowych, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby kombatantów, weteranów, seniorów oraz budowa ich autorytetu.

W projekcie uczestniczyć będą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców :, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy, Łagiewnik, Legnica oraz Lubin. Szacujemy udział kombatantów w zadaniu wg wstępnego rozpoznania komendantów wymienionych hufców:

Hufiec Łagiewniki – 40 kombatantów

Hufiec Legnica- 20 kombatantów

Hufiec Świdnica – 40 kombatantów

Hufiec Powiatu Trzebnickiego – 50 kombatantów

Hufiec Lubin – 20 kombatantów

Hufiec Wrocław – 80 kombatantów

Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań , które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski. Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań będziemy przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.  

Skip to content