Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty i dotacje 2021

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2021:

Harcerska służba braterstwaGórska przygodaKierunek Rozwój...W kręgu Babiego lataW służbie Ojczyźnie 2021ŻołnierzomMłodzieżowy wolontariat 2021Włączeni w WolONtariatAktywny Senior 2021Odkrywamy Dolny Śląsk
 

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania  „Harcerska służba  braterstwa” , którego celem jest przygotowanie i dostarczenie paczek z artykułami spożywczymi/chemii gospodarczej/środków ochrony osobistej  dla łącznie 60 kombatantów i osób represjonowanych

Każdy wolontariuszy uczestniczący w projekcie, a wchodzący w skład zespołów dostarczających zakupy będzie miał dodatkowe zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkich wywiadów z  beneficjentami.

Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą wiedzę o historii Polski, a kombatanci oraz osoby represjonowane będą mogli przekazać swoje wspomnienia i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków.

Młodzież uczestnicząca w zadaniu wykona następujące:

  1. Zakupy spożywcze – 1 na dwa tygodnie (3 x w zadaniu)
  2. Zakupy środków chemicznych i odkażających (1 w zadaniu)
  3. Będzie rozwozić przygotowane zakupy/paczki do domów kombatantów.

W projekcie uczestniczą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców: Jawor, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy , Zgorzelca, Lubina.

Zadanie finansowane jest w kwocie 30 000,00 zł ze środków Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

Komenda Dolnoslaskiej Chorągwi ZHP realizuje projekt” Górska Przygoda podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Granica” dofinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 194780,00 zł oraz ze środków ROHiS w kwocie 21000,00 zł.
Celem projektu jest:

  • Aktywizowanie harcerzy z niepełnosprawnościami do zdobywania nowych umiejętności (sportowych, turystycznych, artystycznych) we współpracy ze sprawnymi rówieśnikami
  • integracja społeczna między drużynami harcerskimi – harcerzy sprawnych i niepełnosprawnych, integracja społeczna niepełnosprawnych harcerzy w społeczeństwie
  • Prezentacja aktywizujących form działalności drużyn Nieprzetartego Szlaku,

„Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXIX Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski.  W roku 2021 planujemy udział 200 harcerzy z niepełnosprawnościami. Będą to niepełnosprawni harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn. Zadania sprawnościowe, manualne sprawdziany umiejętności dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci i młodzieży z drużyn Nieprzetartego Szlaku wyłonią najlepiej przygotowane drużyny rajdowe.

Tegoroczna Górska Przygoda podczas XXIX Rajdu Granica odbędzie się w terminie od 9 do 12 września.

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP realizuje projekt „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP  i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 435,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS w kwocie 19 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Cele projektu : Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (harcerzy i osób niezrzeszonych w organizacji) co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia ich podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowane są:

  1. warsztaty, które pozwolą na:

* Doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym.

* Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej ZHP w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych prowadzące do zwiększania samodzielności i aktywności życiowej ich podopiecznych.

* Ujednolicanie wiedzy w zakresie tematyki warsztatów wśród instruktorów ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski.

  1. seminaria – trzydniowe spotkania grup instruktorskich zainteresowanych wybranym tematem. Seminaria dają możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska
    w zakresie stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Do 1 maja 2021 roku zrealizowano 4 edycje warsztatów, które odbyły się
w Szklarskiej Porębie, w OSW ‘Perkoz” w Schronisku Górskim „Głodówka”
w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział wzięło łącznie 95 osób.

Do końca czerwca zorganizowane zostaną 2 seminaria oraz 2 warsztaty.

 

Projekt realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku.

Celem jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja, rozwijanie kompetencji społecznych osób w wieku 60+ oraz działania długofalowe mające wpływ na postawy wobec starości u osób w różnym wieku. Naszym zadaniem jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób starszych zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych, zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania różnych form aktywności, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych przez wspólne z młodymi uczestnikami projektu działania.

Zadanie realizowane w placówkach we Wrocławiu, w Jeleniej Górze,
w Lubaniu, w Świdnicy, w Oławie oraz podczas Złazu Seniorów w trakcie Rajdu Granica.

Zadanie adresowane jest do grupy 150 osób w wieku 60+, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej, zakładamy że 20% uczestników projektu to będą seniorzy niezrzeszeni w ZHP.

Projekt jest dofinasowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 215 675 zł.

 

Od czerwca do grudnia 2021 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „W służbie Ojczyźnie 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 70000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”. Wartość całego projektu wynosi 107900,00 zł

W ramach projektu realizuje się

1. cykl obozów sportów-proobronnych

2. warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej

3. dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych

Uczestnicy obozu będą zdobywać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano współzawodnictwo między drużynami obozowymi sprawdzające znajomość technik specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zakłada organizację 7 obozów po 5 dni każdy dla 210 osób rekrutowanych z powiatów i gmin: Żmigród, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Wrocław, Łagiewniki, Bolesławiec. Obozy planowane są na miesiące lipiec oraz sierpień na terenie baz harcerskich w woj. Lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim – m. in. w Lginiu, Zaborówcu, Białogórze, Pobierowie, Wygnańczycach.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z dodatkowym modułem dot. Bezpieczeństwa. Dzięki nim pogłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne
w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się
o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się
w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać
w lesie, w nieznanym terenie. Dodatkowy moduł dotyczący bezpieczeństwa to możliwość pokazania w praktyce zagrożeń związanych z nieznanym terenem, z zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogody.

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 40 dzieci i młodzieży
z zakresu pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przekażemy wiedzę jak należy udzielać pierwszej pomocy.

 

 

Od 14 maja do 31 października 2021 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19000,00 złMinisterstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym ”. Wartość całego projektu wynosi 30950,00 zł

Projekt realizowany jest w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin. Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) .

W projekcie jako interesariusze biorą udział także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi.

W ramach projektu realizowane są:

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Niezłomnym”

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,

-Wakacyjny bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Niezłomnych

-Konferencja – Harcerz- Żołnierz Niezłomny – Witold Pilecki

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

 

Projekt „Młodzieżowy wolontariat 2021” będzie realizowany w formie
m .in. cyklicznych warsztatów, kursów, rajdu połączonego z zadaniami
z zakresu działań wolontarystycznych, inicjatyw umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

Projekt ma na celu prezentację oraz promocję systematycznej pracy wolontariusza wraz

z podniesieniem jego kompetencji. Wolontariusze na co dzień są zawsze gotowi do podjęcia działań społecznych. Kluczowym elementem pracy wolontariusza jest stałe podnoszenie kompetencji społecznych
i organizacyjnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20 000 zł.

 

Włączeni w WolONtariat

Włączeni w WolONtariat” to projekt, którego głównym celem jest ponowne zaktywizowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką i odbudowanie więzi społecznych, które zostały ograniczone przez pandemię covid 19.

Planujemy przeprowadzić cykl warsztatów i szkoleń z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy społeczne oraz ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Ponadto część przedsięwzięć jest adresowanych do młodych osób niepełnosprawnych. Zaplanowane działania będą realizowane formie weekendowych warsztatów, imprez plenerowych oraz licznych akcji, które w dobie pandemii będą mogły być samodzielnie zrealizowane przy zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 90 700 zł.

 

Projekt Aktywny Senior 2021 ma na celu aktywizację seniorów przez organizację cyklu warsztatów oraz imprez plenerowych. Zadanie adresowane jest do grupy 150 osób, w tym 80% stanowiących członków z oddziałów terenowych (hufców) Chorągwi Dolnośląskiej w tym z powiatu Wrocławskiego, miasta Wrocławia oraz powiatu Trzebnickiego, Świdnickiego i Wałbrzyskiego, zakładamy ze 20% uczestników projektu to będą seniorzy niezrzeszeni w ZHP.

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25 000 zł.

 

Odkrywamy Dolny Śląsk – to działanie edukacyjne służące idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej. Będzie polegało na: stworzeniu propozycji programowej „Odkrywamy Dolny Śląsk” oraz przeprowadzeniu 4 warsztatów #dolnyśląsk dla łącznie 400 osób

Projekt dofinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10 000 zł.