Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2020

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2020:

Kierunek RozwójGórska PrzygodaAktywni w społeczeństwie 2020Wolontariusz Instruktor 2020Kierunek kultura 2020Jestem aktywnyJesienne Zawody 2020Świąteczne lekcje braterstwa
 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP realizuje projekt „Kierunek Rozwój- cykl szkoleń dla kadry ZHP
i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych”
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 435,00 zł oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu ROHiS w kwocie 19 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 roku.

Cele projektu : Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (harcerzy i osób niezrzeszonych w organizacji) co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia ich podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowane są:

 1. warsztaty, które pozwolą na:
 • Doskonalenie pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy
  z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej ZHP w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych prowadzące do zwiększania samodzielności i aktywności życiowej ich podopiecznych.
 • Ujednolicanie wiedzy w zakresie tematyki warsztatów wśród instruktorów ZHP i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski.
 1. seminaria – trzydniowe spotkania grup instruktorskich zainteresowanych wybranym tematem. Seminaria dają możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska w zakresie stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Aktywni w Społeczeństwie 2020”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15 550,00zł  

Projekt „Aktywni w społeczeństwie 2020” oparty jest na działaniach edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej, kompetencji społecznych oraz działalności pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.  Zorganizowany zostanie  cykl przedsięwzięć w formie warsztatów szkoleniowych, konkursów wiedzy i sprawności w sytuacjach zagrożeń, Manewrów techniczno-Obronnych. Tematyka  warsztatów to przede wszystkim poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania struktury samorządu w części dotyczącej służbom/sztabom kryzysowym, aktywności obywatelskiej w czasach kryzysu, poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie projektu planujemy podczas Manewrów Techniczno-Obronnych w październiku. To forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki prezentowanej w trakcie projektu, ale tez dodatkowo sprawności proobronnych.

W ramach projektu odbędą się  następujące działania:

 1. Warsztaty ABC Bezpieczeństwa
 2. Warsztaty Świadomi obywatele.
 3. Manewry Techniczno-Obronne.

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku w którym udział weźmie 760 osób.  Projekt jest skierowany do młodzieży z klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół na poziome szkolnictwa średniego pochodzących
w szczególności z oddziałów terenowych ZHP Chorągwi Dolnośląskiej m. in. z powiatu Bolesławieckiego, Dzierżoniowskiego, Głogowskiego, Jaworskiego, Kłodzkiego, Oleśnickiego, Trzebnickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Oleśnickiego, Wrocławskiego.

Efektami realizacji projektu będzie

-integracja różnych środowisk młodzieżowych

– budowania świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej wokół tematyki bezpieczeństwa powszechnego

Rezultaty mierzalne:

-udział w zaplanowanych przedsięwzięciach będzie stanowić grupa 760 młodzieży

– zorganizowane zostanie łącznie 6 warsztatów

– zorganizowane zostaną Manewry Techniczno-Obronne

Osiągnięte powyższe rezultaty przyczynią się do zwiększenia liczby młodzieży zaangażowanej w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Dzięki dobrze wyszkolonej młodzieży liczymy, że w przyszłości zasili ona kadrę wychowawczo programową naszej organizacji

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Wolontariusz-Instruktor 2020”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20 000,00zł  realizowany jest w formie warsztatów oraz rajdu związanych z podnoszeniem wiedzy wolontariackiej oraz jego rozwoju. Projekt ma na celu ukazanie codziennej pracy wolontariusza wraz z podniesieniem jego kompetencji.

W ramach projektu odbędą się następujące działania działania:

 1. Warsztaty „Nasze prawa i obowiązki”
 2. Warsztaty „opiekunów prób wolontariackich”
 3. Kurs liderów zespołów instruktorskich
 4. Warsztaty „Lider+ kierowanie ludźmi w praktyce”
 5. Warsztaty „Lider+ motywowanie w działaniu”
 6. Rajd Wolontariusza, wraz z warsztatami „Żyj z pasją”

Rezultatami projektu będzie:

-stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wspierania harcerskich wychowawców w ich codziennej pracy,

-wyposażenie uczestników w narzędzia przewodzenia zespołem instruktorskim,

-integracja różnych środowisk młodzieżowych wolontariuszy

-zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami dotyczącymi pracy wolontariackiej w tym Prawo o stowarzyszeniach oraz w ustawa o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,

– rozwój zainteresowań uczestników projektu

– wypromowanie wolontariatu i postaw obywatelskich wśród młodzieży przez przekazanie dobrych praktyk

Bezpośrednim efektem projektu będzie:

-udział w zaplanowanych przedsięwzięciach będzie stanowić grupa ponad  1185 osób , w tym dzieci

i młodzież z Dolnego Śląska,

– przeszkolenie grupy 185 wolontariuszy podczas planowanych warsztatów i kursów

– wypromowanie Dolnego Śląska

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od czerwca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Kierunek Kultura”, który został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 000,00zł Jest to  projekt edukacji kulturalnej, którego celem jest rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej sztuki i kultury przez aktywną twórczość artystyczną, a w efekcie zwiększenie kompetencji artystycznych i twórczych, wiary we własne możliwości osób przygotowujących się do świadomego odbioru kultury. Zadanie jest integracyjne w  założeniu skierowane do młodych ludzi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ten projekt to tworzenie, obcowanie z pięknem, odnajdywanie swojego miejsca w otaczającym świecie, odkrywanie i twórcze doświadczanie piękna przyrody w trakcie różnych pór roku

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl  przedsięwzięć o charakterze kulturalnym :

– 10 warsztatów „twórczości artystycznej” dla planowanych 300 osób

– 7 festiwali piosenek dla łącznie 1000 osób

– wydanie  300 egz. kalendarzy pod nazwą „Kultura 365”

– rozwój artystyczny i kulturalny 2200 dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży, w tym też do młodzieży niepełnosprawnej. W projekcie jako interesariusze wezmą udział także osoby dorosłe oraz w niektórych przypadkach tak jak np. festiwal wszyscy uczestnicy bez podziału na wiek i płeć. Zaplanowane zadania w projekcie są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, rozwijającymi i odnoszą się do aktywizacji kulturalnej uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

 

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej od lipca 2020 rozpoczęła realizację projektu „Jestem Aktywny  – regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne”, który został dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 27 750,00zł  

Projekt  ” Jestem Aktywny  – regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie uzdolnień, kompensowanie dysfunkcji, zaangażowanie społeczne. Osiągnięcie większej suwerenności w zakresie intensyfikowania i stymulacji wieloprofilowej rewalidacji, podniesienie jakości życia poprzez systematyczne utrwalanie kompetencji kluczowych.

Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Dolnośląskiej Chorągwi ZHP zorganizują regionalne imprezy dające możliwość poszerzenia spektrum aktywności dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w drużynach harcerskich i integracyjnych. Aktywizujące zajęcia ( w tym konkursy, współzawodnictwa, zawody) realizowane w trakcie imprez wpłyną na wszechstronne kształtowanie osobowości uczestników oraz umożliwią kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Przez urozmaicone zajęcia aktywizujące podczas zaplanowanych wydarzeń osoby niepełnosprawne będą mogły w większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym oraz pogłębić wiedzę, doświadczenia i relacje z innymi.

Zadanie przewiduje organizację cyklu imprez z repertuarem zajęć sportowych, turystycznych, twórczości artystycznej, integracyjnych. Beneficjenci poznają dzięki nim wiele nowych form aktywności i czynnego spędzania wolnego czasu. Nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności. Dzięki integracyjnej formie większości zajęć pogłębiona zostanie znajomość „świata osób niepełnosprawnych” wśród osób sprawnych.

Planowane działania:

 1. Festiwal Twórczości Artystycznej – lipiec
 2. Zajęcia z pływania połączone z aktywizującymi zajęciami ogólnorozwojowymi – lipiec/wrzesień
 3. Regaty kajakowe – wrzesień
 4. Jesienna Olimpiada sportów różnych- wrzesień/październik
 5. Spotkanie z Mikołajem- grudzień

Całe zadanie będzie realizowane na terenie Dolnego Śląska, którego adresatami będzie 280 osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna m. in. z powiatu Trzebnickiego, Wrocławskiego, Głogowskiego, Świdnickiego , Oleśnickiego  oraz Lubińskiego.

 

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej otrzymała dofinansowanie projektu „Jesienne Zawody 2020”, który ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10 000,00zł
Jesienne zawody 2020 odbywały się w 04.10.2020, w których uczestniczyło 200 osób w tym 40 osób z niepełnosprawnościami.
Na Jesienne Zawody 2020 złożyły się różne formy współzawodnictwa. Cała impreza miała charakter biegu na
orientację, podczas którego na wybranych punktach zawodnicy wykonywali różne zadania takie jak:
– ułożenie ogniska,
– przygotowanie posiłku na ognisku,
– rozkładanie składanie namiotu,
– budowanie szałasu,
– nauka maskowania,
– strzelanie z broni (pod okiem instruktorów),
– strzelanie z łuku,
– przejście małego toru przeszkód,
– niewidzalna ręka (zrobienie dobrego uczynku na rzecz społeczności lokalnej)
– budowanie wybranych budowli ze słomek,
– udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku,
– nauka orientacji w terenie,
– czytanie mapy,
– wyznaczanie azymutów itp.

Cała fabuła biegu dawała możliwość sprawdzenia sprawności fizycznej i zaznajomienia się w praktyce z formą jaką są terenowe gry przygodowe z fabułą. Z uwagi na panująca pandemię gry również kształtowały umiejętności i zachowania niezbędne w czasie pandemii, czy klęsk żywiołowych. W ten sposób nawiązaliśmy do działań jakie nasze harcerskie środowisko prowadziło w czasie wielkich powodzi, w czasie pożarów lasów, w czasie lockdownu.

Celami zawodów były:
– rozwój sprawności i aktywności dzieci i młodzieży
– integracja z osobami z niepełnosprawnościami
– kształtowanie świadomości obywatelskiej i służby na rzecz społeczności lokalnej
– rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
– zachęcenie do snucia i realizacji własnych marzeń
– rozwijanie umiejętności przydatnych w planowaniu i realizowaniu marzeń
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań przez udział w wydarzeniach programowych
– propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szacunku do świata przyrody

Ponieważ część uczestników to osoby niepełnosprawne ( drużyny Nieprzetartego Szlaku) wszystkie trasy – ich długość i zadania były dostosowywane do możliwości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanej kadry zarówno instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Ratowników Medycznych oraz instruktorów z wybranych dziedzin.

 

„Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów”

W okresie od 7.12-31.12.2020 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 65000,00 zł

Harcerze  i harcerki przygotowują 150 paczek świątecznych dla kombatantów oraz osób represjonowanych, które następnie są dostarczane bezpośrednio do miejsc zamieszkania. W paczkach oprócz artykułów spożywczych oraz chemicznych znajdują się również drobne upominki.

W projekcie uczestniczą harcerze i instruktorzy ZHP z hufców: Jawor, Powiatu Trzebnickiego, Świdnicy, Łagiewnik oraz Lubin