Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2019

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2019:

Profilaktyka zdrowotnaHarcerze BohateromNam nie wolno zaponmnieć!Orientuj sięŚwiąteczne lekcje historiiGórska PrzygodaWakacje z KRUSMłodzi liderzy w działaniuHarsportGotowi w działaniu
Projekt „Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.”

 W okresie realizacji projektu od 4.07-2019-6.08.2019r. odbyło się łącznie 5 turnusów w  których udział łącznie wzięło 396 osób z czego 160 osób skorzystały z  dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W  toku  przedstawiania sprawozdań z  organizacji obozów i kolonii przez Kierowników wypoczynku okazało się, że nie został spełniony w części wymóg w zakresie wieku oraz miejsca zamieszkania. W związku z powyższym z dofinansowani skorzystało o 10 osób mniej przy zakładanych 170.  W efekcie Wartość dofinansowania wyniosła 23800,00zł z zaplanowanych 22400,00zł 

Kadrę wychowawczą obozów i kolonii pełnili instruktorzy ZHP odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich funkcji, którzy legitymowali się stopniami przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. 

 W ramach zorganizowanych obozów i kolonii odbyło  się szereg zajęć poświęconych w szczególności ochronie środowiska, wód oraz profilaktyki zdrowotnej. Zrealizowane zostały m.ni. takie propozycje programowe jak:  „Przyjaciel wody”, „Eko dzieci”, „Energia ziemi” „Niezwykły świat roślin” Młodzież i dzieci uczestniczące w  szeregu zajęć i gier terenowych kształtować będą postawy pro zdrowotne, które w  przyszłości mają zapobiec chorobom cywilizacyjnym i społecznym. W ramach aktywnego trybu spędzania czasu wolnego i poznania lokalnego środowiska wychowawcy przeprowadzono wiele gier terenowych, podchodów, ognisk tematycznych, biegów leśnych, olimpiad ekologicznych. W ramach harcerskiego systemu wychowawczo-metodycznego realizowane były takie formy jak działania plastyczne, teatralne czy też muzyczne. Wszystkie realizowane zadania odbyły się w ciekawy i  atrakcyjny dla uczestników sposób, adekwatny do ich grup wiekowych.  

 W trakcie realizacji zadań programowych na obozach i kolonii uczestnicy zdobywali specjalności, których celem była ochrona środowiska, dbanie o zdrowie  oraz poznanie ekosystemu górskiego i morskiego. W trakcie wszystkich form wypoczynku przeprowadzone zostały liczne formy współzawodnictwa promujące zasady fair play.   

 Dzieci i młodzież w ramach realizowanego zadania poznały liczne gatunki ssaków, ptaków i gadów. Odbyły się obserwacje zwierząt żyjących na wolności.  W ramach zajęć praktycznych uczestnicy obozów wzięli udział  w pracach na rzecz ochrony zwierzyny (budowanie budek lęgowych, dokarmianie zwierząt, walka z kłusownictwem, akcja adopcji kotów/psów, akcja sterylizacji kotów itp.).  

 Dzieci i młodzież dzięki udziału w naszych obozach mogła bardzo aktywnie spędzić wolny czas w środowiskach, w których nie występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska m.ni. baza w Białogórze znajduje się przy terenach objętych programem Natura 2000.  Z kolei obóz w Krzeczkowie Baza Hufca ZHP Wrocław położona jest nad jeziorem Niesłysz, które jest jedynym z największych i najczystszych jezior tego regionu.   

 Uczestnicy na naszych placówkach uczyli się racjonalnego tryby życia, pokonywania własnych słabości oraz dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Dzieci  i  młodzież ramach zorganizowanych zajęć z terenoznawstwa, makroregionu, recyklingu,  integracji społecznej oraz klimatu zaczęli postrzegać rzeczywistość przyrodniczą, w której dostrzegli liczne walory przyrodnicze najbliższego regionu. Poznali  liczne gatunki pospolitych roślin i zwierząt. Obozowe życie dało wszystkim uczestnikom praktyczne wyuczenie i doskonalenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym. 

 W ramach promocji przedsięwzięcia m. in. na stronie internetowej ZHP Chorągwi Dolnośląskiej dolnoslaska.zhp.pl zostało umieszczone logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu . 

 Uczestnicy obozów jak i ich rodzice ocenili bardzo pozytywnie udział w projekcie mając nadzieję na kontynuacje podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

ZHP Chorągiew Dolnośląska od sierpnia realizuje projekty „Harcerze Bohaterom – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym” oraz „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”, które zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 48 000,00zł.

Pierwszy projekt realizowany jest przez Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego i Wołowskiego- łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.

Rozpoczęte w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 18000,00zł.

Z kolei Projekt „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” realizowany jest przy pomocy Hufca ZHP Wrocław Wschód w formie obozu specjalnościowo-proobronnego oraz dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych.

Uczestnicy obozu zdobywali oraz doskonalili wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 200 osób z terenu Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z modułem dot. Bezpieczeństwa. Będą to przede wszystkim zajęcia, które przekażą w sposób praktyczny, młodemu człowiekowi różne umiejętności przydatne w życiu. Dzięki nim zgłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać w lesie, w nieznanym terenie.

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…