Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2019

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2019:

Profilaktyka zdrowotnaHarcerze BohateromNam nie wolno zaponmnieć!Orientuj sięŚwiąteczne lekcje historiiGórska PrzygodaWakacje z KRUSBetlejemskie Światło Pokoju 2019Jesteśmy razemAktywni w społeczeństwie 2019HarsportGotowi w działaniu
 

Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska”
Nr. Umowy 134/D/PR/WR/2019

W okresie realizacji projektu od 4.07-2019-6.08.2019r. odbyło się 5 turnusów w  których udział łącznie wzięło 396 osób z czego 155 osób skorzystały z  dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W  toku  przedstawiania sprawozdań z  organizacji obozów i  kolonii przez kierowników wypoczynku okazało się, że w części nie został spełniony wymóg w zakresie wieku oraz miejsca zamieszkania. W związku z powyższym z  dofinansowania skorzystało 15 osób mniej przy zakładanych 170.  W efekcie wartość dofinansowania wyniosła 21 700,00,00 zł z zaplanowanych 23 800,00 zł.

Kadrę wychowawczą obozów i kolonii stanowili instruktorzy ZHP odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich funkcji, którzy legitymowali się stopniami przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza.

W ramach zorganizowanych obozów i kolonii odbyło  się szereg zajęć programowych, profilaktycznych poświęconych w szczególności ochronie środowiska, wód oraz profilaktyki zdrowotnej. Zrealizowane zostały m.ni. takie propozycje programowe jak:  „Przyjaciel wody”, „Eko dzieci”, „Energia ziemi” „Niezwykły świat roślin” . Dzięki realizacji cyklu zajęć i gier terenowych  kształtowano wśród uczestników wypoczynku postawy pro zdrowotne, które w  przyszłości powinny wpływać na ich zachowania związane z zagrożeniami  chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. W ramach aktywnego trybu spędzania czasu wolnego i poznania lokalnego środowiska wychowawcy przeprowadzono wiele gier terenowych, podchodów, ognisk tematycznych, biegów leśnych, olimpiad ekologicznych i sportowych. W ramach realizacji zadań zgodnie z harcerskim systemem wychowawczym realizowane były w małych efektywnych zespołach takie zadania jak działania plastyczne, teatralne, choreograficzne czy też muzyczne. Wszystkie realizowane zadania odbyły się  w inspirujący i  atrakcyjny dla uczestników sposób, adekwatnie do ich grup wiekowych.

W trakcie realizacji zadań programowych na obozach i kolonii uczestnicy zdobywali specjalności, których celem była ochrona środowiska, dbanie o zdrowie  oraz poznanie ekosystemu górskiego i morskiego. W trakcie wszystkich form wypoczynku przeprowadzone zostały również formy współzawodnictwa między zespołami obozowymi promujące zasady fair play.

Dzieci i młodzież w ramach realizowanego zadania poznały też różne gatunki ssaków, ptaków i gadów, bytujących w Polsce. Poznali gatunki zagrożone wyginięciem.  Odbyły się obserwacje zwierząt żyjących na wolności.  W ramach zajęć praktycznych uczestnicy obozów wzięli udział  w pracach na rzecz ochrony zwierzyny (budowanie budek lęgowych, dokarmianie zwierząt, walka z  kłusownictwem, promowanie akcji adopcji kotów/psów, akcja sterylizacji kotów itp.).

 Dzieci i młodzież uczestnicząca w naszych obozach mogła bardzo aktywnie spędzić wolny czas w środowiskach, w których nie występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska m.ni. baza w Białogórze znajduje się przy terenach objętych programem Natura 2000.  Z kolei obóz w Krzeczkowie Baza Hufca ZHP Wrocław położona jest nad jeziorem Niesłysz, które jest jedynym z największych i  najczystszych jezior Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy na naszych placówkach uczyli się racjonalnego trybu życia, pokonywania własnych słabości oraz dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Dzieci  i  młodzież w  ramach zorganizowanych zajęć z terenoznawstwa, poznawania makroregionu, recyklingu,  integracji społecznej oraz klimatu zaczęli postrzegać rzeczywistość przyrodniczą oraz liczne walory przyrodnicze najbliższego regionu.. Obozowe życie dało wszystkim uczestnikom możliwość praktycznych ćwiczeń adekwatnych do zdobytej wiedzy  i doskonalenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

W ramach promocji przedsięwzięcia m. in. na stronie internetowej ZHP Chorągwi Dolnośląskiej dolnoslaska.zhp.pl zostało umieszczone logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uczestnicy obozów oraz ich rodzice ocenili bardzo pozytywnie udział w projekcie mając nadzieję na kontynuacje podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Harcerze Bohaterom

ZHP Chorągiew Dolnośląska od sierpnia realizuje projekty „Harcerze Bohaterom – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym” oraz „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”, które zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 48 000,00zł.

Pierwszy projekt realizowany jest przez Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego i Wołowskiego- łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.

Rozpoczęte w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 18000,00zł.

Z kolei Projekt „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” realizowany jest przy pomocy Hufca ZHP Wrocław Wschód w formie obozu specjalnościowo-proobronnego oraz dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych.

Uczestnicy obozu zdobywali oraz doskonalili wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 200 osób z terenu Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z modułem dot. Bezpieczeństwa. Będą to przede wszystkim zajęcia, które przekażą w sposób praktyczny, młodemu człowiekowi różne umiejętności przydatne w życiu. Dzięki nim zgłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać w lesie, w nieznanym terenie.

Nam nie wolno zapomnieć!

Projekt „Nam nie wolno zapomnieć”  był cyklem wydarzeń i warsztatów środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży. Projekt został dofinansowany kwotą 38 000,00zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbyły się od 15 października do 30 grudnia 2019 roku na ternie województwa Dolnośląskiego

Zaplanowane Wydarzenia w projekcie organizowane były na poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia  miały charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, którymi były zuchy (dzieci w wieku 5-9 lat) harcerze (młodzież w wieku 10-25 lat), instruktorzy (w wieku od 18 lat do ..), w wydarzeniach  uczestniczyli także mieszkańcy miejscowości Dolnego Śląska niezrzeszeni w ZHP.

W ramach zadania odbyły się takie formy jak: warsztaty historyczne, wystawa historyczna, konkursy dotyczące wiedzy historycznej i wydarzeń związanych z historią II Wojny Światowej, „Akcja pamięć”, uczestnictwo w obchodach święta narodowego, gry miejskie.  .

W wszystkich zaplanowanych przedsięwzięciach  Wzięło udział 2845 osób, którzy pochodzili z całego województwa dolnośląskiego.

Przygotowanych i przeprowadzonych zostało m.in:

  1. 9 edycji warsztatów historycznych
  2. 2 gry miejskie
  3. 8 zbiórek o tematyce historycznej – przygotowujące do obchodów
    11 Listopada oraz do Akcji pamięć

Ponadto

  1. Wydrukowano 30 plansz wystawy ‘Styl życia hm.S.Mirowskiego”
  2. Przygotowano, wydrukowano i rozdano podczas święta 11 Listopada 2000 egz.

Uczestnicy wyżej wymienionych wydarzeń zwiększyli swoją wiedzę na temat historii Polski i Wojska Polskiego, na temat Szarych Szeregów. Projekt zakładał aktywne i skuteczne propagowanie i edukowanie w zakresie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości narodowej i kulturowej.  Wszystkie zrealizowane formy zadania  zachęcały do aktywnego uczestnictwa w kolejnych działaniach i ich współtworzenia

Orientuj się 2019 – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska

W projekcie udział wzięło 242 beneficjentów, podczas realizacji zadania zorganizowano 10 dniowy obóz specjalnościowy dla 60 uczestników dla których przeprowadzono 120 godzin zajęć szkoleniowych , przeprowadzono Manewry Techniczno-Obronne dla 182 uczestników dla których przeprowadzono 40 godzin zajęć szkoleń.

OBÓZ „Orientuj Się”

Realizacja 10 dniowego obozu odbyła się w okresie od 16.08-25.08.2019 na terenie bazy harcerskiej w Wygnańczycach, na Pojezierzu Leszczyńskim nad jez. Dąbie. Dzięki realizacji zajęć programowych uczestnicy obozu pogłębili wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej, m. in. uczyli się jak należy posługiwać się mapą, kompasem, a także jak wyznaczać kierunki geograficzne. Nauczyli się musztry, łączności. Poznali podstawowe techniki sztuk walki oraz dowiedzieli się o podstawowych zadaniach obrony cywilnej.

Manewry Techniczno – Obronne – Dolny Śląsk 2019 odbyły się 19.10.2019r. na terenie Fortu Przygody – byłym poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W manewrach, uczestniczyły 182 osoby oraz 20 osób wspierających. „Manewry Techniczno-Obronne 2019”, to wydarzenie, które miało na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy dotyczących obronności, sportów obronnych i technik harcerskich wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie dofinasowane było ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Świąteczne lekcje historii – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów – to zadanie, które stowarzyszenie planuje wykonać w okresie Świąt Bożego Narodzenia na rzecz kombatantów mieszkających na terenie działania Hufców ZHP w Jaworze, Łagiewnikach, Świdnicy, Powiatu Trzebnickiego.

Lekcje historii to świąteczne spotkania z kombatantami, których celem było oddanie hołdu uczestnikom walk, wysłuchanie ich relacji z udziału w walkach w obronie Polski. Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami – harcerze poszerzyli wiedzę o historii Polski a kombatanci mogli przekazać swą wiedzę i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków. Na spotkaniach prezentowane były wystawy poświęcone bohaterowi Chorągwi Dolnośląskiej hm.Stefanowi Mirowskiem – żołnierzowi Szarych Szeregów – a tym samym Armii Krajowej. Ponadto młodzież uczestnicząca w zadaniu przygotowała paczki świąteczne dla kombatantów i wręczała je podczas zaplanowanych „Świątecznych lekcji historii”.

Zadanie dofinasowane było ze środków Ministra Obrony Narodowej.

„Górska Przygoda” – podczas XXVII Ogólnopolskiego Rajdu Granica.

Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXVII Ogólnopolskiego turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXVII Ogólnopolskiego

Harcerskiego Górskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski. Rokrocznie uczestniczy w niej 700 do 1100 osób. Od kilkunastu lat na trasach rajdu pojawiają się osoby niepełnosprawne i ich zainteresowanie tą formą wypoczynku wciąż rośnie.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami integracyjnymi odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn i miasteczka programowego.

Zadanie było dofinasowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2019 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2003 roku

Kolonia odbyła się w Ośrodku kolonijnym ZHP w Pobierowie w terminie od 24 lipca do 4 sierpnia 2019 roku. Udział wzięło 42 osoby, w tym 35 dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Betlejemskie Światło Pokoju – Wrocław 2019

Światło, które daje moc

Betlejemskie Światło Pokoju jest programowym międzynarodowym przedsięwzięciem skautowym. Polega na przekazywaniu przez dzieci i młodzież w formie sztafety płomienia zapalonego w grocie w Betlejem, w której narodził się Jezus Chrystus.

Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane harcerzom polskim w Zakopanem podczas mszy św. w Narodowym Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach. Reprezentacja harcerzy z Dolnego Śląska odebrała Światło w Chorzowie od harcerzy z Chorągwi Śląskiej ZHP. Następnie Światło 15 grudnia w godzinach południowych zostało przewiezione do Wrocławia. Podczas mszy św. w Archikatedrze Wrocławskiej zostało przekazane harcerzom Chorągwi Dolnośląskiej. W tym dniu odbył się również Zlot BŚP we Wrocławiu, podczas którego w trakcie gry miejskiej uczestnicy zdobywali wiedzę na temat miasta, jego historii, tradycji świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem.

Zadanie zostało dofinasowane ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź

Jesteśmy razem- regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne

Projekt „Jesteśmy razem- regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie uzdolnień, kompensowanie dysfunkcji, zaangażowanie społeczne. Osiągnięcie większej suwerenności w zakresie intensyfikowania i stymulacji wieloprofilowej rewalidacji, podniesienie jakości życia poprzez systematyczne utrwalanie kompetencji kluczowych.

Przeprowadzone działania:

1. Festiwal Twórczości Artystycznej – lipiec

2. Trasa integracyjna podczas Rajdu Granica

3. Jesienna Olimpiada sportów różnych- październik

4. Spotkanie z Mikołajem- grudzień

Zadanie było dofinasowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W okresie od 5.04-16.12.2019 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizowała Projekt „Aktywni w  społeczeństwie 2019”, który był dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20000,00 zł

Cały projekt oparty był na działaniach edukacyjnych poszerzających wiedzę o samorządzie terytorialnym, wolontariacie oraz działalności pożytku publicznego.  Przeprowadziliśmy cykl przedsięwzięć w formie warsztatów szkoleniowych, konkursu na inicjatywę lokalną oraz  konferencji. Tematyka warsztatów dotyczyła przede wszystkim poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu samorządu, aktywności obywatelskiej, działalności pożytku publicznego. Zajęcia podczas dwóch warsztatów, które odbyły się podczas zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w Zgorzelcu upowszechniały wiedzę o historii regionu
i Polski, a także dotyczyły  tożsamości lokalnej i patriotyzmu.

Podobne warsztaty z uwagi na duże zainteresowanie harcerzy ta tematyką odbyły się  również w Szklarskiej Porębie,  w Żmigrodzie, Obornikach Śląskich, Lubinie i  Dzierżoniowie.

W ramach zadania przeprowadzony został konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską w  27 oddziałach terenowych ZHP Chorągwi Dolnośląskiej. Cały cykl projektu zakończył się konferencją podsumowującą wszystkie podjęte wcześniej działania, którą zorganizowano w Szklarskiej Porębie.

W okresie od  1.02.2019-31.12.2019 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizowała projekt pn. „Harcsport –  cykl zawodów sportowych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” dofinansowany kwotą 7000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie „Harcsport –  cykl zawodów sportowych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” miał na celu organizację cyklu zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim obejmującymi takie dyscypliny jak biegi oraz piłka nożna.

Poprzez przeprowadzenie licznych zawodów sportowych  promujących i  popularyzujących zdrowy styl życia  zachęciliśmy mieszkańców Dolnego Śląska do  powszechnej, systematycznej aktywności oraz zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności dzieci i młodzież.

Podczas realizacji został zorganizowany na szczeblu wojewódzkim „Piłkarski Puchar Chorągwi Dolnośląskiej”  oraz Mistrzostwa Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Półmaratonie

Projekt „Gotowi w działaniu” był realizowany w formie m .in. cyklicznych warsztatów, kursów oraz konferencji z zakresu działań wolontarystycznych  oraz licznych inicjatyw umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Wymienione formy promujące codzienną, systematyczną pracę wolontariuszy oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy zrealizowano w okresie od 10.04-20.12.2019r.

Całe zadanie było realizowane na Dolnym Śląsku w tym szkolenia m. in. we Wrocławiu, Zgorzelcu, Oleśnicy. Aby atrakcyjniej wypromować idee wolontariatu zorganizowany został w Zgorzelcu piknik wolontariusza, którego realizacja pozwoliła na dotarcie do kolejnych potencjalnych odbiorców działań statutowych stowarzyszenia.

Dzięki realizacji projektu:

-zwiększyła się liczba młodzieży zaangażowanej w działalność wolontariacką.

-1200 dzieci i młodzieży zapoznało się z faktami dotyczącymi historii Dolnego Śląska

– zintegrowały się  różne środowiska młodzieżowe,

– zorganizowano akcję promującą wolontariat dla 1200 osób,

– w zaplanowanych przedsięwzięciach wzięło udział  1390 osób, w tym dzieci i młodzież z Dolnego Śląska,

– przeszkolono 150 wolontariuszy,

-zapoznano uczestników warsztatów z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy wolontariackiej, w tym Prawo o stowarzyszeniach oraz w ustawia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

– wypromowano wolontariat i postawy obywatelskie w śród młodzieży przez prezentację dobrych praktyk,

– przedstawiono uczestnikom warsztatów zasady zarządzania projektami.

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 14700,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego