Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2019

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2019:

Profilaktyka zdrowotnaHarcerze BohateromNam nie wolno zaponmnieć!Orientuj sięŚwiąteczne lekcje historiiGórska PrzygodaWakacje z KRUSBetlejemskie Światło Pokoju 2019Jesteśmy razemAktywni w społeczeństwie 2019Młodzi liderzy w działaniuHarsportGotowi w działaniu
 

Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska”
Nr. Umowy 134/D/PR/WR/2019

W okresie realizacji projektu od 4.07-2019-6.08.2019r. odbyło się 5 turnusów w  których udział łącznie wzięło 396 osób z czego 155 osób skorzystały z  dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W  toku  przedstawiania sprawozdań z  organizacji obozów i  kolonii przez kierowników wypoczynku okazało się, że w części nie został spełniony wymóg w zakresie wieku oraz miejsca zamieszkania. W związku z powyższym z  dofinansowania skorzystało 15 osób mniej przy zakładanych 170.  W efekcie wartość dofinansowania wyniosła 21 700,00,00 zł z zaplanowanych 23 800,00 zł.

Kadrę wychowawczą obozów i kolonii stanowili instruktorzy ZHP odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich funkcji, którzy legitymowali się stopniami przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza.

W ramach zorganizowanych obozów i kolonii odbyło  się szereg zajęć programowych, profilaktycznych poświęconych w szczególności ochronie środowiska, wód oraz profilaktyki zdrowotnej. Zrealizowane zostały m.ni. takie propozycje programowe jak:  „Przyjaciel wody”, „Eko dzieci”, „Energia ziemi” „Niezwykły świat roślin” . Dzięki realizacji cyklu zajęć i gier terenowych  kształtowano wśród uczestników wypoczynku postawy pro zdrowotne, które w  przyszłości powinny wpływać na ich zachowania związane z zagrożeniami  chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. W ramach aktywnego trybu spędzania czasu wolnego i poznania lokalnego środowiska wychowawcy przeprowadzono wiele gier terenowych, podchodów, ognisk tematycznych, biegów leśnych, olimpiad ekologicznych i sportowych. W ramach realizacji zadań zgodnie z harcerskim systemem wychowawczym realizowane były w małych efektywnych zespołach takie zadania jak działania plastyczne, teatralne, choreograficzne czy też muzyczne. Wszystkie realizowane zadania odbyły się  w inspirujący i  atrakcyjny dla uczestników sposób, adekwatnie do ich grup wiekowych.

W trakcie realizacji zadań programowych na obozach i kolonii uczestnicy zdobywali specjalności, których celem była ochrona środowiska, dbanie o zdrowie  oraz poznanie ekosystemu górskiego i morskiego. W trakcie wszystkich form wypoczynku przeprowadzone zostały również formy współzawodnictwa między zespołami obozowymi promujące zasady fair play.

Dzieci i młodzież w ramach realizowanego zadania poznały też różne gatunki ssaków, ptaków i gadów, bytujących w Polsce. Poznali gatunki zagrożone wyginięciem.  Odbyły się obserwacje zwierząt żyjących na wolności.  W ramach zajęć praktycznych uczestnicy obozów wzięli udział  w pracach na rzecz ochrony zwierzyny (budowanie budek lęgowych, dokarmianie zwierząt, walka z  kłusownictwem, promowanie akcji adopcji kotów/psów, akcja sterylizacji kotów itp.).

 Dzieci i młodzież uczestnicząca w naszych obozach mogła bardzo aktywnie spędzić wolny czas w środowiskach, w których nie występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska m.ni. baza w Białogórze znajduje się przy terenach objętych programem Natura 2000.  Z kolei obóz w Krzeczkowie Baza Hufca ZHP Wrocław położona jest nad jeziorem Niesłysz, które jest jedynym z największych i  najczystszych jezior Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy na naszych placówkach uczyli się racjonalnego trybu życia, pokonywania własnych słabości oraz dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Dzieci  i  młodzież w  ramach zorganizowanych zajęć z terenoznawstwa, poznawania makroregionu, recyklingu,  integracji społecznej oraz klimatu zaczęli postrzegać rzeczywistość przyrodniczą oraz liczne walory przyrodnicze najbliższego regionu.. Obozowe życie dało wszystkim uczestnikom możliwość praktycznych ćwiczeń adekwatnych do zdobytej wiedzy  i doskonalenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

W ramach promocji przedsięwzięcia m. in. na stronie internetowej ZHP Chorągwi Dolnośląskiej dolnoslaska.zhp.pl zostało umieszczone logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uczestnicy obozów oraz ich rodzice ocenili bardzo pozytywnie udział w projekcie mając nadzieję na kontynuacje podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Harcerze Bohaterom

ZHP Chorągiew Dolnośląska od sierpnia realizuje projekty „Harcerze Bohaterom – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym” oraz „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”, które zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 48 000,00zł.

Pierwszy projekt realizowany jest przez Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Milickiego i Wołowskiego- łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin.

Rozpoczęte w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 18000,00zł.

Z kolei Projekt „Orientuj się – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” realizowany jest przy pomocy Hufca ZHP Wrocław Wschód w formie obozu specjalnościowo-proobronnego oraz dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych.

Uczestnicy obozu zdobywali oraz doskonalili wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 200 osób z terenu Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z modułem dot. Bezpieczeństwa. Będą to przede wszystkim zajęcia, które przekażą w sposób praktyczny, młodemu człowiekowi różne umiejętności przydatne w życiu. Dzięki nim zgłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać w lesie, w nieznanym terenie.

Nam nie wolno zapomnieć!

Projekt „Nam nie wolno zapomnieć” to cykl wydarzeń i warsztatów środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie dofinasowane było ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Orientuj się 2019 – działania proobronne dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska

W projekcie udział wzięło 242 beneficjentów, podczas realizacji zadania zorganizowano 10 dniowy obóz specjalnościowy dla 60 uczestników dla których przeprowadzono 120 godzin zajęć szkoleniowych , przeprowadzono Manewry Techniczno-Obronne dla 182 uczestników dla których przeprowadzono 40 godzin zajęć szkoleń.

OBÓZ „Orientuj Się”

Realizacja 10 dniowego obozu odbyła się w okresie od 16.08-25.08.2019 na terenie bazy harcerskiej w Wygnańczycach, na Pojezierzu Leszczyńskim nad jez. Dąbie. Dzięki realizacji zajęć programowych uczestnicy obozu pogłębili wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej, m. in. uczyli się jak należy posługiwać się mapą, kompasem, a także jak wyznaczać kierunki geograficzne. Nauczyli się musztry, łączności. Poznali podstawowe techniki sztuk walki oraz dowiedzieli się o podstawowych zadaniach obrony cywilnej.

Manewry Techniczno – Obronne – Dolny Śląsk 2019 odbyły się 19.10.2019r. na terenie Fortu Przygody – byłym poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W manewrach, uczestniczyły 182 osoby oraz 20 osób wspierających. „Manewry Techniczno-Obronne 2019”, to wydarzenie, które miało na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy dotyczących obronności, sportów obronnych i technik harcerskich wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie dofinasowane było ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Świąteczne lekcje historii – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów – to zadanie, które stowarzyszenie planuje wykonać w okresie Świąt Bożego Narodzenia na rzecz kombatantów mieszkających na terenie działania Hufców ZHP w Jaworze, Łagiewnikach, Świdnicy, Powiatu Trzebnickiego.

Lekcje historii to świąteczne spotkania z kombatantami, których celem było oddanie hołdu uczestnikom walk, wysłuchanie ich relacji z udziału w walkach w obronie Polski. Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami – harcerze poszerzyli wiedzę o historii Polski a kombatanci mogli przekazać swą wiedzę i doświadczenia kolejnemu pokoleniu Polaków. Na spotkaniach prezentowane były wystawy poświęcone bohaterowi Chorągwi Dolnośląskiej hm.Stefanowi Mirowskiem – żołnierzowi Szarych Szeregów – a tym samym Armii Krajowej. Ponadto młodzież uczestnicząca w zadaniu przygotowała paczki świąteczne dla kombatantów i wręczała je podczas zaplanowanych „Świątecznych lekcji historii”.

Zadanie dofinasowane było ze środków Ministra Obrony Narodowej.

„Górska Przygoda” – podczas XXVII Ogólnopolskiego Rajdu Granica.

Górska Przygoda ” to projekt realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktywizujący ich w dziedzinie czynnego uprawiania turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXVII Ogólnopolskiego turystyki. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych trasach podczas XXVII Ogólnopolskiego

Harcerskiego Górskiego Rajdu „Granica”. Jest to jedna z największych imprez turystycznych, w której uczestniczą harcerze z Dolnego Śląska oraz reprezentacje z całej Polski. Rokrocznie uczestniczy w niej 700 do 1100 osób. Od kilkunastu lat na trasach rajdu pojawiają się osoby niepełnosprawne i ich zainteresowanie tą formą wypoczynku wciąż rośnie.

W ramach „Górskiej Przygody” oprócz wędrówki trzema przygotowanymi trasami integracyjnymi odbędą się zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne, które w różnych formach rozbudzą aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydarzenie to da również możliwość integracji środowisk zuchów i harcerzy niepełnosprawnych między sobą oraz z pozostałymi uczestnikami Rajdu „Granica”. Wspólne zmagania jednoczyć będą młodych ludzi w działaniu i współzawodnictwie, którego konkurencje odbywają się podczas sobotniego finału drużyn i miasteczka programowego.

Zadanie było dofinasowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2019 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2003 roku

Kolonia odbyła się w Ośrodku kolonijnym ZHP w Pobierowie w terminie od 24 lipca do 4 sierpnia 2019 roku. Udział wzięło 42 osoby, w tym 35 dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Betlejemskie Światło Pokoju – Wrocław 2019

Światło, które daje moc

Betlejemskie Światło Pokoju jest programowym międzynarodowym przedsięwzięciem skautowym. Polega na przekazywaniu przez dzieci i młodzież w formie sztafety płomienia zapalonego w grocie w Betlejem, w której narodził się Jezus Chrystus.

Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane harcerzom polskim w Zakopanem podczas mszy św. w Narodowym Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach. Reprezentacja harcerzy z Dolnego Śląska odebrała Światło w Chorzowie od harcerzy z Chorągwi Śląskiej ZHP. Następnie Światło 15 grudnia w godzinach południowych zostało przewiezione do Wrocławia. Podczas mszy św. w Archikatedrze Wrocławskiej zostało przekazane harcerzom Chorągwi Dolnośląskiej. W tym dniu odbył się również Zlot BŚP we Wrocławiu, podczas którego w trakcie gry miejskiej uczestnicy zdobywali wiedzę na temat miasta, jego historii, tradycji świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem.

Zadanie zostało dofinasowane ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź

Jesteśmy razem- regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne

Projekt „Jesteśmy razem- regionalne zadania aktywizujące osoby niepełnosprawne” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie uzdolnień, kompensowanie dysfunkcji, zaangażowanie społeczne. Osiągnięcie większej suwerenności w zakresie intensyfikowania i stymulacji wieloprofilowej rewalidacji, podniesienie jakości życia poprzez systematyczne utrwalanie kompetencji kluczowych.

Przeprowadzone działania:

1. Festiwal Twórczości Artystycznej – lipiec

2. Trasa integracyjna podczas Rajdu Granica

3. Jesienna Olimpiada sportów różnych- październik

4. Spotkanie z Mikołajem- grudzień

Zadanie było dofinasowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Aktywni w społeczeństwie 2019” oparty był na działaniach edukacyjnych poszerzających wiedzę o samorządzie terytorialnym, wolontariacie, działalności pożytku publicznego. Zaplanowano i przeprowadzono cykl przedsięwzięć w formie warsztatów szkoleniowych, konkursu na inicjatywę lokalną oraz konferencji.

Tematyka czterech warsztatów to przede wszystkim poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, aktywności obywatelskiej, działalności pożytku publicznego. Tematyka dwóch warsztatów, które odbyły się podczas dorocznego zlotu Chorągwi Dolnośląskiej upowszechniała wiedzę o historii regionu i Polski, a także dotyczyła tożsamości lokalnej i patriotyzmu.

Zadanie było dofinasowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…

W przygotowaniu…