Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2018

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2018:

Śladami pamięci Żołnierzy WyklętychMamy NiepodległąMamy niepodległą!Kierunek KulturaMłodzi liderzy w działaniu 2018„Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantomNiepodległość - służba, radość, uśmiechGórska PrzygodaIV MTOBądź gotów

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w  kwocie 11 000,00 zł zgodnie z umową nr 10/2018/3300011485/156.

Projekt „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego bezpośrednim realizatorem jest Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego ma formę warsztatów, zajęć programowych i  przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbiorcami projektu są  mieszkańcy ośmiu gmin powiatu Trzebnickiego i Milickiego. Zaplanowane w projekcie zadania są  działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się  do  aktywizacji  uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W ramach projektu przewidujemy realizację  następujących  działań:

  • Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzy Wyklętym”
  • Wystawa historyczna „Harcerz-żołnierz wyklęty – Witold Pilecki”
  • Harcbieg – Powiatowy bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Wyklętych

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z  odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

  

Projekt „Mamy Niepodległą”  to cykl wydarzeń i warsztatów środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, na który ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 7800,00 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach zadania wyżej wymienione wydarzenia te organizowane są  poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia będą miały charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, jakimi są harcerze, w wydarzeniach  mogą uczestniczyć także mieszkańcy miast niezrzeszenie w ZHP.  W ramach programu zostały zaplanowane takie formy jak: konkurs dotyczące wiedzy historycznej i wydarzeń związanych z historią Dolnego Śląska, II Wojny Światowej, uczestnictwo w obchodach święta narodowego, zajęcia historyczne, koncert oraz wystawa Zadanie będzie realizowane w drużynach harcerskich w 29 hufcach (jednostkach organizacyjnych na poziomie powiatu lub gminy) Dolnego Śląska oraz w Warszawie-udział w uroczystościach 11 listopada 2018.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbędą się od 26 czerwca do 1 grudnia 2018 roku.

ZHP Chorągiew Dolnośląska od maja 2018 rozpoczęła realizację „Mamy Niepodległą” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4000,00 zł

Celem zadania publicznego jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stawianie wyzwań, w sferze duchowej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej m.in. poprzez przeprowadzenie konkursu na grę związana z jubileuszem, organizację koncertu dla grup amatorskich z hufców z terenu chorągwi dolnośląskiej jak również koncert orkiestry dętej oraz uczestnictwo w wystawie historycznej. Celem zadania jest  również przygotowanie się, utrwalenie piosenek patriotycznych związanych ze 100 letnią rocznicą Odzyskania niepodległości przez Polskę jak również rocznicą 100lecia powstania ZHP.

W ramach projektu zostanie zorganizowany  konkurs na grę „Mamy Niepodległą” np. planszową, która będzie dotyczyła 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadanie to ma na celu wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu, poprzez realizację tego w formie interesującej i przystępnej dla dzieci i młodzieży.

W wyniku rozstrzygnięcia II naboru konkursu ofert w ramach programu Kultura Interwencje – 2018

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 26750,00 zł na projekt pod nazwą „Kierunek Kultura”.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym

W ramach realizowanego zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dziedzin kulturowych, warsztaty twórczości artystycznej, festiwale piosenki, koncert muzyki współczesnej oraz konferencja „Nakierunkuj się na kulturę”.

Cele ogólne projektu obejmują:
– rozwój artystyczny i kulturalny dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych
– umiejętność rozpoznawania emocji i współpracy w grupie
– podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników
– kształtowanie postaw wspierających rozwój indywidualny, kulturalny i społeczny dzieci i młodzieży
– umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem.

  

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji projektu  „Młodzi liderzy w działaniu 2018” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20000,00 zł. Zadanie jest realizowane w formie m.in. cyklicznych warsztatów z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Przez organizację szeregu imprez patriotycznych w tym obchodów 3 Maja, 1 września, 11 Listopada chcemy dodatkowo wzmocnić tożsamość lokalną oraz lokalny patriotyzm. Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs na grę planszową ukazującą historię Dolnego Śląska.

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku w tym szkolenia m. in. we Wrocławiu i Oleśnicy. Aby bardziej wypromować idee wolontariatu w Szklarskiej Porębie zorganizowany zostanie piknik wolontariusza, którego realizacja pozwoli na dotarcie do kolejnych potencjalnych odbiorców działań statutowych stowarzyszenia.

Ważnym punktem, który w części podsumuje podjęte już działania wraz z osiągniętymi efektami będzie konferencja „Wolontariusz – instruktor”.

ZHP Chorągiew Dolnośląska przy współpracy Hufca ZHP Wrocław przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantom” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 21 100,00 zł zgodnie z umową nr 212/2018/3300013072/614.

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom i  młodzieży zrzeszonym w naszej organizacji spotkania ze świadkami historii Polski. W ramach projektu przy współpracy z organizacjami kombatanckimi  działającymi na terenie i okolicach miasta Wrocławia chcemy zorganizować  świąteczne spotkanie wigilijne, podczas którego stworzymy i wzmocnimy więzi międzypokoleniowe. Elementami integrującym uczestników spotkania wigilijnego będzie aktywizacja kombatantów oraz harcerzy poprzez wspólne śpiewanie kolęd, udział w tematycznych  warsztatach   plastycznych i świątecznym, występie artystycznym. Tym działaniem chcemy w praktyce zastosować ideę naszej organizacji, którą jest wychowanie młodego pokolenia m.in. na wrażliwych ludzi i świadomych obywateli. Taka postawa ma szczególne znaczenie w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości. Poprzez realizację tego zadania chcemy w szczególny sposób podziękować kombatantom za ich postawę i służbę oraz zwrócić na to  uwagę naszym harcerzom.    Naszym moralnym obowiązkiem jest troszczenie się o osoby walczące o wolność naszego kraju i dbanie  o to, aby nie czuli się w tym świątecznym czasie samotni i zapomniani.

Głównym miejscem realizacji zadania pn. „Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantom”  będzie siedziba Komendy Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej znajdująca się w centrum Wrocławia, a posiadająca dużą sale konferencyjną. Na miejsce spotkania kombatanci zostaną przetransportowani z pomocą  harcerzy i instruktorów naszego hufca, którzy udostępnią swoje samochody prywatne.

 

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 14300,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt „Niepodległość –służba, radość, uśmiech” polegający na realizacji cyklu wydarzeń środowisk harcerskich z województwa Dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenia te organizowane są na poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia mają charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, jakimi są harcerze, w wydarzeniach  mogą uczestniczyć także mieszkańcy miast niezrzeszeni w ZHP.  W ramach programu zostały zaplanowane takie formy jak wystawa oraz uczestnictwo w obchodach święta narodowego.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbędą się od 30 października do 14 grudnia 2018 roku.

  

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 1 kwietnia 2018r realizuje projekt pt. „Górska Przygoda”,  który został dofinansowany  przez PFRON w kwocie 188 190 zł. Główna realizacja zadania odbyła się podczas  XXVI Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu GRANICA. Celem  zadania jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego przystąpił do realizacji projektu „Organizacja IV Manewrów Techniczno- Obronnych oraz  warsztatów proobronnych
dla młodzieży z terenu powiatów trzebnickiego, milickiego oraz wołowskiego”, który został dofinansowany w kwocie 15750,00 zł przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zadanie jest kontynuacją realizowanego w poprzednich latach  zadania   „Bądź gotów – cykl szkoleń o charakterze pro obronnym oraz organizacja manewrów techniczno-obronnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatów wołowskiego, milickiego oraz trzebnickiego.

Działania realizowane w ramach zadania skierowane są do dzieci i młodzieży należących do drużyn harcerskich oraz nie zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego. Do grupy potencjalnych odbiorców projektu zaliczamy członków stowarzyszeń zajmujących się szeroko pojętą tematyką proobronną.

Realizując zadanie uczestnicy pogłębią wiedzę w następujących dyscyplinach: strzelectwo (rodzaje broni, budowa, opis działania jak również zajęcia praktyczne na profesjonalnej strzelnicy),  ratownictwo medyczne (w formie teoretycznej, warsztatowej jak i w formie praktycznej podczas gier terenowych) ,  łucznictwo, biegi na orientację, nowoczesne systemy łączności, orientacja w terenie przy użyciu urządzeń GPS, maskowanie w terenie, wspinaczka oraz techniki linowe.

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 42300,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na  realizację zadania „Bądź Gotów- cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”,
który jest  realizowany w ramach  wydarzeń powiązanych tematycznie. Pierwszym wydarzeniem, obejmującym szeroki zakres umiejętności proobronnych będą warsztaty o tematyce proobronnej z poszerzonym modułem dotyczącym zasad bezpieczeństwa, kolejnym warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej z modułem dotyczącym reagowania
na niespodziewane zagrożenia. Trzecim działaniem w zakresie umiejętności proobronnych będą manewry techniczno – obronne.

Działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących zwiększenia umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, czyli sprawności proobronnych, umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej szczególnie w sytuacjach zagrożenia. Przeszkoleni zostaną wolontariusze (również zaproszona młodzież niezrzeszona) w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zapoznając się w praktyce z technikami harcerskimi uczestnicy projektu nauczą się  bezpiecznie poruszać w lesie, w górach w nieznanym terenie. Dodatkowy moduł dotyczący  bezpieczeństwa to możliwość pokazania
w praktyce (w lesie i w górach) zagrożeń związanych z nieznanym terenem oraz ze zmiennymi warunkami pogody.

Działania projektu realizowane będą na terenie Dolnego Śląska.