Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekty 2018

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2018:

Śladami pamięci Żołnierzy WyklętychMamy NiepodległąMamy niepodległą!Kierunek KulturaMłodzi liderzy w działaniu 2018Profilaktyka zdrowotna dzieci WFOŚiGWGórska Przygoda

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w  kwocie 11 000,00 zł zgodnie z umową nr 10/2018/3300011485/156.

Projekt „Śladami pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego bezpośrednim realizatorem jest Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego ma formę warsztatów, zajęć programowych i  przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbiorcami projektu są  mieszkańcy ośmiu gmin powiatu Trzebnickiego i Milickiego. Zaplanowane w projekcie zadania są  działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszą się  do  aktywizacji  uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi. Większość terenu, na którym realizowany będzie projekt to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W ramach projektu przewidujemy realizację  następujących  działań:

  • Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzy Wyklętym”
  • Wystawa historyczna „Harcerz-żołnierz wyklęty – Witold Pilecki”
  • Harcbieg – Powiatowy bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Wyklętych

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z  odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

  

Projekt „Mamy Niepodległą”  to cykl wydarzeń i warsztatów środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, na który ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 7800,00 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach zadania wyżej wymienione wydarzenia te organizowane są  poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia będą miały charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, jakimi są harcerze, w wydarzeniach  mogą uczestniczyć także mieszkańcy miast niezrzeszenie w ZHP.  W ramach programu zostały zaplanowane takie formy jak: konkurs dotyczące wiedzy historycznej i wydarzeń związanych z historią Dolnego Śląska, II Wojny Światowej, uczestnictwo w obchodach święta narodowego, zajęcia historyczne, koncert oraz wystawa Zadanie będzie realizowane w drużynach harcerskich w 29 hufcach (jednostkach organizacyjnych na poziomie powiatu lub gminy) Dolnego Śląska oraz w Warszawie-udział w uroczystościach 11 listopada 2018.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbędą się od 26 czerwca do 1 grudnia 2018 roku.

 

ZHP Chorągiew Dolnośląska od maja 2018 rozpoczęła realizację „Mamy Niepodległą” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4000,00 zł

Celem zadania publicznego jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stawianie wyzwań, w sferze duchowej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej m.in. poprzez przeprowadzenie konkursu na grę związana z jubileuszem, organizację koncertu dla grup amatorskich z hufców z terenu chorągwi dolnośląskiej jak również koncert orkiestry dętej oraz uczestnictwo w wystawie historycznej. Celem zadania jest  również przygotowanie się, utrwalenie piosenek patriotycznych związanych ze 100 letnią rocznicą Odzyskania niepodległości przez Polskę jak również rocznicą 100lecia powstania ZHP.

W ramach projektu zostanie zorganizowany  konkurs na grę „Mamy Niepodległą” np. planszową, która będzie dotyczyła 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadanie to ma na celu wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu, poprzez realizację tego w formie interesującej i przystępnej dla dzieci i młodzieży.

 

W wyniku rozstrzygnięcia II naboru konkursu ofert w ramach programu Kultura Interwencje – 2018

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 26750,00 zł na projekt pod nazwą „Kierunek Kultura”.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym

W ramach realizowanego zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dziedzin kulturowych, warsztaty twórczości artystycznej, festiwale piosenki, koncert muzyki współczesnej oraz konferencja „Nakierunkuj się na kulturę”.

Cele ogólne projektu obejmują:
– rozwój artystyczny i kulturalny dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych
– umiejętność rozpoznawania emocji i współpracy w grupie
– podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników
– kształtowanie postaw wspierających rozwój indywidualny, kulturalny i społeczny dzieci i młodzieży
– umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem.

  

 

ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji projektu  „Młodzi liderzy w działaniu 2018” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20000,00 zł. Zadanie jest realizowane w formie m.in. cyklicznych warsztatów z zakresu działań wolontarystycznych oraz inicjatyw wzmacniających postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Przez organizację szeregu imprez patriotycznych w tym obchodów 3 Maja, 1 września, 11 Listopada chcemy dodatkowo wzmocnić tożsamość lokalną oraz lokalny patriotyzm. Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs na grę planszową ukazującą historię Dolnego Śląska.

Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku w tym szkolenia m. in. we Wrocławiu i Oleśnicy. Aby bardziej wypromować idee wolontariatu w Szklarskiej Porębie zorganizowany zostanie piknik wolontariusza, którego realizacja pozwoli na dotarcie do kolejnych potencjalnych odbiorców działań statutowych stowarzyszenia.

Ważnym punktem, który w części podsumuje podjęte już działania wraz z osiągniętymi efektami będzie konferencja „Wolontariusz – instruktor”.

 

Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

„Świat za 50 lat. Prognozowane skutki zmian klimatu”, „Niebieska planeta – warsztat o wodzie” i „Uwaga, alarm antysmogowy”. To tylko niektóre z tematów zajęć dla uczestników kolonii zorganizowanych przez Chorągiew Dolnośląską ZHP. Wypoczynek dzieci i młodzieży wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 35000,00 zł . Fundusz dopłacił po około 140 złotych dla każdego z kolonistów w wieku od 6 do 16 lat, umożliwiając im dwutygodniowy wypoczynek na łonie natury na terenach wolnych od skażeń i zanieczyszczeń, zwłaszcza powietrza. Harcerze zorganizowali wyjazdy nad morze i w Bieszczady. W miejscowościach Stilo, Białogóra, Czarna Góra i Jarosławiec podczas tegorocznych wakacji wypoczęło łącznie 250 osób. Na dotowane kolonie wyjeżdżają dzieci z miejscowości, w których występują przekroczenia standardów jakości środowiska – z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Głogowa i Nowej Rudy. Na Dolnym Śląsku wykaz takich miejscowości ustalany jest co roku na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Art. Zaczerpnięty ze strony WFOŚiGW we Wrocławiu

 

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 1 kwietnia 2018r realizuje projekt pt. „Górska Przygoda”,  który został dofinansowany  przez PFRON w kwocie 188 190 zł. Główna realizacja zadania odbyła się podczas  XXVI Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu GRANICA. Celem  zadania jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.