Oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwwa Polskiego

Home Program

Program

Program Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Program Rozwoju ChD 2015-2018Kierunki pracy ChD 2017Plan operacyjny i pracy (w tym kształcenia) 2017Harmonogram 2017

Program Rozwoju Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na lata 2015-2018

PROGRAM_ROZWOJU_CHORĄGWI_DOLNOŚLĄSKIEJ_ZHP_2015_2018

Kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

  • Wypracowanie/zbudowanie (operacyjnie) systemu wspierania kadry wspierającej w hufcach przez chorągiew oraz drużynowych w chorągwi.
  • Budowanie współpracy między hufcami na poziomie kształcenia i wsparcia programowo-metodycznego drużynowych i kadry hufców. Wykorzystanie kanałów komunikacji do informowania o formach realizowanych w hufcach.
  • Wypracowanie i wdrożenie systemu finansowania drużyn, hufców i komendy chorągwi w odniesieniu do nowej wysokości składki. Przygotowanie drużynowych do komunikowania rodzicom i harcerzom informacji o wzroście składki.
  • Rozpoczęcie prac nad programem rozwoju Chorągwi na lata 2018-2022. Zbudowanie zespołu i planu działań.
  • Przygotowanie do obchodów stulecia organizacji, poszukiwanie kierunków wychowawczych dla kolejnego pokolenia.

Plan operacyjny i plan pracy (w tym kształcenia) Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

1. Cele (zgodne ze strategią ZHP oraz Programem Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018) oraz realizujące je projekty

KIERUNEK STRATEGII CELE PROGRAMU ROZWOJU CHD PROJEKTY ZESPOŁY REALIZUJĄCE ZADANIA NA ROK 2017 ZADANIA NA ROK 2018 FINANSOWANIE
DPD Tworzenie programów drużyn jako efektów analizy potrzeb wychowawczych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Wzmocnienie i zaktywizowanie struktur odpowiedzialnych za wsparcie działalności programowo-metodycznej drużyn w hufcach i chorągwi oraz rozwinięcie oferty metodyczno-programowej dla drużyn i drużynowych.

Wsparcie programowców hufców.

– grywalizacja WWM, WWP, komendy hufców ·  Przygotowanie i wdrożenie grywalizacji dla komend hufców w zakresie programu, metodyk i pracy z kadrą

·  Formy doskonalące kadrę wspierającą drużynowych

·  Zbiórka pracy z kadrą/rajd komend hufców

·  Prowadzenie i podsumowanie grywalizacji dla komend hufców w zakresie programu, metodyk i pracy z kadrą Formy doskonalące kadrę wspierającą drużynowych

·  Zbiórka pracy z kadrą

Środki FIO, MEN

Składki zadaniowe

DPD Wzbogacenie atrakcyjności oferty programowej oraz odpowiedzenie ofertą programową na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, promowanie harcerskich specjalności.

 

Zapewnienie dostępu do materiałów, poradników, środków niezbędnych do pracy wychowawczej drużyn.

– propozycje programowe

– Referat Specjalności

– promowanie CBP i przekazywanie materiałów

WWP, WWM, komendy hufców, KSI ·  Przygotowanie propozycji programowej na rok harcerski 2017/2018 (dotyczącej sportu)

·  Przygotowanie do Zlotu ZHP 2018

·  Organizacja form promujących specjalności w chorągwi

·  Systematyczne przekazywanie materiałów programowych i metodycznych do CBP, realizowanych w próbach

·  Ewaluacja propozycji programowej na rok 2016/2017

·  Przygotowanie propozycji programowej na rok harcerski 2018/2019

·  Promocja specjalności

·  Systematyczne przekazywanie materiałów programowych i metodycznych do CBP, realizowanych w próbach

Środki w UMWD

Składki zadaniowe

DPD Stworzenie warunków do budowania wspólnoty z drużynami Nieprzetartego Szlaku – działania integracyjne podczas przedsięwzięć ChD Referat NS, WWM, WWP, komendy hufców ·  Organizacja trasy integracyjnej na Rajdzie Granica

·  Organizacja programu Zlotu Chorągwi budującego współpracę z drużynami NS

·  Przy pozyskaniu środków z PFRON realizacja projektów skierowanych do drużyn NS

·  Organizacja trasy integracyjnej na Rajdzie Granica

·  Przy pozyskaniu środków z PFRON realizacja projektów skierowanych do drużyn NS

 

Środki z PFRONu

Składki zadaniowe

DPD Organizacja Central European Jamboree 2016 – Referat Zagraniczny KCh ·  Zbudowanie i powołanie referatu zagranicznego

·  Promowanie działań zagranicznych w ChD

·  Przygotowanie projektu współpracy zagranicznej na poziomie chorągwi i dla osób odpowiedzialnych za zagranicę w hufcach

·  Promowanie działań zagranicznych w ChD

·  Przygotowanie projektu współpracy zagranicznej dla zainteresowanych środowisk z hufców

Środki Erasmusa+

Składki zadaniowe

PD E-ZHP Podniesienie umiejętności kadry w pracy z Ewidencją – praca z ewidencją ABI, komendy hufców ·  Indywidualne szkolenia z ewidencji i administrowania danymi osobowymi ·  kontynuowanie działania Środki własne

Składka zadaniowa

PD E-ZHP Zunifikowanie formy dokumentów wewnętrznych przy jednoczesnym wdrożeniu elektronicznego obiegu ich. – strona ChD

– szablony dokumentów

Biuro ChD, komendy hufców ·  Przygotowanie i wdrożenie szablonów dokumentów

·  Praca na Office 365 w chorągwi i w hufcach

·  Praca z szablonami dokumentów Środki własne

Składka zadaniowa

PD E-ZHP Podniesienie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu wśród dorosłych
w organizacji zwłaszcza w wieku ponad 55 lat.
– szkolenie instruktorów 55+ WKZ, Biuro ChD, komendy hufców ·  Przy pozyskaniu środków z ASOS szkolenia dla instruktorów 55+ ·  Przy pozyskaniu środków z ASOS szkolenia dla instruktorów 55+ Środki z ASOS
MiPK Doskonalenie jakości pracy instruktorskiej i zwiększenie świadomości instruktorów dotyczących obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.

 

Kadra Chorągwi jest zmotywowana, przeszkolona do pełnienia funkcji i wychodzi z własną inicjatywą w pełnieniu służby.

– opisy funkcji i umowy wolontariackie

– zwiększenie liczebności kadry chorągwi

– praca z dorosłymi

WPzK, komendy hufców ·       Egzekwowanie mianowania instruktorów zgodnie z SPzK

·       Prowadzenie przynajmniej podstawowych zestawów szkoleń wynikających z SPzK na poziomie hufców i chorągwi

·       Egzekwowanie mianowania instruktorów zgodnie z SPzK

·       Prowadzenie przynajmniej podstawowych zestawów szkoleń wynikających z SPzK na poziomie hufców i chorągwi

Środki własne

Składki zadaniowe

Dotacje

MiPK Kadra ma poczucie wsparcia swoich działań i możliwości samorozwoju. – finansowanie szkoleń

– warunki pracy

– system motywacyjny

WPzK, komendy hufców Dofinansowywanie szkoleń i udziału w formach doskonalących kadry chorągwi

·       Wdrożenie systemu motywacyjnego ChD – grywalizacji

·       Organizacja szkoleń dla kadry w oparciu o ich potrzeby

·   Dofinansowywanie szkoleń i udziału w formach doskonalących kadry chorągwi

·       Organizacja szkoleń dla kadry w oparciu o ich potrzeby

Środki własne

Składki zadaniowe

Dotacje

JiCzF Zbudowanie warunków dla stabilnego i niezależnego finansowo działania.

 

Zdywersyfikowanie źródeł finansowania.

– bazy chorągwiane

– wnioski grantowe

WFE, ZPiK ·       Zwiększenie zysków z baz chorągwianych

·       Zwiększenie zasięgu dotarcia z kampanią 1%

·       Ustabilizowanie i wzmacnianie zysków z baz chorągwianych

·       Zwiększenie zasięgu dotarcia z kampanią 1%

Środki własne

Dotacje

Środki z 1%

JiCzF Odpowiedzialne zarządzanie gospodarką i majątkiem.

Oddzielenie działalności programowej od gospodarczej

– rozdzielenie działalności wychowawczej od gospodarczej WG, WFE, komendy hufców ·       Ewaluacja przeprowadzonego procesu wydzielenia księgowego baz

·       Analiza rocznych planów działań baz obozowych na rok 2017 oraz sprawozdań za rok 2016

·       W oparciu o stosowną uchwałę GK o rozdzieleniu działalności wychowawczej od gospodarczej (wydanej na podstawie uchwały Zjazdu ZHP) przygotowanie procedury wewnątrz chorągwianej

·       Analiza rocznych planów działań baz obozowych na rok 2018 oraz sprawozdań za rok 2017

·       Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących rozdzielenia działalności programowej od gospodarczej (zgodnie z uchwałą 38 Zjazdu ZHP w sprawie procesu rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej)

Środki własne

 

JiCzF Wypracowanie modelu wspófinansowania działalności Chorągwi w zakresie obsługi finansowej i organizacyjnej hufców – uchwała w sprawie opłat wewnętrznych WFE, biuro ChD, komendy hufców ·       Praca z uchwałą w sprawie opłat wewnętrznych ·       Kontynuacja Środki własne

 

JiCzF Profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej finansami i majątkiem, w tym m.in. do rzetelnego zarządzania i rozliczania projektów – zwiększenie kompetencji kadry WFE, komendy hufców ·       Szkolenie komendantów i skarbników hufców w trakcie zbiórek komendantów w zakresie finansów. ·       Szkolenie komendantów i skarbników hufców w trakcie zbiórek komendantów w zakresie finansów. Środki własne

Składki zadaniowe

Dotacje

PS Podstawą funkcjonowania Chorągwi Dolnośląskiej jest wspólnota hufców o zasięgu nie większym niż jeden powiat. – wzmocnienie i zwiększenie ilości hufców WWH, komendy hufców ·  Organizacja spotkań z komendantami hufców co najmniej raz na kwartał

·  Organizacja wyjazdowych form spotkań komend hufców

·  Organizacja spotkania świątecznego Komendantów z okazji BŚP 2017

·  Organizacja Grywalizacji i Rajdu komend hufców

·  Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych ZHP w gminach i powiatach na terenie tzw. „białych plam”

·  Zorganizowanie kursu drużynowych dla dorosłych dla gmin z tzw. białych plam.

·  Organizacja spotkań z komendantami hufców nie rzadziej niż raz na kwartał

·  Organizacja 2 wyjazdowych form spotkań komend hufców

·  Organizacja spotkania świątecznego Komendantów z okazji BŚP 2018

·  Organizacja Grywalizacji i Rajdu komend hufców

·  Organizacja spotkań informacyjno- promocyjnych ZHP w gminach i powiatach na terenie tzw. „białych plam”

·  Przeprowadzenie ewaluacji po organizowanych badaniach i spotkaniach i kursie drużynowych dla dorosłych

Składki zadaniowe

Dotacje celowe

PS W Chorągwi powszechnie funkcjonują szczepy, jako środowiska zapewniające ciąg wychowawczy, a na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, jako struktury gminne. – wzmocnienie działania szczepów WWH, WPzK, komendy hufców ·  Organizacja forum szczepowych chorągwi dolnośląskiej ·  Organizacja kursu dla szczepowych

·  Organizacja forum szczepowych chorągwi dolnośląskiej

·  Przeprowadzenie spotkań z władzami gmin/szkół/ powiatów z terenów tzw. białych plam. Przedstawienie korzyści funkcjonowania struktur harcerskich w gminach na dolnym śląsku.

Składki zadaniowe

Dotacje celowe

Legenda:

DPD – Dobry program drużyny

PD E-ZHP- Prosta dokumentacja E-ZHP

MiPK – Motywowanie i promowanie kadry

JiCzF – Jawność i czytelność finansów

PS – Przyjazna struktura

Harmonogram pracy 2017

Harmonogram 2017-2018