Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Praca z kadrą

hm. Dominika Dobrzańska (Hufiec Wrocław Północ)

Druhna hm. Dominika Dobrzańska prowadzi Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie" od ponad czterech lat. Bardzo wiele swojego zapału i umiejętności włożyła w działalność oraz rozwój tej jednostki. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat organizowała wiele form kształceniowych - głównie kursy przewodnikowskie oraz drużynowych. Potrafi właściwie ocenić potencjał ludzi - często zdarza się jej zaangażować do pracy instruktorów, którzy na początku opierają się wyzwaniu, potem są bardzo zadowoleni z efektów swojej pracy. Dzięki temu, że inwestuje w nich i bierze ryzyko na siebie, członkowie zespołu mogą się rozwijać w sposób harmonijny. Podczas kursów druhna Dominika angażuje się w sprawy kursantów i motywuje ich do pracy nad sobą. Jest niestrudzona w kształceniu kolejnych pokoleń harcerzy.

hm. Zbigniew Nowak (Hufiec Głogów)

Druh Zbigniew Nowak pełni funkcję Szefa ZKK TANGRAM. Jako cel na 2019 r. postanowił on sobie poprawić jakość pracy metodycznej w swoim hufcu oraz podszkolić drużynowych i przybocznych w efektywnym pełenieniu swoich funkcji. W swojej pracy skupił się na wsparciu gromad zuchowych oraz drużynowych wszelkich szczebli tak, aby ich praca była skuteczniejsza. Udało mu się przygotować następczynię na swoją funkcję. Jego praca okazała się przynieść wspaniały wynik - z 45 członków liczebność szczepu wzrosła aż do 210. W minionym roku podjął się również pracy nad kadrą 35+, której rozwój będzie w przyszłości stymulować całą kadrę szczepu. Druh Zbyszek jest niewątpliwie bardzo przyjaznym i zachęcającym do pracy człowiekiem. Gdyby jego współpracownicy mieliby określić go tylko jednym słowem, najpewniej powiedzieliby "niestrudzony", ponieważ taki właśnie jest druh Zbigniew w swojej codziennej pracy.

Druh Zbigniew Nowak w hufcu pełni funkcję Szefa Zespołu Kadry Kształcącej TANGRAM. w 2019 roku pełnił funkcję komendanta kursu przewodnikowskiego TANGRAM, Komendanta zgrupowania kursów drużynowych AKADEMIA SUPERBOHATERÓW, gdzie pełnił również funkcję komendanta kursu drużynowych zuchowych, a na koniec roku 2019 pełnił funkcję komendanta kursu przewodnikowskiego ISKROWNIK. Druh Zbigniew za cel w 2019 postawił sobie poprawić stan przygotowania drużynowych i przybocznych do funkcji oraz do poprawy jakości pracy metodycznej. Organizowane kursy i szkolenia dały możliwość do skutecznego przygotowania formalnego drużynowych i przybocznych do funkcji harcerskiego wychowawcy i instruktora. Zadania wynikające z pełnionej funkcji w komendzie hufca wykonuje najlepiej jak się da, uczestniczy w formach wymiany doświadczeń jak również sam je realizuje i koordynuje w hufcu. W 2019 roku pełni funkcję namiestnika zuchowego oraz drużynowego gromady zuchowej, tak by uniknąć sytuacji, że pełnią funkcję osoby do tego nie przygotowane. Wspierał gromady, wspierał drużynowych wszystkich szczebli tak by ich praca metodyczna była lepsza i skuteczniejsza. Ponadto druh pełni w hufcu służbę w Komisji Stopni Instruktorskich gdzie udało mu się usprawnić kontakt kandydatami na instruktorów i opiekunami. Jest opiekunem wielu prób instruktorskich nie tylko w hufcu ale i poza nim. Ponadto druh Zbyszek aktywnie włącza się w działania na szczeblu chorągwi – pracując w Dolnośląskiej Szkole Instruktorskiej MŁYN, gdzie może podzielić się swoim doświadczeniem z Chorągwi Wielkopolskiej gdzie pełnił służbę w hufcu, w szczepie, w referacie harcerskim i szkole instruktorskiej Szkoła Wodzów. Ponadto druh Zbyszek w pracy z instruktorami może wykorzystać nabyte doświadczenie z pracy w Kręgach Akademickich i Wydziale Wsparcia Metodycznego – zespołu harcerskiego. Druh Zbyszek w swojej pracy wykazuje się niesamowitą przyjazną i zachęcającą do współpracy aurą. Sprawił, że jako napływowy instruktor szybko został wcielony we wspólnotę hufcową, gdzie jest ważną postacią. W 2018 roku druh Zbigniew przejął Szczep Harcerski, w którym udało mu się stworzyć politykę kadrową tak by nie było problemu z pracą, przygotowaniem i wyszkoleniem następców na funkcje w jednostkach. Doprowadził do sytuacji gdzie liczebność szczepu z 45 osób zwiększyła się do 210 na koniec roku 2019. Udało mu się przygotować następczynię na funkcję. Jako komendant szczepu wspierał i mocno koordynował prace przy podsumowaniu i opracowaniu planu pracy jednostek szczepu. Współpracuje z instruktorami innych hufców przy organizacji kursów, tak by dać możliwość środowiskom, które nie posiadają swoich ZKK na to by nabrały doświadczenia i umiejętności do przyszłościowego samodzielnego kształcenia. Wysiłek Komendy Hufca ale i ogrom pracy przy koordynowaniu obszaru praca z kadrą i kształcenie w hufcu Głogów nadal przybywa instruktorów, którzy otwierają próby na wyższe stopnie, kończą dotychczasowe próby z wynikiem pozytywnym, zwiększył się wiek i stopień drużynowych, jak również wydłuża się ilość czasu na funkcji. W 2019 roku podjął się również pracy nad kadrą 35+, która spotyka się z druhem Zbigniewem i instruktorami hufca, których koordynuje druh Zbyszek by stymulować rozwój przyszłej kadry instruktorskiej ZHP. Postawa, zaangażowanie i konsekwentność sprawiają, że można o Druhu Zbyszku powiedzieć NIESTRUDZONY – taki jest w tym co robi, jak odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych sobie zadań i obowiązków.

phm. Daria Smertyha-Kurek (Hufiec Oława)

Druhna phm.Daria Smertyha-Kurek od przeszło 5 lat pełni funkcję z-cy komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia. W trakcie pełnienia funkcji organizowała niezliczoną ilość warsztatów dla zastępowych oraz przybocznych, podczas których z pomocą zaproszonej kadry przekazywała wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia danych funkcji. Swoje zajęcia prowadzi w nieszablonowy sposób, dzięki czemu zapadają one w pamięć i ich uczestnicy są w stanie z łatwością przywołać poruszane treści. Jako organizatorka warsztatów potrafi w bardzo merytoryczny sposób ocenić konspekt innej osoby, niejednokrotnie podaje sugestie, by pewne jego elementy zmodyfikować. Po każdych przeprowadzonych zajęciach oraz po całym kursie przeprowadza z prowadzącymi ewaluacje, aby mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Stosuje je prawie natychmiastowo w praktyce, przez co jej progres jest nieustanny. Wszystkie swoje przedsięwzięcia stara się dopilnować do samego zakończenia, co bezsprzecznie jest jej ogromnym atutem.

Druhny i druhowie,
Druhna phm.Daria Smertyha-Kurek od przeszło 5 lat pełni funkcję z-cy komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia. W trakcie pełnienia funkcji organizowała niezliczoną ilość warsztatów dla zastępowych oraz przybocznych, podczas których z pomocą zaproszonej kadry przekazywała wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia danych funkcji. Swoje zajęcia prowadzi w nieszablonowy sposób, dzięki czemu zapadają one w pamięć i z łatwością ich uczestnicy są w stanie z łatwością przywołać poruszane treści. Jako organizatorka warsztatów potrafi w bardzo merytoryczny sposób ocenić konspekt innej osoby, niejednokrotnie podaje sugestie, by pewne jego elementy zmodyfikować. Po każdych przeprowadzonych zajęciach oraz po całym kursie przeprowadza z prowadzącymi ewaluacje, aby mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Natomiast sama wdraża wnioski poewaluacyjne w życie podczas następnych kursów. Jako osoba odpowiedzialna za kształcenie również bardzo gorąco motywuje oraz zachęca kadrę instruktorską do zdobywania Odznak Kadry Kształcącej, oraz wspiera w ich zdobywaniu. Sama na chwilę obecną posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej.
Oprócz działań związanych z organizacją oraz przeprowadzaniem hufcowych warsztatów druhna Daria podczas swojej instruktorskiej służby niejednokrotnie pełniła rolę opiekuna prób instruktorskich na stopień przewodnikowski. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest ona profesjonalnym oraz empatycznym opiekunem. Potrafi podejść do próbanta indywidualnie, tak, aby program jego próby był dostosowany do potrzeb podopiecznego. Przed każdym spotkanie KSI druhna Daria służy radą oraz pomocą, aby przygotować swojego próbanta, na każde pytanie dotyczące jego próby, zawsze przeprowadza symulowane spotkanie, by pomóc podopiecznemu rozluźnić się przed tym właściwym. Na samych posiedzeniach druhna Daria wspiera swoich podopiecznych oraz, gdy zabraknie im słów, zawsze stara się naprowadzić na właściwy tok rozumowania, tak aby KSI uzyskała odpowiedź na zadane pytanie.
Oprócz niesamowitej wiedzy kształceniowej jest ona również doskonałym metodykiem zuchowym z wieloletnim stażem, a obecnie pełniącym rolę namiestnika zuchowego. W ramach swojej funkcji prowadzi ona regularne spotkania namiestnictwa, nie tylko w formie odprawy ale także w formach team building’owych dzięki czemu po okresie zastoju namiestnictwo zaczyna na nowo odżywać, a jego członkowie zaczynają zawiązywać bliższe więzi na polu współpracy gromadowej jak i na polu prywatnym. Druhna Daria w ramach swojej funkcji prowadzi również bardzo często rozmowy z drużynowymi jak i przybocznymi, podczas których wspiera ich działania metodyczne, a także służy radą. Niejednokrotnie rozwiązała ona konflikty w gromadzie, których drużynowy nie był w stanie sam rozwiązać, czy też daje rady odnoszące się do pracy drużynowego na zbiórkach, dzięki niej każdy członek kadry zuchowej może czuć się otoczony odpowiednią opieką i wie, że jest ktoś kto zawsze go wesprze lub zwróci uwagę na niewłaściwe postępowanie.
Podsumowując, uważam, że druhna phm. Daria Semrtyha-Kurek jest odpowiednią kandydatką na miano Niestrudzonej w kategorii „Praca z kadrą” ze względu na jej zaangażowanie w życie kadry hufca oraz za nakład osiągnięć oraz dokonań, które przez 5 lat swojej kadencji wypracowała

phm. Magdalena Wojtowicz-Marcyniuk (Hufiec Świdnica)

Druhna phm. Magdalena Wojtowicz-Marcyniuk od przeszło czterech lat pełni funkcję Skarbnika Szczepu Harcerskiego „Imago”. Ponadto do sierpnia 2019 roku jest drużynową 13 Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej „Słoneczni” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Mimo licznych obowiązków wynikających ze swojej funkcji Magdalena większość swojego wolnego czasu poświęca na pracę z kadrą. Wynikami tego były m.in..: organizacja kursu przewodnikowskiego i kursu harcerskich drużynowych "Cztery Żywioły" oraz warsztaty dla kadry szczepu. Była ona komendantką wiosennych warsztatów dla drużynowych i przybocznych oraz zdobyła odznakę BOKK jako podsumowanie swojej pracy w HZKK. Angażuje się ona nie tylko w kształceniowe formy harcerskie, ale również programowe, czego potwierdzeniem jest kierowanie sztabem Zuchowego Rajdu "Czerwonego Misia". Druhna Magdalena starannie przekazuje całą swoją wiedzę swoim podopiecznym i dba o to, aby w swoim postępowaniu nigdy nie odchodzili oni od skautowskich ideałów.

Druhna phm. Magdalena Wojtowicz-Marcyniuk od 2016 roku pełni funkcję Skarbnika Szczepu Harcerskiego „Imago”, w którego skład wchodzi 5 jednostek (2 GZ, DH, DSH oraz DW). Szczep liczy około 165 osób.  Ponadto do sierpnia 2019 roku, była drużynową 13 Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej „Słoneczni” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.  Pomimo realizacji licznych obowiązków wynikających z posiadanych funkcji  Magdalena niejednokrotnie swój wolny czas poświęca na pracę z kadrą. W 2019 roku współorganizowała Kurs Przewodnikowski jako członek HZKK „Ster”, Kurs Drużynowych Harcerskich „Cztery Żywioły”, była komendantką wiosennych warsztatów dla Drużynowych i Przybocznych Hufca Świdnica skupiających się na temacie metody harcerskiej. Zdobyła odznakę BOKK jako podsumowanie swojej pracy kształceniowej w HZKK. Organizuje również warsztaty dla kadry szczepu, wspierające działalność jednostek i struktur szczepu. W lipcu 2019 roku podczas spotkania kadry podsumowującego rok harcerski 2018/19 przeprowadziła część warsztatową, której celem było wypracowanie wniosków, rozwiązań i pomysłów na nadchodzący rok. Angażuje się nie tylko w formy kształceniowe, ale również programowe, czego przykładem może być kierowanie sztabem Zuchowego Rajdu „Czerwonego Misia”. Wydarzenie to było polem do pracy nad rozwojem młodych Instruktorów szczepu, którzy postawieni w nowej roli mogli korzystać z doświadczenia, wiedzy i rady dh Magdaleny. Jest wzorem dla młodych instruktorów, którzy chętnie wraz z nią realizują próby przewodnikowskie. Prowadzi trzy próby, z czego jedna niedawno zakończyła się sukcesem. Dh Magdalena z łatwością reaguje na pojawiające się problemy. Drużynowi szczepu chętnie zwracają się do niej o pomoc i wsparcie. Dba o rozwój kadry zabezpieczając w budżecie szczepu środki na kształcenie oraz motywując do rozwoju. Sama nie ma oporów przed inwestowaniem we własną edukację i rozwój harcerski i poza harcerski. Ma za sobą studia magisterskie oraz podyplomowe, w 2019 roku ukończyła specjalizację z Lean Management. Bierze udział w wielu formach kształceniowych na szczeblu chorągwianym, m.in. warsztatach Level Up organizowanych przez DSI „Młyn”. Jest autorką pracy dyplomowej pt. „Kompetencje społeczne rozwijane w ZHP a oczekiwania pracodawców wobec managerów, na przykładzie firmy XYZ”.

Podharcmistrzyni Magdalena Wojtowicz-Marcyniuk od kilku lat dba o kształcenie w Hufcu Świdnica. Jest członkinią HZKK „Ster”. Magda była współorganizatorką kilku kursów przewodnikowskich, form dla drużynowych i przybocznych, których była również komendantką. Magda podczas przeprowadzanych przez siebie zajęć wykorzystuje autorskie gry planszowe i fabularne, dzięki którym proces kształcenia staje się dużo przyjemniejszy dla uczestników i przystępniejszy w odbiorze. Dotychczas stworzyła gry dotyczące rozwoju instruktorskiego, planowania (w formie fabularnej) czy motywowania, które były przeprowadzone na kursach w 2018 i 2019 roku. Magda przykłada ogromną wagę do zarówno merytorycznego przygotowania do zajęć jak i do dbałości o formę przekazywania wiedzy. Jest inspiracją zarówno dla kształceniowców na starcie tej drogi jak i dla doświadczonych kształceniowców. Bardzo chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, a jej podejście do kursantów jest przez nich bardzo dobrze oceniane w ankietach ewaluacyjnych. Magdalena ma w sobie ogromny kształceniowy potencjał, który z formy na formę odkrywa.

hm. Andrea Wilk (Hufiec Łagiewniki)

Druhna Andrea Wilk jest instruktorką, która aktywnie angażuje się w działania swojego Hufca, w szczególności rozwijając środowisko harcerskie w Gminie Łagiewniki. Jest Komendantką 1. Szczepu “Światłocień” - jej starania widać na każdym kroku, aktywnie pozyskuje kadrę oraz wspiera jej rozwój. Niesie pomoc w tworzeniu nowych drużyn, przy czym drużynowi są najczęściej jej wychowankami. Z dumą oraz satysfakcją zamyka próby instruktorskie, przy których była opiekunką. Wraz z Komendą Hufca stara się tworzyć struktury pod budowę nowego Hufca. Stale działa w Między hufcowym Zespole Kadry Kształcącej “Kuźnia”, została wybrana do Rady Chorągwi, a jako aktywistka i przedsiębiorca jest dobrze kojarzoną sylwetką w miejscu zamieszkania.

Druhna Andrea Wilk jest instruktorką aktywnie angażującą się w działania hufca, a w szczególności środowiska harcerskiego w Gminie Łagiewniki. Komendantka 1 Szczepu „Światłocień” w Łagiewnikach,   Zastępca Komendanta Hufca d/s pracy z kadrą.
Dzięki jej staraniom, aktywnemu pozyskiwaniu kadry i wspieraniu jej w rozwoju, pomaga w tworzeniu  nowych drużyn, wcześniej szkoląc przyszłych drużynowych.
Z satysfakcją zamyka próby przewodnikowskie oraz podharcmistrzowskie gdzie była opiekunem prób.
Wraz z Naszą Komendą, jest na etapie tworzenia struktur pod budowę nowego hufca. Wspiera kadrę, uczy od podstaw harcerstwa.
Aktywnie działa w Między hufcowym Zespole Kadry Kształcącej „Kuźnia”.
Na ostatnim Zjeździe Chorągwi Dolnośląskiej została wybrana do Rady Chorągwi.
Ambitna, konsekwentna instruktorka, szanowana w środowisku zamieszkania.
Prowadzi własną działalność gospodarczą ale sprawy harcerstwa i hufca pozostają na pierwszym planie.