Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Praca z kadrą

phm. Karolina Cych (Hufiec Lubin)

Druhna Karolina jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę harcerską. Jest drużynową 11 DH "Luna" w Rudnej. Pełni także funkcję członkini Komendy Hufca ZHP Lubin ds. kształcenia i pracy z kadrą. Angażuje się także w pracę Chorągwi Dolnośląskiej w zakresie programu i kształcenia. Prowadzi drużynę zgodnie z metodą Harcerską. Stara się zawsze być dla swoich harcerzy przykładem. Jest rokrocznie komendantką obozu, doskonale radząc sobie z powierzoną jej funkcją. Regularnie organizuje kursy dla zastępowych, przybocznych, instruktorów i drużynowych w hufcu Lubin oraz hufcu Karkonoskim. Była Komendantką Zgrupowania Kursów Metodycznych i Kursu Drużynowych Harcerskich. Organizowała Kurs Przybocznych i Kurs Przewodnikowski, szkolenia dla drużynowych oraz wspieranie ich podczas pandemii w formie online i formie stacjonarnej. Również się doszkala, aby jeszcze lepiej służyć wsparciem drużynowym, instruktorom i członkom naszego hufca. W trakcie pandemii dołączyła także do składu KSI Hufca ZHP Lubin. Jest osobą odpowiedzialną, podejmującą rozważnie decyzje dotyczące pracy z kadrą. Umiejętnie łączy pasje, tak by nie zaniedbywać obowiązków domowych i studenckich Realizuje Misję ZHP poprzez kształcenie drużynowych i pracę z kadrą. Wspiera ich w wyborach swojej dorosłej drogi życiowej przedstawiając różne alternatywy i zawody, którymi mogą się zająć. Pokazuje im wachlarz możliwości, aby każdy miał wybór w podejmowaniu swoich decyzji. Jest niezawodna i zawsze dąży do realizacji celu. Zawsze można na nią liczyć. Nigdy nie odmawia pomocy. Uważam, że Karolina jest Niestrudzoną w kształceniu i pracą z kadrą.

hm. Bartłomiej LISSEK (Hufiec Kłodzko)

Druh harcmistrz Bartłomiej Lissek był członkiem komendy Kursu Przewodnikowskiego “Cztery Żywioły”, organizowanego w terminie 9-16 lutego 2020 roku w Olesznej, odpowiedzialnym za zaplecze logistyczne oraz kwestie kwatermistrzowskie. Druh Bartek uczestniczył we wszystkich etapach planowania kursu, począwszy od budowania programu i budżetu, po jego podsumowanie i ewaluację. Ponadto pracował z zastępem podczas trwania kursu jako jego opiekun, prowadził zajęcia, podczas których dzielił się z kursantami wiedzą i doświadczeniem w interesujący sposób, trafnie dobierając narzędzia do poszczególnych treści. Był bardzo cennym członkiem komendy, od którego czerpali nie tylko uczestnicy kursu, ale również pozostała część kadry. Na jesień druh Bartek pełnił funkcję komendanta Kursu Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerkich "Cztery Żywioły". Bartek zbudował program kursu łącząc wspólne tematy obu kursów, a dzieląc te dedykowane poszczególnym metodykom. Dobrał komendę uwzględniając doświadczenie członków kadry w danej metodyce. Dzięki jednej komendzie, przygotowanie i przeprowadzenie kursów okazało się sprawniejsze. Kolejną formą, jaką przeprowadził druh Bartek to I B.I.W.A.K, czyli Biwak Integracyjny Dla Wszystkich Absolwentów Kursów "Cztery Żywioły", jako forma wsparcia metodycznego, doszkalająca i monitorująca rozwój absolwentów kursów. Bartek był inicjatorem tego przedsięwzięcia i i wziął odpowiedzialność za jego przygotowanie jako komendant. BIWAK odpowiedział na potrzeby młodych drużynowych, warsztaty były przygotowane i przeprowadzone w oparciu o konsultacje z absolwentami. Oprócz zajęć merytorycznych przygotowane były też formy luźne, jak gra terenowa po Bielawie, wyjście na basen. To przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dobrym odzewem. Przyjechało około 50 absolwentów kursów z wielu lat wstecz. Forma będzie kontynuowana, kolejna planowana jest w marcu tego roku. Druh Bartek jest jednym z najbardziej zaangażowanych członków Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej “Kuźnia” w działania zespołu. Uczestniczy w organizacji niemalże każdej formy organizowanej przez zespół jako członek komendy, a przeważającej z nich części jest komendantem. Dba o dostosowanie programów kursów do obowiązujących standardów, a także sytuacji epidemicznej w kraju, odpowiada na potrzeby kursantów, wprowadza oraz nadzoruje przebieg nowych elementów na kursach, tj. panele dyskusyjne, zdobywanie sprawności, materiały programowe - harcerska wersja story cubes, gadżety usprawniające działanie na kursie - m.in. imienne pierścienie do chust. Takich inicjatyw, z którymi wychodzi, można wymienić bardzo wiele. Ponadto druh Bartek potrafi zadbać o odpowiednią atmosferę i harcerski klimat kursu. Przykłada wagę zarówno do odpowiedniego poziomu prowadzonych zajęć przez kadrę, jak i wszystkich elementów poza programowych. Świetnie pracuje z członkami kadry. Nieustannie motywuje i inspiruje do działania.

phm. Daria SMERTYHA-KUREK (Hufiec Oława)

Druhna daria Smertyha-Kurek jest instruktorką Komendy hufca ZHP w Oławie, która od wielu lat realizuje pracę z kadrą i kształcenie na poziomie hufca ZHP Oława. Druhna Daria mimo w realizuje swoją służbę na wysokim poziomie będąc wsparciem dla instruktorów i harcerzy pełniących funkcje w naszym hufcu. Dzięki jej zagazowaniu w powstał Zespół Kadry Kształcącej Hufca który prowadzi kształcenie od zastępowych, przybocznych po instruktorów. W ostatnim okresie dzięki jej zaangażowaniu w naszym hufcu realizowane były takie projekty jak kapsułki instruktorskie, kurs przewodnikowski, warsztaty dla przybocznych. Druhna Daria ma dokonały kontakt z przybocznymi i drużynowymi o czym świadczy ilość prób instruktorskich realizowanych pod jej opieką.

phm. Magdalena ZAŁOGA (Hufiec Karkonoski)

Druhna Magda od dwóch lat jest członkinią komendy Hufca Karkonoskiego ds. promocji i pracy z kadrą oraz przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego "Faza". Magda jest bardzo zaangażowana w życie hufca i zawsze stara się być wsparciem dla instruktorów, drużynowych naszego hufca. W 2021 roku Magda przeprowadziła kurs przybocznych, w którym wzięło udział 20 osób. Druhna Magda jest członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Aktywnie bierze udział w posiedzeniach KSI, w każdym momencie jest wsparciem dla opiekunów prób oraz osób otwierających stopnie. Magda chętnie się szkoli - w 2021 roku brała udział w warsztatach dla opiekunów prób na stopnie. Pod skrzydłami Magdy w ubiegłym roku stopień przewodnika zdobyły 3 osoby, a 3 kolejne realizują próbę. Chętnie wyszukuje i upowszechnia różnego rodzaju kursy, które mogą przydać się funkcyjnym i instruktorom. W 2021 roku organizowała Instruktorski Rajd Integracyjny, w którym wzięli udział instruktorzy oraz przyboczni. Był to weekendowy wyjazd podczas, którego był czas na wymianę doświadczeń, integrację, a także rozmowy instruktorskie. Po tym wyjeździe dwie osoby zdecydowały się na otwarcie prób na wyższe stopnie, a inni zostali zmotywowani do dokończenia realizacji swoich prób na stopnie. Magda jest osobą, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, m.in. podczas kursów, ale także dzięki indywidualnym rozmowom z instruktorami. Jest wsparciem dla drużynowych i instruktorów. W kręgu instruktorskim, który prowadzi Magda każda osoba realizuje stopień adekwatny do wieku. Magda stara się aby krąg ten był miejscem wymiany doświadczeń oraz polem do realizacji wyzwań dla instruktorów, ale także aby w tej grupie drużynowi i funkcyjni czuli się docenieni. Takie same wartości stara się wprowadzać w działaniach hufcowych kierowanych do kadry i przynosi to efekty.

phm. Magdalena WÓJTOWICZ-MARCYNIUK (Hufiec Świdnica)

Druhna phm. Magdalena Wojtowicz- Marcyniuk pełni funkcję Skarbniczki Szczepu Harcerskiego Imago im” Batalionu “Zośka”, ponadto jest Członkiem Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej “Ster” - Hufca Świdnica. Magda od zawsze bardzo ceniła sobie pracę z kadrą, którą niewątpliwie uważa, za fundament naszej organizacji, z uwagi na to od kilku lat nieprzerwanie uczestniczy w działaniach HZKK “Ster”. W roku 2021 była odpowiedzialna i przewodniczyła przygotowaniom Kursu Przewodnikowskiego “Odkrywcy”, który przygotował do pełnienia funkcji instruktorskiej kolejnych 18 członków naszej organizacji. Magda zawsze bardzo rzetelnie, przygotowuje zajęcia kursowe, dając z siebie 200 procent swoich możliwości, zajęcia Magdy są rozbudowane, kreatywne i niejednokrotnie inspirujące. Magda posiada brązową odznakę Kadry Kształcącej, ponadto z wykształcenia jest pedagogiem i trenerem. Swoje doświadczenie wykorzystuje w pracy z kadrą, często będąc swojego rodzaju couch’em, psychologiem dobrą koleżanka. Magda realizuję próbę na stopień harcmistrzyni, w 2021 roku zamknęła wraz z probantką próbę przewodnikowską. Magda w naszym środowisku cieszy się wielkim zaufaniem i szacunkiem, w tym roku otworzyła i realizuje kolejne trzy próby na stopień przewodniczki. Magda rozwija swoje umiejętności i kompetencje, bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, które docelowo mają pomóc w pracy szczepu w tym też także naszej kadry. W zeszłym roku ukończyła warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie, wzięła udział w szkoleniach z pozyskiwania i rozliczania dotacji realizowanych w ramach konkursu ofert na zadania publiczne, wzięła udział w konferencji harcmistrzowskiej to się opłaca. W roku 2021 rozpisała grant na realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Magda w 2021 roku utworzyła wewnętrzny fundusz na wspieranie i motywowanie kadry Szczepu, w ramach którego kadra m.in może liczyć na dofinansowania do form szkoleniowych, wyjazdów. Magda w 2021 roku wraz z komendą Szczepu zorganizowała i przeprowadziła Trasę IX Rajdu Granica, gdzie była odpowiedzialna za program i kierowanie pracami sztabu trasy. Ponadto pozyskała sponsorów na nagrody, na łączną kwotę 3000 zł. Magda stworzyła i wprowadziła w ramach pracy w komendzie Szczepu zakresy obowiązków dla przybocznych, drużynowych, członków rady i komendy Szczepu, które z powodzeniem znalazły swoje zastosowanie w pracy z kadrą.