Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komenda Chorągwi

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców.

Komenda wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanych wydziałów, referatów i zespołów merytorycznych, a także delegując część zadań na komendy hufców. Członkowie Komendy nadzorują i wspierają pracę wydziałów, referatów i zespołów, a w szczególności:

 1. tworzą, organizują i kierują pracą podległych wydziałów, referatów, zespołów zadaniowych i merytorycznych,
 2. w przypadku nie powołania kierownika wydziału/ szefa zespołu, kierują jego pracą,
 3. koordynują opracowanie planów pracy podległych wydziałów, referatów i zespołów,
 4. opracowują plan finansowy przypisanych wydziałów, referatów i zespołów,
 5. odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych zadań stałych,
 6. przedkładają i referują na zbiórkach Komendy sprawy będące w ich kompetencji.

Skład Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

hm. Dorota Kołakowska
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

KOMENDANT CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:

 1. Zadania wynikające ze Statutu ZHP:
 • Komendant chorągwi:
 1. kieruje pracą komendy chorągwi,
 2. kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
 3. reprezentuje chorągiew,
 4. wydaje rozkazy,
 5. zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 1. Zadania wynikające z Instrukcji tworzenia i działania chorągwi dolnośląskiej ZHP
 • Komendant chorągwi:
 1. mianuje szefów zespołów i kierowników referatów,
 2. powołuje chorągwiany zespół kadry kształcącej i chorągwianą komisję stopni instruktorskich. Zasady działania tych jednostek określają odrębne przepisy,
 3. wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych wraz z systematycznym uzupełnianiem i korzystaniem z systemu Ewidencja ZHP,
 4. wnioskuje do Przewodniczącego ZHP lub Naczelnika ZHP o odznaczenia harcerskie, resortowe lub państwowe zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi,
 5. odpowiada za politykę medialną w sytuacjach kryzysowych oraz przekaz informacji do Głównej Kwatery ZHP,
 6. informuje niezwłocznie Naczelnika ZHP o sytuacjach nadzwyczajnych, które wydarzyły się w chorągwi i o sprawach, które wymagają interwencji w odpowiednich instytucjach samorządowych, rządowych,
 7. informuje o wszczętych postępowaniach karnych mających związek z członkiem organizacji, a także o zgłoszonych sprawach przeciwko instruktorom do Sądu Harcerskiego Chorągwi lub Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, a także o złożonych w imieniu chorągwi bądź też przez któregokolwiek z członków komendy chorągwi zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa/wykroczenia.
 1. Zadania wynikające z Regulaminu Pracy:
 • poza kompetencjami i zadaniami wynikającymi ze statutu i przepisów prawa wykonuje następujące zadania:
 1. nadzorowanie pracy biura chorągwi;
 2. nadzorowanie pracy pełnomocnika ds. zagranicznych;
 3. nadzorowanie pracy radcy prawnego chorągwi;
 4. nadzorowanie pracy Kapelana Chorągwi;
 5. nadzorowanie pracy rzecznika prasowego Chorągwi;
 6. monitorowanie oraz ocena pracy podległych osób/ zespołów;
 7. Administrowanie Bezpieczeństwa Informacji.

hm. Adam Gacek
Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

SKARBNIK
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:

 1. Zadania wynikające z Regulaminu Pracy:
 • Zakres zadań
 1. nadzorowanie pracy Zespołu finansowego – księgowego;
 2. stworzenie i nadzorowanie zespołu ds. pozyskiwania środków,
 3. współpraca zewnętrzna ze sponsorami i instytucjami kontrolnymi;
 4. zarządzanie przy współpracy z Komendantem Chorągwi majątkiem
  i prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach określonych w statucie
  i w innych przepisach krajowych;
 5. odpowiadanie za utrzymanie płynności finansowej chorągwi;
 6. nadzorowanie i pozyskiwanie, prawidłowe realizowanie i rozliczanie dotacji
  ze środków budżetu krajowego oraz publicznych funduszy krajowych;
 7. udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł publicznych dla komend hufców;
 8. prowadzenie nadzoru nad działalnością baz obozowych chorągwi (Czarna, Pobierowo);
 9. nadzorowanie, monitorowanie oraz ocena pracy podległych osób/ zespołów;
 10. nadzorowanie pracy kwatermistrza chorągwi;
 11. nadzorowanie pracy podmiotu zależnego;
 12. prowadzenie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi
  i telekomunikacyjnymi;
 13. nadzorowanie pracy i utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w hufcu za zarządzanie nieruchomościami;
 14. nadzorowanie prowadzenia ksiąg obiektów;
 15. dbanie o stan majątku ruchomego i nieruchomego;
 16. nadzorowanie organizacji i przeprowadzenia okresowych inwentaryzacji;
 17. zastępowanie w reprezentowaniu Komendanta Chorągwi
  w uroczystościach i imprezach oficjalnych

 

hm. Krzysztof Stachów
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. pracy z kadrą

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP
DS. PRACY Z KADRĄ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:

 1. Zadania wynikające z Regulaminu Pracy:
 • Zakres zadań:
 1. monitorowanie oraz ocena pracy podległych osób/ zespołów;
 2. zastępowanie w reprezentowaniu Komendanta Chorągwi w uroczystościach i imprezach oficjalnych.

PRACA Z KADRĄ

 1. nadzorowanie pracy: Zespołu pracy z kadrą (Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej, Dolnośląska Szkoła Instruktorska „Młyn”, Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP);
 2. koordynowanie przygotowania i realizacji rocznego planu pracy,
 3. wdrożenie opisów funkcji na poziomie chorągwi oraz promowanie ich na poziomie hufców;
 4. wdrożenie działań związanych ze wzmocnieniem kadry hufców;
 5. nadzorowanie pracy hufców w obszarze praca z kadrą i kształcenie;
 6. nadzorowanie opiniowania przez DSI Młyn przyznania wniosków o BOKK
  i SOKK;
 7. przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego chorągwi
  i nadzorowania tego procesu w hufcach;
 8. realizację zadań wynikających z dokumentów ZHP dotyczących pracy z kadrą
  i kształcenia.

PROMOCJA I KOMUNIKACJA:

 1. nadzorowanie pracy Zespołu Promocji i Komunikacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP;

e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl
telefon: 609 787 777

hm. Jarosław Ziółkowski
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. organizacyjnych

CZŁONEK KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:
Zadania wynikające z Regulaminu Pracy:

 • Zakres zadań
  1. stworzenie i nadzorowanie pracy Zespołu HALiZ;
  2. stworzenie i nadzorowanie pracy komisji historycznej,
  3. nadzorowanie Poczty Harcerskiej nr 28 Szaniec,
  4. nadzorowanie pracy Zespołu Wsparcia Hufców,
  5. nadzorowanie spraw związanych z udziałem Chorągwi w uroczystościach zewnętrznych, w tym stworzenie i nadzorowanie pracy Drużyny Sztandarowej,
  6. wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

hm. Arkadiusz Rudolf
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. programu

CZŁONEK KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:

 1. Zadania wynikające z Zasad Wsparcia programowo – metodycznego drużynowych w ZHP
 • nadzorowanie i wspieranie działań komend hufców w zakresie wspierania drużynowych;
 • wspieranie kształcenia i doskonalenia drużynowych w hufcach;
 • organizowanie kształcenia szczepowych, namiestników i kadry programowej hufców (doskonalenie i motywowanie instruktorów odpowiedzialnych za pracę z drużynowymi
  w hufcach);
 • wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracującej z drużynowymi w hufcu;
 • tworzenie propozycji programowych o tematyce regionalnej – odpowiadających na potrzeby województwa, regionu;
 • promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych;
 • inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potrzeby środowisk;
 • wspieranie działań drużyn specjalnościowych.

 

Zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą lub wyznaczony członek komendy realizuje zadania przy pomocy referatów (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego
i wędrowniczego), referatu NS, referatu i inspektoratów specjalnościowych, zespołu kadry kształcącej, komisja stopni instruktorskich.

 

 1. Zadania wynikające z Regulaminu Pracy:
 • Zakres zadań
  1. nadzorowanie pracy: Zespołu wsparcia programowo – metodycznego: Referat zuchowy, Referat harcerski, Referat starszoharcerski, Referat wędrowniczy, Referat NS; Referat zagraniczny, Referat Specjalnościowy;
  2. koordynowanie organizacji imprez programowych chorągwi min.: Zlot Chorągwi, Rajd Granica, BŚP, DMB;
  3. nadzorowanie opracowania nowych oraz popularyzacja już powstałych propozycji programowych, w szczególności przygotowanie i wdrożenie propozycji programowej związanej ze stuleciem organizacji;
  4. koordynowanie zadań związanych z realizacją współpracy zagranicznej;
  5. monitorowanie oraz ocena pracy podległych osób/ zespołów;
  6. zastępowanie w reprezentowaniu Komendanta Chorągwi
   w uroczystościach i imprezach oficjalnych.