Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

System motywacyjny

Istnieje wiele sposobów na docenienie instruktora

Uchwała_55-XXXVIII_ws._wyróżnień_i_nagród_w_ZHP

Uchwała RN – wzory wyróżnień w ZHP

List Pochwalny Naczelnika ZHP

jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego/drużynowej, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List Pochwalny Naczelnika ZHP nadawany jest zgodnie z zapisami w Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 64/XXXVIII  z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP. Uchwała dostępna jest na stronie: www.dokumenty.zhp.pl.

Zasady zgłaszania drużynowych do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP:

 • list pochwalny drużynowy/drużynowa może otrzymać tylko raz – prosimy nie typować osób, które zostały wcześniej wyróżnione listem,
 • list przyznawany jest instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego – zgodnie z zapisami Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 64/XXXVIII z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP List Pochwalny Naczelnika ZHP mogą otrzymać wyłącznie instruktorzy, nie można go przyznać drużynowym nieposiadającym stopnia instruktorskiego;
 • drużynowi będą polegali weryfikacji z systemem Ewidencja ZHP – wnioski dotyczące osób, które nie figurują w systemie lub posiadających niepełne dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje) w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane,
 • wnioski zawierające niekompletne dane, przesłane na niewłaściwym wzorze lub po terminie, nie będą rozpatrywane.

W uzasadnieniu wniosku prosimy o położenie szczególnego nacisku na:

 • wykazywanie się przez drużynowego/drużynową umiejętnością stosowania metody harcerskiej w pracy gromady/drużyny (m.in.: praca z Prawem i Obietnicą/ Prawem i Przyrzeczeniem, działanie systemem małych grup, zdobywanie gwiazdek/stopni i sprawności przez zuchy/harcerzy, tworzenie programu pracy gromady/drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział gromady/drużyny w HALiZ,
 • organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi
 • i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

Prosimy komendantów i komendantki hufców o przesłanie wniosków drogą służbową (za pośrednictwem właściwego komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP. Wnioski przekazane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wnioski w formie podpisanych skanów (podpis komendanta hufca oraz komendanta chorągwi) komendy chorągwi powinny przesłać do 15 stycznia 2017 r. na adres: sekretariat.gk@zhp.pl.

Prosimy komendy chorągwi o przesłanie również zbiorczej informacji (załączona tabela) kandydatur do wyróżnienia listem do dnia 15 stycznia 2017 r.

Uwaga: tabela zawiera komentarze opisujące sposób jej wypełnienia.

Bardzo ważne jest wypełnienie tabeli zgodnie ze wskazówkami. Niezbędne jest  poprawne wypełnienie rubryki „skrót stopnia” małymi literami z kropka na końcu, np. pwd., phm.

wniosek_list_druzynowi_dmb_2017_NOWY
zalacznik_list_druzynowi_dmb_2017_0

Odznaczenia państwowe i resortowe

Informujemy o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin składania wniosków upływa:

 • 28 lutego 2018 r. (wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych)
 • 31 marca 2018 r. (wnioski o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej)

W załączeniu przekazujemy wzory druków na w/w odznaczenia.

Prosimy pamiętać, że wnioski o Medale KEN należy drukować dwustronnie – wymóg formalny.

Podpisane wnioski (jedynie w pkt. 7) należy przesłać w wersji papierowej na adres GK ZHP ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjęte do złożenia.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej – plik edytowalny – na adres sekretariat.gk@zhp.pl.

Ze względu na potrzebę dokładnego sprawdzenia wniosków i przygotowania pełnej dokumentacji prosimy o nadsyłanie wniosków do GK ZHP w nieprzekraczalnym terminie:

 • do 31 stycznia 2018 r. (wnioski o ordery i odznaczenia państwowe)
 • do 9 marca 2018 r. (Medale KEN)

Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy dołączyć wypełniony wniosek KRK.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

WNIOSEK KRK MUSI BYĆ PRZESŁANY W PLIKU OTWARTYM.

1wzor_wniosku_o_nadanie_medalu_komisji_edukacji_narodowej (1)
formularz_wniosku_o_nadanie_orderu_lub_odznaczenia
info.jak_.wypełnic._0_0_0_0
krk_zapytanie_osoba
ROZPORZĄDZENIE.men_._1_0_0_0

Chorągwiana Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej

Uchwała Rady Chorągwi nr_9_IX_2015 (Regulamin)
Wniosek indywidualny
Wniosek grupowy

Krzyż za zasługi dla ZHP

Krzyż Zasługi dla ZHP – wniosek

Plebiscyt Niezwyczajni

regulamin-plebiscytu-niezwyczajni-2017-3

Link do zakładki z informacją o plebiscycie

Docenić można również naszych sojuszników

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”

jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta chorągwi.

Przypominamy, iż wniosek w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” komendanci chorągwi składają Naczelnikowi ZHP w terminie do 15 stycznia danego roku. (Zgodnie z Uchwałą nr 64/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).

Prosimy o przesyłanie wniosków:

 • podpisanych w formie papierowej na adres Głównej Kwatery ZHP lub
 • podpisanych w formie skanów na adres sekretariat.gk@zhp.pl przesłanego z oficjalnego maila biura chorągwi w domenie zhp.pl

do dnia 15 stycznia 2018 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych komunikatów. Proszę o zwrócenie uwagi na uzasadnienie wniosku i zwarcie w nim informacji o już posiadanych odznaczeniach, wyróżnieniach. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonanie o nadanie wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” finansowane jest na koszt składającego wniosek.

wniosek_o_nadanie_Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi”_1

Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

Srebrna odznaka RPH – wniosek
Srebrna odznaka RPH zbiorowa – wniosek
Złota odznaka RPH – wniosek