Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

System motywacyjny

Istnieje wiele sposobów na docenienie instruktora

Honorowa Odznaka Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Do wyróżnień honorowych nadawanych przez Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP …

Do wyróżnień honorowych nadawanych przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP – uwzględniając precedencję niżej wymienionych wyróżnień – należą:

dla członków ZHP:

  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe „Medal Wdzięczności ZHP”,
  • List Pochwalny Naczelnika ZHP.

dla osób niebędących członkami ZHP:

  • Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe „Medal Wdzięczności ZHP”,
  • Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Honorowa Odznaka Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”, przyznawana jest instruktorom, oraz instytucjom i sojusznikom harcerstwa. Może być także przyznawana harcerkom i harcerzom za bohaterskie czyny.

Odznaka posiada dwie formy:

  • metalową, trzystopniową /brązową, srebrną i złotą/ przyznawaną osobom;
  • plakietę honorową, przyznawaną instytucjom i sojusznikom harcerstwa.

Odznakę w stopniu brązowym może otrzymać instruktor w stopniu przewodnika, z zaliczoną przynajmniej jednoroczną służbą instruktorską, dobrze realizujący zadania statutowe ZHP na poziomie drużyny/szczepu/jednostek organizacyjnych hufca a także harcerka i harcerz za dokonanie bohaterskiego czynu – na wniosek komendanta hufca.

Odznakę w stopniu srebrnym może otrzymać instruktor w stopniu podharcmistrza, dobrze realizujący zadania statutowe ZHP na poziomie szczepu /związku drużyn/ lub hufca – na wniosek komendanta hufca.

Odznakę w stopniu złotym może otrzymać instruktor w stopniu harcmistrza, dobrze realizujący zadania statutowe ZHP na szczeblu ponad hufcowym lub w skali chorągwi – na wniosek komendanta hufca, władz Chorągwi lub członka Kapituły.

Plakietę honorową przyznaje się instytucjom i sojusznikom harcerstwa, którzy systematycznie, przez wiele lat, wspierają działalność Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Krzyż za Zasługi dla ZHP

Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest najwyższym wyróżnieniem w Związku Harcerstwa Polskiego,
jakim mogą być odznaczani członkowie ZHP.

Charakter i przeznaczenie:
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadaje się instruktorom ZHP w stopniu harcmistrza:
a) za wybitne zasługi na rzecz ZHP – osiągnięcia znacząco wpływające na życie
i rozwój Związku oraz jego rolę w życiu społeczeństwa,
b) odznaczonym uprzednio Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”,
c) nie wcześniej niż 5 lat od przyznania stopnia harcmistrza.

Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadaje się instruktorom ZHP w stopniu
harcmistrza:
a) za szczególne zasługi dla ZHP, długoletnią i aktywną służbę uwieńczoną
znaczącymi osiągnięciami wychowawczymi w Organizacji,
b) odznaczonym uprzednio Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”,
c) nie wcześniej niż 3 lata od przyznania stopnia harcmistrza.

Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadaje się instruktorom ZHP w stopniu co najmniej podharcmistrza:
a) którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi,
niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z 
Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, będącymi wzorcami do naśladowania
dla innych,
b) nie wcześniej niż 3 lata od przyznania stopnia podharcmistrza.

Pomiędzy wnioskami o nadanie Krzyża wyższego stopnia musi ponadto upłynąć co najmniej:
a) między brązowym a srebrnym – 3 lata,
b) między srebrnym a złotym – 5 lat.

W szczególnych przypadkach Krzyż może być nadany członkom ZHP:
a) nieodznaczonym uprzednio niższym stopniem Krzyża, przy uwzględnieniu
wymaganego stażu instruktorskiego, określonego w pkt 22 ppkt 1–3
niniejszej uchwały,
b) za bohaterskie czyny,
c) pośmiertnie.

Medal Wdzięczności ZHP

1. Medalem Wdzięczności ZHP mogą być uhonorowane:
1) osoby niebędące członkami ZHP, które uprzednio zostały odznaczone Srebrną i/lub Złotą Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, a nie otrzymały Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
2) członkowie kadry wspierającej ZHP, którzy nie posiadają stopnia instruktorskiego, a także instruktorki ZHP i instruktorzy ZHP w stopniu przewodniczki/przewodnika (drużynowej po próbie/drużynowego po próbie), pełniący różnorodne funkcje w Związku (np. komendantów baz, kwatermistrzów, magazynierów, konserwatorów sprzętu, księgowych), którzy w toku wieloletniej służby na rzecz ZHP wykazali, że zasługują na to wyróżnienie,
3) byłe instruktorki ZHP i byli instruktorzy ZHP, którzy po zakończeniu czynnej służby w Związku aktywnie działają na Jego rzecz.

2. Medalem Wdzięczności ZHP nie będą uhonorowane:
1) osoby niebędące członkami ZHP, które nie zostały odznaczone Srebrną i/lub Złotą Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
2) osoby niebędące członkami ZHP, które otrzymały Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
3) czynne instruktorki ZHP i czynni instruktorzy ZHP, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji otrzymali lub mogą otrzymać Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.

3. „Medal Wdzięczności ZHP” może być nadany zbiorowo – firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym szczególnie zasłużonym dla wspierania i rozwoju ZHP.

List pochwalny Naczelnika ZHP

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem przyznawanym instruktorom ZHP pełniącym
funkcję drużynowego.

Listem mogą być wyróżnieni drużynowi-instruktorzy wzorowo sprawujący funkcję, pracujący metodą harcerską, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników.

Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP komendant hufca składa drogą służbową, za pośrednictwem komendanta chorągwi, Naczelnikowi ZHP, w terminie do 15 grudnia danego roku.

Naczelnik ZHP wyróżnia Listem Pochwalnym raz w roku – 22 lutego, w Dniu Myśli Braterskiej.

Niezawodnemy Przyjacielowi ZHP

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest najwyższym wyróżnieniem Związku
Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Przyznawane jest osobom wybitnie
zasłużonym, które doceniając dorobek Ruchu Harcerskiego wspierają działalność ZHP i w 
znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa.

Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi” mogą być uhonorowane osoby, które
uprzednio zostały wyróżnione Medalem Wdzięczności ZHP oraz Srebrną i/lub Złotą Honorową
Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. W wyjątkowych przypadkach Wyróżnienie może być
nadane osobom z pominięciem ww. zasady

Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla wspierania i rozwoju ZHP.

Złotą Honorową Odznakę RPH mogą otrzymać:
a) osoby odznaczone uprzednio Srebrną Honorową Odznaką RPH,
b) firmy, instytucje np. urzędy, jednostki służb mundurowych, organizacje pozarządowe
– za wieloletnią wyróżniającą działalność na rzecz ZHP, nie wcześniej niż po 2. latach
od chwili przyznania Srebrnej Honorowej Odznaki RPH.

Srebrną Honorową Odznakę RPH mogą otrzymać:
a) członkowie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz osoby niebędące członkami ZHP,
b) firmy, instytucje, urzędy, jednostki służb mundurowych, organizacje pozarządowe i in. podmioty
– za szczególną aktywność w działaniach na rzecz ZHP.